Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Golmen, Lars Gunder; Mengeot, Caroline;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Lars G. Golmen Norsk institutt for vannforskning, NIVA, bistod dåverande Sund kommune med prøvetaking og måling i sjøområda kring Toftarøy i 2018. Kommunen stod for det meste av feltarbeidet mens NIVA analyserte prøver og stod for rapporteringa. Programmet...

 • publication . Report . 1991
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Golmen, Lars Gunder;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Lars G. Golmen Det foreligg planer om etablering av gasskraftverk og matanolfabrikk på Tjeldbergodden på Nordmøre. NIVA har i denne samanheng på oppdrag frå STATKRAFT gjennomført målingar i sjøresipienten i løpet av 1990 og 1991. Det er blitt målt strøm og...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vethe, Arne; Høgberget, Rolf;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Kalkingsplanen har som mål å bidra til betre vasskvalitet for bleke oppstraums Byglandsfjorden der Otra periodevis er sur. Dei djupe forsuringsepisodane oppstår ved flaum i dei nære vassdraga samstundes med spesielle hydrologiske tilhøve i regulera område til Brokke kra...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kleiven, Einar; Håvardstun, Jarle; Dolmen, Dag; Güttrup, Jim;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  I denne rapporten er historikk og nåverande statuskunnskap om elvemuslingen i Aust-Agder samanstilt. Det er registrert om lag 1/3 fleire ”nye” lokalitetar med elvemusling i Aust-Agder enn det som har vore kjent frå tidlegare. Dei fleste av desse lokalitetane ligg aust i...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Golmen, Lars G.;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Kvam herad i Hordaland skal bygge nytt kommunalt avløpsreinseanlegg på Notaneset ved munningen av Vikeelva i Øystese. Resipient for avlaupsvatnet er Øystesebukta, der Øysteseelva og Vikeelva renn ut. Foreliggande rapport gjev greie for miljøtilhøve, målingar, vurderinga...

5 research outcomes, page 1 of 1
Last index information