Filters (4 )
Download Results
1,074 research outcomes, page 1 of 108
 • publication . Research . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klitkou, Antje; Gulbrandsen, Magnus; Iversen, Eric James;
  Publisher: NIFU STEP

  316 forskere besvarte spørreskjemaet vi sendte ut for å verifisere koblingen mellom databasene og for å få vite mer om forskeroppfinnerne. Svarene viser at forskeroppfinnere i høy grad er mobile og samarbeider med andre oppfinnere og/eller patentsøkere. Mange av dem er ...

 • publication . Report . Preprint . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørstavik, Finn;
  Publisher: STEP Group

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en av flere moduler i et omfattende forskningsprosjekt med tittel ”Lønnsomhet og vekst som følge av FoU og innovasjon”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet ”Næring, finans og marked”.Innovasjon ...

 • publication . Research . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnes, Hebe; Nordby, Pål; Næsheim, Helge N.; Wiig, Ole;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 • publication . Report . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Ingvild Marheim;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Denne rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet til forskning og undervisning. Ulike sider ved universitetspe...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina;
  Publisher: NIFU

  I denne rapporten presenteres en midtveisevaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner som gjelder for perioden 2008-2013. Formålet med evalueringen er å gjennomgå hvordan planen har blitt fulgt opp, å vurdere de enkelte tiltakene og måloppnåelse, ...

 • publication . Report . 1960
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vangsnes, Sigmund;
  Publisher: NAVFs utredningstab

  Norges allmennvitenskapelig forskningsråd har for tiden i gang et utredningsarbeid om tilgangen på og behovet for leger. Dette er en videreføring av den utredning som ble foretatt i 1956 og publisert i "Forskningsrådenes fellesutvalg" i 1957. Denne melding inneholder en...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solum, Nils Henrik;
  Publisher: NIFU

  Rapporten presenterer resultatene av en kartlegging av avtaler om internasjonalt forskningssamarbeid. Kartleggingen dekker avtaler inngått av norske forskningsinstitusjoner direkte med institusjoner eller organisasjoner i andre land. Rapporten bygger på innhenting og an...

 • publication . Research . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wendt, Kaja;
  Publisher: NIFU

  V-notatet inneholder en kort presentasjon av et seminar om FoU-statistikk, arrangert av NIFU ved seksjon for FoU-statistikk og ressursanalyse 29. mai 2001. Det var Forskningsrådet som hadde ønsket at NIFU skulle holde et slikt seminar. Notatet inneholder foruten en kort...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiig, Ole;
  Publisher: NIFU STEP

  I denne rapporten beskriver vi hovedmønstre i helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2006. Rapporten bygger på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus som er gjennomført i 2007. 2006-rapporteringen er et ledd i arbeidet med å videreutv...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi;
  Publisher: NIFU STEP

  Det tidligere Helse Øst har siden 2004 delt ut betydelige forskningsmidler til helseforetakene i regionen. I forbindelse med tildeling av forskningsmidler for 2007 ba styret i Helse Øst om en evaluering av effekten av bruken av disse midlene. NIFU STEP fikk oppdraget å ...

1,074 research outcomes, page 1 of 108