Filters (4 )
Download Results
3,097 research outcomes, page 1 of 310
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lindgård, Laila;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Denne kvalitative studien omhandler fagutøvelsen til radiografer som arbeider innenfor fagområdet intervensjonsradiologi. Feltarbeid og kvalitativt forskningsintervju har ligget til grunn for få bedre innsikt og forståelse av det radiograffaglige arbeidet som utføres in...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Kathrine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgaven setter jeg søkelys på praktisering av medvirkning i kommunal planlegging. Gjennom en studie av Hammerfest kommune fokuserer oppgaven på hvordan medvirkning kan være forankret i en kommune gjennom deres praktisering og lokale utfordringer. Samt hvilke fa...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Marion Carstensen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Den gamle og kjente Skipsverftstomta i Tromsø står for stor transformasjon anno 2019. Det er et sted som består av, og omringes av erkjente verdier i form av kulturminner. Dagens byutvikling styres i stor grad av private utviklere med et ideal om fortetning. Dette gjør ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Amund Kronen;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner og overlevelsesraten er betydelig høyere ved tidlig deteksjon. De vanligste undersøkelsesmetodene (mammografi, ultralyd, MRI) er basert på aktive metoder som medfører en viss strålingsfare. Et enkelt, ikke-invasivt ins...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nybø, Linn Adele Orø;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn for oppgaven: Barselkvinnen opplever forandringer, både fysisk, psykisk og i livssituasjonen i tida etter fødsel. Måten kvinnen takler disse forandringene på avhenger av hennes psykiske helse, samt støtten hun opplever i sin rolle som mor. Helsesøstre møter mød...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjelmo, Ingeborg Marie Kristiansen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  For mange kommuner er det utfordrende å prioritere tid og ressurser til å arbeide med kom-munal beredskap. Samarbeid kan være en nøkkelfaktor for å utveksle erfaringer, øke kompe-tanse og løse utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Denne casestudien be...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klingenberg, Karianne Madhavi;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler beslutningsprosessen i etableringen av Nord Norges største svømme- og badeanlegg, Tromsøbadet. Studien baserer seg på en kvalitativ metode, der jeg gjennom en casestudie har benytte meg av intervju og dokumentanalyse for å besvare oppgaven...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Trond;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgaven ble personlighetsendringer hos en kohort foreldre og barn fulgt med tre repeterte målinger, en måling ved inklusjon og en etter tre og seks års oppfølging. Målingene ble foretatt med spørreskjemaet NEO-PI som måler de fem (Big Five) personlighetsfaktore...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storvoll, Ingunn Sofie Berntsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne studien vil ta for seg foreldreperspektivet når barnet har dysleksi. Å være foreldre til et barn som har dysleksi innebærer omfattende oppfølging på mange områder. Min problemstilling vil få frem hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt med dysle...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sverdrup-Thygeson, Anne; Ims, Rolf Anker;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Sverdrup-Thygeson, A. & Ims, R.A. 2005. Tresatt impediment og livsløpstrær av osp på hogstflater. Effektive tiltak for artsmangfoldet i norsk skog? - NINA Rapport 71. 56 pp. Skogbruket legger ned betydelige ressurser i form av arbeid og kapital for å ta hensyn til biolo...

3,097 research outcomes, page 1 of 310