Filters (4 )
Download Results
554 research outcomes, page 1 of 56
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tveiten, Lise Ann; Kroglund, Tone;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Sedimentene i Vikkilen ved Grimstad er sterkt forurenset av tributyltinn (TBT) fra verftsvirksomheten til AS Nymo. TBT er meget giftig og forårsaker kjønnsforstyrrelse i marine snegler. Forstyrrelsen kalles imposex hos nettsnegl og kongsnegl og intersex hos strandsnegl....

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Dette er en korrigert versjon. Endringer er gjort på side 28 (se corrigendum) 09.06.2017. Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer og to elver/bekker i Ringsaker kommune i 2015. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer og overgjødsling. Basert på ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Marty, Sabine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Under arbeidet med tiltaksplan for Gunneklevfjorden viste massebalanseberegninger at resuspensjon av forurensede sedimenter kunne være en viktig prosess for å forklare konsentrasjonen av kvikksølv i fjordens vannmasser. Målet med denne oppfølgende undersøkelsen var pr...

 • publication . Master thesis . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikholt, Steinar;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hindar, Atle; Harman, Christopher Peter; Oug, Eivind;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Lillesand produserer silisiumkarbid og raffinerer produktet videre. NIVA har utarbeidet et tiltaksrettet overvåkingsprogram iht. vannforskriften for bedriften. Foreliggende rapport inneholder resultater fra den delen av overvåkingspro...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton og fysisk-kjemiske støtteparametere ga god tilst...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Camilla With Fagerli Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet delprogram Norskehavet Sør (II) totalt 7 s...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lindholm, Markus; Vogelsang, Christian; Engebretsen, Alexander Melvold; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans; Selvik, John Rune;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Rapporten gir en oppdatert gjennomgang av avrenning en av næringssalter til vann og vassdrag i Ringerike kommune, og sammenfatter dataene til et forurensningsregnskap. Det er få tydelige trender i kommunens vassdrag. Mangelfullt datagrunnlag er et problem i vurderingen ...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haande, Sigrid; Rohrlack, Thomas; Kyle, Marcia;
  Publisher: Norsk institutt for vannforsking

  Haldenvassdraget vannområde ønsket å få sammenstilt de viktigste lange tidsseriene fra utvalgte innsjøer i vassdraget for å fremskaffe bedre kunnskap om utviklingen av vannkvaliteten i Haldenvassdraget og å kunne vurdere miljøtilstanden i Haldenvassdraget iht. vannforsk...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp via Mørjebekken som renner ut innerst i fjorden ve...

554 research outcomes, page 1 of 56