Download Results
29 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winje, Hanna;
  Publisher: Norges Bank

  Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor utsatte de norske bankene er i dagens situasjon, ...

 • publication . Research . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Thorvald Grung;
  Publisher: Norges Bank

  Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig vurdert behovet for endringer i innskuddsdirekt...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anundsen, André K.;
  Publisher: Norges Bank

  I denne artikkelen foretas en økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i verfts- og verkstedindustrien og i øvrig industri ved hjelp av årlige data for perioden 1980-2014. I tillegg til å ta hensyn til egen lønnsomhetsutvikling, finner jeg at begge industrigrenene skjel...

 • publication . Research . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haare, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  Norge har et effektivt betalingssystem sammenlignet med de fleste andre land. Dette er dokumentert gjennom Norges Banks kostnadsundersøkelser og i bankens årsrapporter om betalingssystem. Det er likevel rom for forbedringer. Økt bruk av elektronisk faktura er i dag tro...

 • publication . Research . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter innvandringen kan ha. I dette notatet gir vi...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian;
  Publisher: Norges Bank

  I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver er bankenes innestående på konto hos sentralban...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bøhn, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  I perioden hvor Svein Gjedrem var sentralbanksjef ble det gjennomført omfattende omstillinger i Norges Bank. Forut for skiftet av sentralbanksjef i 1999 var Norges Bank en organisasjon med 1150 ansatte og med 12 distriktsavdelinger omkring i landet. I 2010 var distrikts...

 • publication . Research . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset;
  Publisher: Norges Bank

  I denne artikkelen undersøker vi om inflasjonsforventningene i Norge er forankret, i betydningen om de responderer lite på ny informasjon og ligger stabilt nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent noen år frem i tid. Vi gjør dette ved å analysere svarene i Norges Banks f...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kragh-Sørensen, Kasper;
  Publisher: Norges Bank

  Bankkriser er svært kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til å bære tap og unngå kriser. Men bankenes eiere kan vurdere det som kostbart å øke egenkapitalen og derfor velge å holde for lite kapital. Blant annet kan de ha forventninger om a...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Øystein;
  Publisher: Norges Bank

  På møtet 11. september 2019 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse fattet hovedstyret i møtet 18. september 201...

29 research outcomes, page 1 of 3