Download Results
256 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jordhøy, Per;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jordhøy, Per. 2007. Markbulia – Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam. - NINA Rapport 302. 47 s. Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon har planar om å byggje ny inntaks- og reguleringsdam i Markbulia i Ei...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Leif; Austad, Ingvild;

  Føremålet med dette konkrete prosjektet på Grinde-Engjasete er å utarbeide ei oversiktleg naturtypekartlegging av naturtypane slåttemark, lauveng, hagemark og haustingsskog innanfor det området som er omfatta av skjøtselsplanen frå 2009. Vidare skal ein også skissere fe...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove;
  Publisher: Møreforsking Volda

  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

 • publication . Report . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Herigstad, Helge;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Denne rapporten er ein metodestudie der utviklinga i det private forbruket i forbruksundersøkinga vert samanlikna med tilsvarande oppgåver i nasjonalrekneskapen. Dessutan vert endringane i matvareprisane i forbruksundersøkinga samanlikna med prisutviklinga i konsumprisi...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ekren, Rachel; Holgersen, Henning; Steffensen, Kjartan;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  En lærer defineres i denne sammenheng som alle som underviser i videregående skole, uavhengig av deres utdanningsnivå eller pedagogiske utdanning. I 2014 ble det innført nye krav for undervisning i fag i videregående opplæring (jevnfør forskrift til opplæringsloven § 14...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega både av stabilitet og endringar over tid. Rappo...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Austad, Ingvild; Norderhaug, Ann; Losvik, Mary Holmedal; Hauge, Leif; Braanaas, Anders; Haltvik, Martin; Røysum, Malen; Kleppa, Karl Einar; Halse, Marianne Aas; Garmo, Torstein; ...
  Publisher: Høgskulen i Sogn og Fjordane / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

  There is a long tradition of using foliage as fodder in Norway. From the earliest days of animal husbandry and right up to the mid 1900s, foliage was harvested in large quantities on nearly all farms in Western Norway (Austad & Hauge 2003). Pollarding and coppicing have...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fuglseth, Kåre Sigvald; Haakedal, Elisabet;
  Publisher: KIFO, stiftelsen kirkeforskning
 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Frantsen, Torbjørn; Stokken, Roar; Hanssen, Terje H.; Krøvel-Velle, Håvard; Thomassen, Geir;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Dette dokumentet omhandlar Fronter 24. Fronter er ein programpakke sett saman av Classfronter, Infofronter, Teamfronter og Projectfronter. Dette dokumentet omhandlar for det meste funksjonar knytt til Classfronter men ikkje åleine frå denne modulen. Når vi nyttar omgrep...

 • publication . Report . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordal, Anne Steinsvik;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda, vart i 2003 kontakta med spørsmål om å vere med på prosjektet Betre sidemålsopplæring i Bærum, ved å gjere ei granskinga av situasjonen for sidemålundervisninga. Den første granskinga vart gjort på ungdomsskulane i Bærum kom...

256 research outcomes, page 1 of 26
Last index information