Download Results
23 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;

  Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie;

  Artikkelen undersøker sykefraværsoppfølgingen for arbeidstakere med innvandrings-bakgrunn. Vi finner at det er relativt små forskjeller i hvorvidt arbeidsgiverne følger opp syke-meldte ansatte etter innvandringsbakgrunn. Dette måles ved hjelp av registerbaserte opp-lysn...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Skevik Grødem;

  I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. Hva sto på spill da de første spede ordninge...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari;

  I hvilken grad skiller den norske eliten og befolkningen for øvrig seg fra hverandre i synet på innvandring og kjønnslikestilling? Artikkelen analyserer data fra den norske Lederskapsundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse blant dem som besitter topposisjonene i ti se...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia;

  Gradering av sykmeldinger («deltidssykmeldinger») har de siste årene vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. I denne artikkelen søker vi å problematisere antakelsen om at gradering av sykefravær i seg selv bidrar til lavere fraværsrater og mindre fraf...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning;

  Arbeidsbetingede stønader eller “in-work benefits” er kontantytelser eller skattelettelser som gis bare til lønnstakere og som dermed gjør det mer økonomisk lønnsomt å velge arbeid fremfor passivt trygdemottak. Ordninger av denne typen har fått økt utbredelse de siste å...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti;

  Med utgivelsen av Capital in the Twenty-First Century i 2013, satte Thomas Piketty ulikhet på dagsordenen med en kraft som er få akademiske utgivelser forunt. Forskere, allment samfunnsinteresserte så vel som politikere, lærte om hvordan den økonomiske ulikheten i mange...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karsten Albæk; Pekka Vanhala; Erling Barth; Lena Lindahl; Rita Asplund; Marte Strøm;

  Får ungdom i Norden som fullfører videregående skole mellom 21 og 28 års alder bedre tilgang til arbeidsmarkedet enn de som ikke har fullført ved 28? Vi finner at de som har fullført innen 28 års alder, har 12-15 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å være NEET (Not in...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarseth, Helene;

  Flere tiår etter husmorfamiliens død befinner husarbeidet seg i en slags limbotilstand. Det er et åpent spørsmål om utviklingen vil gå i retning av et kjønnsnøytralt familieansvar, en kulturell revitalisering av den kvinnelige hjemskaperen og/eller en gjeninnføring av t...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stian Nicolajsen; Nils Martin Stølen;

  Sammendrag Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom framskrivinger med Statistisk Sentralbyr...

23 research outcomes, page 1 of 3