Download Results
1,134 research outcomes, page 1 of 114
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thengs, Halvor Østerman;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Ingvild;
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lønning, Eigil Hole;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Undervisningsvitskap – Fordjuping i pedagogikk, Campus Bergen Det norske utdanningssystemet er i konstant endring, og er underlagt eit sterkt reformtrykk. Lærarutdanninga syner ei historie fylt av endringar som er årsaka av komplekse relasjonar til andre samfunnsområde,...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tryti, Morten Andrè;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Formålet med denne masteroppgåva er å utforske korleis eit vidaregåande utdanningsprogram med friluftslivsprofil har innverknad på elevane sitt friluftsliv i ettertid. Bakgrunn for val av tema er ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andreassen, Cecilie;
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlinga dreier seg om tileigning av fortidsmorfologi i norsk innlærarspråk hjå spanske morsmålsbrukarar, og formålet er å undersøke kva rolle aksjonsart og telisistet har i denne tileigninga. Undersøkinga skal teste om fortidsmorfologi spreier seg frå teliske ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørensen, Turid Stigen;

  Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukeme...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikrem, Amund Sæther;
  Publisher: The University of Bergen

  I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna og varigheita av tilsettinga i den første jo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Paulen, Gunn Toril;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Bakgrunn: Sjukefråver medfører mange negative konsekvensar for samfunnet, organisasjonen som blir ramma og den yrkesaktive sjølv. Arbeid er helsefremmande, og fordi ein brukar mange timar av døgnet saman med kollegaer, blir relasjonane her ein viktig del av det sosiale ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Auestad, Gunn Evy;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Opplevingsturisme er i kraftig vekst og turistar i Noreg etterspør i aukande grad lokale mat- og drikkeopplevingar. Tilbodet er likevel mangelfullt. Denne kvalitative casestudien undersøkjer korleis Hurtigruten har gjennomført si satsing på lokalmat, «Norwegian Coastal ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Starheim, Heidi Munch;

  Master i Samhandling innan helse- og sosialtenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.6.17 Tittel: Å bli gamal i eigen heim Det vil bli ei auke i tal eldre heimebuande over 80 år fram mot år 2060 i Noreg og særleg i distriktskommunar. Fleire gamle bur aleine og...

1,134 research outcomes, page 1 of 114