Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brigham, Anne Margrethe; Thanem, Alexander;

  - Den 14. juni 2012 ble det vedtatt at Norges nye kampflybase skulle legges til Ørland i Sør-Trøndelag. For at Ørland og Bjugn kommuner skulle stå bedre rustet til å håndtere oppgaver av de dimensjoner de da sto overfor, fikk de tildelt skjønnsmidler på til sammen 31 mi...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stræte, Egil Petter; Hårstad, Renate Marie Butli; Ystad, Eystein; Kvam, Gunn-Turid; Mørch, Anders Irving; Klev, Roger; Haugum, Margrete Hembre;
  Publisher: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning

  Denne rapporten er utgitt som en del av arbeidet i prosjektet Kompetent Bonde. Vår intensjon har vært å hjelpe både oss selv og andre som er interessert i tema knyttet til kunnskap, kompetanse, innovasjon og rådgivning innenfor jordbrukssektoren. Det er et stort spekter...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trine Magnus; Reidar Almås; Reidun Heggem;
  Publisher: NTNU Open Access Journals

  I denne artikkelen drøfter vi hvordan norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg gjennom årene. Allerede da genteknologi ble etablert som et eget forskningsfelt og utviklingsområde på 1980-tallet, viste den norske opinionen stor skepsis. Den nors...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kroken, Arild; Storstad, Oddveig; Haugen, Marit S.;

  - Kartleggingsundersøkelsen bygger på svar fra 298 medlemmer av HANEN (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat) som ble gjennomført våren 2009. Kartleggingen omfatter blant annet data om hvem aktørene er, bakgrunn og utgangspunktet for virksomheten, når bedriften start...

 • publication . Report . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hårstad, Renate Marie Butli;

  - Denne rapporten er sammenfattet på bakgrunn av masteroppgave i statsvitenskap levert ved NTNU våren 2015. Rapporten er basert på en casestudie av norsk landbrukspolitikk ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse av debatt- og medieuttalelser, partiprogrammer og Meld. St....

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forbord, Magnar; Storstad, Oddveig;

  - I den nye konsesjonsloven som ble vedtatt i 1974 fikk kommunene anledning til å innføre lokal forskrift om konsesjonsplikt på eiendommer som bør brukes til helårsbosetting (såkalt 0-konsesjon). Bakgrunnen var at det etter hvert i en del kommuner hadde blitt en tendens...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rye, Johan Fredrik; Holm, Frank Egil;
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkhaug, Hilde;

  - tidsskrift for kjønnsforskning 200 Innledning Da Stortinget i 2003 vedtok at det skulle være minimum 40 prosent kvinner i allmennaksjesel- skapenes (ASA) styrer innen 2008, vedtok styret i Norsk Landbrukssamvirke at deres organisa- sjoner skulle oppfylle samme krav in...

 • publication . Research . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storstad, Oddveig;

  - I dette notatet gir vi en framstilling av bøndenes oppfatning av forhold knyttet til økonomien på bruket - utviklingen de siste fem år og tro på utviklingen de kommende fem år.

 • publication . Research . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkhaug, Hilde;

  - Dette notatet gjennomgår data fra to fokusgruppeintervju med ”befolkningen” fra et by- og et bygdemiljø i Norge. Intervjuene er gjennomført som en del av prosjektet ”Samfunnseffekter av økologisk landbruk”1. Formålet med dette prosjektet som helhet er å undersøke samf...

45 research outcomes, page 1 of 5
Last index information