Download Results
29 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmun...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;

  Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for jus...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2015, men overskredet i Karpdalen for timever...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk The impact of traffic mitigation measures on NO2-concentrations

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ombygd E6 øst for Trondheim. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 80 m ut fra vegkant.

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse for berørte naboer. Målingene pågikk i perioden 2...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda;
  Publisher: NILU

  Source at <a href=http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Kartlegging-av-miljogifter-i-sjofuglegg-fra-Sklinna-og-Rost/> http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Kartlegging-av-miljogifter-i-sjofuglegg-fra-Sklinna-og-R...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framti...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundvor, Ingrid;
  Publisher: NILU

  Arelautslippene som benyttes for spredningsberegninger for Oslo er gjennomgått og endret utifra trender og ny tilgjengelig informasjon. Som resultat ble det flere kildekategorier enn tidligere og totalutslippet har økt. Area emissions for Oslo

29 research outcomes, page 1 of 3