Download Results
91 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bredal, Anja; Lidén, Hilde;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Dette er første rapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016). Evalueringen strekker seg over hele planperioden og utføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gulbrandsen, Trygve Jens; Steen Jensen, Ragnhild;

  I hvilken grad gir private bedrifter velferdsgoder til sine ansatte? Og hva er bedriftenes motiver for å gi slike goder? I denne rapporten skal vi vise hvordan disse spørsmålene er besvart i tidligere forskning. Vi konsentrerer oss om to typer velferdstiltak – familieve...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bredal, Anja; Wærstad, Tone L.;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) religiøse/utenomrettslige vigsler. Studien er b...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Seippel, Ørnulf Nicolay;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider i forhold til kunnskap. Den tar opp spørsmålet ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag;

  Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner. Den første delen av rapporten oppsummerer hovedargumentet i sentrale teorier om rettferdighet, med hovedvekt på økonomen Amarty...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Loga, Jill;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, deltakende observasjon og kvalitative intervjuer med k...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abrahamsen, Bente;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Avhandlingen er en longitudinell studie av hjelpepleieres yrkesinnsats og yrkesutvikling de første 13 årene etter fullført hjelpepleier- utdanning. Så langt det er mulig sammenliknes hjelpepleiere og sykepleiere. Hensikten er å frambringe større forståelse av hvordan ar...

 • publication . External research report . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar;

  - I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer med lokale aktører, har vi undersøkt omfange...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  I denne rapporten undersøker vi likestillingsidealer og likestillingspraksis blant økonomer. Rapporten bygger på en spørreskjemastudie gjennomført høsten 2019, med svar fra 2046 økonomer med mastergrad. Vi finner liten forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder am...

91 research outcomes, page 1 of 10