Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nymark, Johannes;
  Publisher: NHH

  This article is in Norwegian.(nynorsk) In the elaboration of the legal part of a Spanish/Norwegian-Norwegian/Spanish dictionary a series of lexical problems has arisen, among others how to deal with the necessity of new terms for designating new concepts or new phenomen...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bolstad, Bjørnar Tveit; Kvinge, Øyvind;

  Denne oppgåva analyserar norske bedrifters lønsemd i perioden 1999 til 2008 med særleg vekt på endring i lønsemd mellom 2007 og 2008. Vi lagar eit utval av representative norske bedrifter gjennom å fjerne selskap som av ulike grunnar ikkje er eigna som analysegrunnlag. ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Njøs, Rune;
  Publisher: SNF

  Korleis påverkar internasjonalisering næringsklynger? Rapporten bidreg med ei forståing av klynger og internasjonalisering, der to Norwegian Centres of Expertise vert analysert. NCE Subsea (Hordaland) fokuserer på drift og vedlikehald av undervassinstallasjonar, ein rel...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Våge, Ole Kristian;
  Publisher: NHH

  This article is in Norwegian (nynorsk). The call for crossdisciplinary research is having a stronger resonance in science and investigation. In this paper I will argue that this also affects the study of terminology. By looking at the terminology of aquaculture, I will ...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holsen, Synnøve; Fosso, Eli Janette;
  Publisher: University of Bergen. Department of Geography

  This paper argues that migration must be understood as social and spatial practices. This understanding emphasises both the migrant’s and places’ biography, which means that migration must be related to the narrative of place, space and identity. The theoretical discuss...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holmberg, Henrik J.F.;

  Omsetnaden for økologisk mat og lokalmat i Noreg har truleg auka vesentleg dei siste åra. Særleg kan dette gjelde omsetnaden for lokalmat. I denne studien vert det undersøkt kva endringar det økologiske slakteriet og gründerverksemda Vikja As kan gjere med drifta for å ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dale, Elena; Ask, Victoria Røed;

  Målet med masteroppgåva er å estimere eigenkapitalverdien til Nova Sea AS, heretter Nova Sea, per 31.12.2015, og synleggjere uvissa i verdiestimatet. Dette vert gjennomført ved å nytte teknikken fundamental verdivurdering, supplert med komparativ verdivurdering. Det fun...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjordal, Gro;

  Heimen l/l Husflitsutsal (HH) viste gjennom år omsetningsauke, men sviktande resultat og manglande styring på mellom anna varelageret. Det var sett i gang eit prosjekt med utgangspunkt i å få oversikt over varelageret og kontroll på auken i lageret. Med ekstern hjelp ti...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Selland, Susanne; Winjum, Hilde;

  I denne oppgåva er det gjort ein omfattande strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Ice Group ASA, heretter omtalt som Ice. Formålet med utgreiinga er å finna eit rimeleg verdiestimat på Ice sin eigenkapitalverdi og tilhøyrande aksjeverdi per 31.12.19, samt å syn...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Trond;

  Denne oppgåva er bygd opp rundt teori og anvendelse av dekka renteparitet. Eg starter med å utrede for teoriane som er brukt for å løyse problemstillinga som er framsatt i oppgåva. Desse teoriane dannar grunnlaget for del I av oppgåva, dernest går eg inn på diverse land...

37 research outcomes, page 1 of 4
Last index information