Download Results
49 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nyhuus, Ida Kalsæg;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon bidra til at barn med akutt lymfatisk leukemi opplever trygghet under sykehusoppholdet? Metode Metoden som er benyttet er et litteraturstudie. Det er funnet relevant pensum-, fag- og forskningslitteratur for a...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Thea Østreng;

  Bakgrunn: Pasienttilstrømmingen til legevakter og akuttmottak øker og kan overskride legenes og sykepleiernes kapasitet til å ivareta pasientene. Triage er et verktøy som systematisk sorterer pasientene. Verktøyet gir pasientene en hastegrad som avgjør ventetid til lege...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mona Lahm Høgbakk; Rita Jakobsen;

  <i>Bakgrunn</i>: Organisering av spesialisthelsetjenesten har i løpet av 20 år utviklet seg fra mange sykehus med brede funksjoner og kompetanse, til et hierarkisk system der spesialkompetansen er samlet i få sykehus. Omtalte organisering av tjenesten har medført nye ut...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rød, Irene; Moen, Ellen Irene Westby; Struksnes, Solveig;

  Bakgrunn: Faglig forsvarlig utøvelse av helsehjelp forutsetter samarbeid mellom det involverte helsepersonellet. De må ha gode faglige kunnskaper og praktisk øvelse i samhandling. De siste tiårene har helsepersonell gjennom simulering trent på realistiske pasientsituasj...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bendiksen, Bendik Nestvold;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. Martinsens syn på omsorg, som et rasjonelt, moralsk...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyrkjebø, Tirill;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av forskningsartikler, bøker og artikler. Kari Martinsen er ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjøbø, Bjørg Aspenes;

  Bakgrunn: Forebyggende hjemmebesøk er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende eldre som i utgangspunktet ikke har andre kommunale helsetjenester. Modellen kommer opprinnelig fra Danmark. Det er ikke en lovpålagt tjeneste i Norge. Tilbudet utøves med sv...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordhagen, Vera Kristin; Sørlie, Venke;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: I Norge er det cirka 75.000 personer med demens. I løpet av sykdommen vil disse ha behov for profesjonell pleie. Pårørende er ofte de første hjelperne inntil profesjonelle pleiere overtar. Studier viser at pårørende er og ønsker å være en ressurs for pasienten...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråthen, Hanne Haram;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag samt annen relevant litteratur til å belyse prob...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnessen, Nora E. D.;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig fra utenlandske og norske forskningsartikler, ...

49 research outcomes, page 1 of 5