Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framti...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  NILU har gjennomført spredningsberegninger for utslipp av ammoniakk (NH3) ved Leangen idrettsanlegg I Trondheim. Beregningene er utført for å undersøke hvilke konsentrasjoner av ammoniakk som kan forekomme i bakkenivå for ulike høyder av avkast for ammoniakkdamp. Beregn...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;

  Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for jus...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Rapporten gir en oversikt over datainnsamling og validering i forbindelse med utvikling av forenklet metode for beregning av konsentrasjoner. Validering av prosentilverdier for døgnmiddelkonsentrasjoner viser så stor usikkerhet at det anbefales å ikke videreutvikle kons...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ny vegtrase på E39 mellom Gartnerløkka og Breimyrkrysset. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 40 m u...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for tunnelforbindelse langs Rv. 83 Seljestad – Sama, Harstad kommune. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10, og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avsta...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;

  Spredningsberegninger for tunnelmunninger i Hammerfest. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik;
  Publisher: NILU

  Målet med studien er å vurdere effekten av tilskudd til utskifting av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, og i hvilken grad ordningen har påvirket det totale partikkelutslippet og luftkonsentrasjoner i Oslo kommune. NILU har utført tre beregninger; 1) utslippsmo...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. M...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo;
  Publisher: Klima- og forurensningsdirektoratet

  Etter oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 forskjellige steder i Norge. Undersøkelsen er basert på analyse av moseprøver innsamlet lokalt run...

37 research outcomes, page 1 of 4