Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anundsen, André K.;
  Publisher: Norges Bank

  I denne artikkelen foretas en økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i verfts- og verkstedindustrien og i øvrig industri ved hjelp av årlige data for perioden 1980-2014. I tillegg til å ta hensyn til egen lønnsomhetsutvikling, finner jeg at begge industrigrenene skjel...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austnes, Martin; Eitrheim, Øyvind; Mestad, Ola;
  Publisher: Norges Bank

  Denne boken gir en bredt anlagt fremstilling av de politiske prosessene som ledet frem til det første ordinære Stortingets behandling av lovene om Norges Bank og pengevesenet som ble sanksjonert den 14. juni 1816, en dato som siden har blitt regnet for å være Norges Ban...

 • publication . Research . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Juelsrud, Ragnar; Nordal, Kjell Bjørn; Winje, Hanna;
  Publisher: Norges Bank

  For at pengepolitikken skal virke inn på økonomien er det viktig at endringer i styringsrenten får gjennomslag til bankenes utlåns- og innskuddsrenter til foretak og husholdninger. Over tid ser vi at det er en sterk sammenheng mellom styringsrenten og bankenes renter, d...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian;
  Publisher: Norges Bank

  I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver er bankenes innestående på konto hos sentralban...

 • publication . Research . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset;
  Publisher: Norges Bank

  I denne artikkelen undersøker vi om inflasjonsforventningene i Norge er forankret, i betydningen om de responderer lite på ny informasjon og ligger stabilt nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent noen år frem i tid. Vi gjør dette ved å analysere svarene i Norges Banks f...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Øystein;
  Publisher: Norges Bank

  På møtet 11. september 2019 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse fattet hovedstyret i møtet 18. september 201...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom;
  Publisher: Norges Bank

  De siste årene har den norske kronen svekket seg betydelig mot andre valutaer, noe som har bidratt til økt inflasjon i Norge. Prisveksten på importerte konsumvarer er for tiden på sitt høyeste nivå siden 1988. I denne artikkelen ser vi på mekanismene som valutakurs...

 • publication . Research . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E.; Eger, Fredrikke;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks regionale nettverk gir viktig informasjon om utviklingen i norsk økonomi. Vi viser at nettverkets tall for faktisk og forventet vekst i produksjon og sysselsetting gir gode anslag for produksjons- og sysselsettingsveksten i nasjonalregnskapet 1-2 kvartaler ...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hvidsten, Vetle;
  Publisher: Norges Bank

  Som en del av Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt har det vært ønskelig å få bedre innsikt i kredittgivningen i Norge i tiden etter etableringen av det organiserte bankvesenet. Spørsmålene som vi har ønsket å besvare i dette notatet er: Hvilke sektorer ga lån? V...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Øystein;
  Publisher: Norges Bank

  I den årlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Det legges vekt på langsiktige og strukturelle trekk ved bankene, finansmarkedene og norsk økonomi som har betydning for finansiell stabilitet. I Pengepolit...

18 research outcomes, page 1 of 2