Download Results
46 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austnes, Martin; Eitrheim, Øyvind; Mestad, Ola;
  Publisher: Norges Bank

  Denne boken gir en bredt anlagt fremstilling av de politiske prosessene som ledet frem til det første ordinære Stortingets behandling av lovene om Norges Bank og pengevesenet som ble sanksjonert den 14. juni 1816, en dato som siden har blitt regnet for å være Norges Ban...

 • publication . Research . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Vi ser på et bredt spekter av nasjonale og internasjonale kriser for å avdekke hva banker historisk har tapt penger på under bankkriser. Vi finner at banker som regel taper mer på utlån til foretak enn til husholdninger. Selv etter markante fall i boligprisene har ...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle seg under ulike makroøkonomiske forutsetning...

 • publication . Research . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter innvandringen kan ha. I dette notatet gir vi...

 • publication . Research . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik;
  Publisher: Norges Bank

  Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmål om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglån. Bankene beregner hvor mye egenkapital de må holde ved å vekte sine eiendeler med tilhørende risikovekter. De største bankene (IRB-bankene) ben...

 • publication . Research . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lerbak, Marie Norum;
  Publisher: Norges Bank

  I dette notatet drøftes utviklingen i ulike pengemengdeaggregater, samt sammenhengen mellom disse og utviklingen i kreditt. I kjølvannet av finanskrisen og krisen i det europeiske statspapirmarkedet har spørsmål relatert til disse størrelsene igjen fått oppmerksomhet. E...

 • publication . Research . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Vi identifiserer tre kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene. Bankene kan tape direkte på utlån til husholdninger (direkte kanal), på utlån til konsumsensitive næringer dersom husholdningenes tradisjonelle etterspørsel strammes inn (etterspørselskan...

 • publication . Research . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig innstramming i kredittpraksis i denne perioden. Norges...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom;
  Publisher: Norges Bank

  I 2013 endret Statistisk sentralbyrå metodene for beregning av prisutviklingen for to store konsumområder i konsumprisindeksen (KPI); for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleier. I denne artikkelen diskuterer og analyserer vi mulige effekter av metodeendri...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W.;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har nettoinnvandringen vært på over 40 000 personer de fe...

46 research outcomes, page 1 of 5