Download Results
142 research outcomes, page 1 of 15
 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R.;
  Publisher: Norges Bank

  Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi påvirkes av globale forhold...

 • publication . Book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skånland, Hermod; Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks skriftserie brukes til å presentere viktig økonomisk forskning og sentrale analyser av økonomiske forhold. Det er derfor en særlig glede å kunne utgi tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland: «Doktriner og økonomisk styring – Et tilbakeblikk» i bankens skr...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grønvik, Gunnvald;
  Publisher: Norges Bank

  Fra sommeren 2000 har mye av interessen for utviklingen av finansiell regulering innen EU vært knyttet til forslagene fra en komité av «vise menn» under ledelse av Alexandre Lamfalussy. Forslagene gjelder systemet for utvikling av reguleringer for verdipapirmarkedene in...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winje, Hanna;
  Publisher: Norges Bank

  Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor utsatte de norske bankene er i dagens situasjon, ...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eklund, Trond; Gulbrandsen, Bjarne;
  Publisher: Norges Bank

  Artikkelen presenterer hovedelementene i de analyser Norges Bank utfører for å overvåke stabiliteten i det finansielle systemet1. Kapittel 1 forklarer kort bakgrunnen for at Norges Bank utfører slike analyser. I kapittel 2 gjennomgås de ulike risikoer finansinstitusjone...

 • publication . Research . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Thorvald Grung;
  Publisher: Norges Bank

  Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig vurdert behovet for endringer i innskuddsdirekt...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winje, Pål;
  Publisher: Norges Bank

  Valutafondet har foreslått en gjeldsordning for land med betalingsproblemer. Selv om forslaget har møtt massiv motstand fra internasjonale investorer og viktige låntakerland, er det en økende erkjennelse av behovet for et regelverk for gjeldsforhandlinger for land. Fors...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergo, Jarle;
  Publisher: Norges Bank

  Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september 2002. I det lange løp kan pengepolitikken verken påvirke produksjonen, sysselsettingen eller konkurranseevnen. Men gjennom å praktisere fleksibel inflasjonsstyring...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anundsen, André K.;
  Publisher: Norges Bank

  I denne artikkelen foretas en økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i verfts- og verkstedindustrien og i øvrig industri ved hjelp av årlige data for perioden 1980-2014. I tillegg til å ta hensyn til egen lønnsomhetsutvikling, finner jeg at begge industrigrenene skjel...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gresvik, Olaf; Haare, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon av de vanligste norske betalingstjenestene: betalingskort, giro og kontanter. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bruke og produsere betalingstjenester var 11 milliarder kroner. Det tilsvarte ...

142 research outcomes, page 1 of 15