Download Results
119 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. I 1990-årene gjennomgikk disse støtteordningene o...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;

  Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest gjennomføres det simuleringer basert på data fra norsk...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storvik, Aagoth Elise Lossius;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt legges det vekt på å undersøke konsekvenser av r...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie;

  Artikkelen undersøker sykefraværsoppfølgingen for arbeidstakere med innvandrings-bakgrunn. Vi finner at det er relativt små forskjeller i hvorvidt arbeidsgiverne følger opp syke-meldte ansatte etter innvandringsbakgrunn. Dette måles ved hjelp av registerbaserte opp-lysn...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørklund, Tor; Saglie, Jo;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse kunne vise til en rekord, i dette tilfelle en ...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Ragnhild Steen;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i småbarnsfasen. Det betyr at vi har mindre kunnskap om kv...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivesind, Karl Henrik;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Soria Moria-erklæringen, som er plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fra 2005, har bidratt til å fremme den frivillige sektorens identitet gjennom å sette «En ny og helhetlig frivillighetspolitikk» på dag...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Skevik Grødem;

  I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. Hva sto på spill da de første spede ordninge...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari;

  I hvilken grad skiller den norske eliten og befolkningen for øvrig seg fra hverandre i synet på innvandring og kjønnslikestilling? Artikkelen analyserer data fra den norske Lederskapsundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse blant dem som besitter topposisjonene i ti se...

119 research outcomes, page 1 of 12