Download Results
89 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;

  Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest gjennomføres det simuleringer basert på data fra norsk...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie;

  Artikkelen undersøker sykefraværsoppfølgingen for arbeidstakere med innvandrings-bakgrunn. Vi finner at det er relativt små forskjeller i hvorvidt arbeidsgiverne følger opp syke-meldte ansatte etter innvandringsbakgrunn. Dette måles ved hjelp av registerbaserte opp-lysn...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Skevik Grødem;

  I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. Hva sto på spill da de første spede ordninge...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari;

  I hvilken grad skiller den norske eliten og befolkningen for øvrig seg fra hverandre i synet på innvandring og kjønnslikestilling? Artikkelen analyserer data fra den norske Lederskapsundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse blant dem som besitter topposisjonene i ti se...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, sammenlignet med tilsvarende arbeidstakergruppe...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale samlet inn i perioden 1998-2015. Resultatene vise...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernard Enjolras; Ivar Eimhjellen;

  <jats:p>This chapter introduces the book’s main topics and analytical frame. With the development of societal meta-processes of change such as digitalization, individualization and globalization, the condition of collective action are under transformation. The main ques...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia; Pedersen, Axel West;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten handler om arbeidstakere med graderte sykepenger: Hvordan de følges opp i sykepengeperioden, og hva som skjer når retten til sykepenger er oppbrukt. Analyse av registerdata viser at flere med graderte enn med fulle sykepenger er registrert med et arbeidsforhol...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten presenterer resultater fra en studie av fedre som ikke tar fedrekvote, eller som tar deler av kvoten. Studien består av tre deler: 1) En oversikt over tidligere relevant forskning i Norge 2) En registerbasert analyse av kjennetegn ved fedre som ikke tar ut for...

89 research outcomes, page 1 of 9