Download Results
326 research outcomes, page 1 of 33
 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W.;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har nettoinnvandringen vært på over 40 000 personer de fe...

 • publication . Research . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas;
  Publisher: Norges Bank

  I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene relativt til standardmetodebankene etter innføringen ...

 • publication . Research . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moen, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  Under bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet bidro Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond og Norges Bank med støtte til og investeringer i norske forretnings- og sparebanker. Jeg har på oppdrag fra Norges Bank beregnet nåve...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gresvik, Olaf; Kaloudis, Aris;
  Publisher: Norges Bank

  I Norge har den utestående kontantbeholdningen reelt sett økt siden 1980, og er nå ca 10 000 kroner per person. Vi kan bare tilordne mellom 37 og 47 prosent av kontantbeholdningen i 2000 til lovlige, registrerte/estimerbare formål, og denne andelen har falt de siste åre...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lønning, Ingunn; Olsen, Kjetil;
  Publisher: Norges Bank

  Det siste tiåret har forskning om regler i pengepolitikken fått en renessanse. Reglene beskriver som oftest en strategi for hvordan renten skal settes ved ulike typer sjokk i økonomien. En regel kan utformes som en optimal strategi for rentesettingen i forhold til en gi...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav;
  Publisher: Norges Bank

  I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i egen regi i 190 år. Fra 2008 vil norske sedler blir...

 • publication . Research . Master thesis . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sparrman, Victoria;
  Publisher: Norges Bank

  I økonomisk litteratur blir det hevdet at koordinering blant partene i lønnsdannelsen er ønskelig, fordi en slik løsning reduserer lønnspresset og følgelig arbeidsledigheten i økonomien. Koordinering i lønnsdannelsen er basert på et frivillig samarbeid om lønnsmoderasjo...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn;
  Publisher: Norges Bank

  I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges Banks og den norske banknæringens arbeid med å ...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hylland, Aanund;
  Publisher: Norges Bank

  Statens reservefond, på 40 millioner kroner til bruk «i nødens stund», ble i 1911 grunnlovfestet for å sikre at det ikke ble brukt i strid med forutsetningene. Midlene skulle plasseres i «førsteklasses» utenlandske verdipapirer, men under 1. verdenskrig falt verdien ste...

326 research outcomes, page 1 of 33