Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Storaas, Torstein; Mathisen, Karen Marie; Nicolaysen, Knut B.;
  Publisher: Oplandske bokforlag AS

  I 1995 byrja me å studera elg og trafikk i Østerdalen. Då ulv etablerte seg i studieområdet, undersøkte me verknaden av ulv på elg. Sidan studerte me elgøkonomi før me såg på verknaden av elgfôring i samarbeid med Stor-Elvdal Grunneierforening, Løvenskiold-Fossum og Fri...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søjbjerg, Inger Lucia;
  Publisher: ABM-media

  Fleire av profesjonsutdanningane i høgskolesektoren har ein historie som fortel om overgang frå praktisk retta etats- eller intern praksisopplæring til teoretisk retta høgskolestudium. For slike utdanningar kan teorifokuset i høgskolerammene kome til å skygge for den pr...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fossåskaret, Erik;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stensæth, Karette;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Eg vil i denne artikkelen argumentere for at musikkterapien er ein måte å feire helsa på, og at musikkterapeuten har eit slags etisk ansvar for at så skjer. Det vil eg gjere ved å utforske nokre mogelege samanhengar mellom musikkterapien og omgrep som helse og dialog. N...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid;
  Publisher: Akademika

  Klasseleiing er sett på dagsorden gjennom stortingsmeldingar og andre styringsdokument for utdanningssektoren. Målet er å betre læringsmiljøet for elevane. I samband med dette tilbyr utdanningsinstitusjonar vidareutdanning i klasseleiing for å få lærarar til å vidareutv...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Langdal, Kjell;
  Publisher: Oplandske bokforlag

  Det fiskefaglege miljøet på Evenstad har drive FoU-verksemd sidan tidleg på 1990-talet. Den gongen var fokuset å finne gode løysingar på utfordringar i forvaltninga av lokale og regionale fiskeressursar i ferskvatn. Dette er vidareført dei seinare åra, sjølv om innsatse...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stige, Brynjulf;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Even Ruuds bok Hva er musikkterapi? kom ut i 1980, midt i ei brytningstid for norsk musikkterapi. Ei toårig vidareutdanning i musikkterapi var nettopp etablert ved Østlandets Musikkonservatorium. Spørsmålet om kva musikkterapi kan vere vart då eit ålment spørsmål, og Ru...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sandøy, Helge;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Artikkelen viser korleis språkomgrepet veks fram som ein del av språkkulturen, som eit resultat av den politiske fokuseringa. Dette blir drøfta i samband med nordisk språkhistorie. Forholdet mellom standardspråk og dialekt blir også diskutert som ein del av denne idéhis...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roaldsnes, Merete Hoel;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

  Vi er i dag vitne til ein enorm flyktningstraum til Europa. I denne straumen av menneske er det òg mange barn som er åleine på flukt. I 2015 opplyste 5297 av dei som søkte asyl i Noreg at dei var einslege mindreårige flyktningar. 92 % av dei som søkte på dette grunnlage...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jan Olav Fretland; Ingunn Balevik; Guðrún Kjartansdóttir;

  Artikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva vekt dei legg på rettskriving, dessutan ei kvant...

39 research outcomes, page 1 of 4
Last index information