Download Results
97 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Svein Olav;
  Publisher: Norges Bank

  Med denne artikkelen presenteres nye og oppdaterte tall over beholdningen av utenlandsk direkte investert kapital i Norge ved utgangen av 1998. Beholdningen, slik den her måles, viste en økning på 30 milliarder kroner fra 1997, til 198 milliarder kroner. Av økningen bid...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lilleås, Per Espen;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. I 2004 ble konsumprisveksten (KPI-JAE) betyde...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øwre, Grete; Sandal, Knut;
  Publisher: Norges Bank

  Internasjonal banknæring er inne i en tid med store strukturelle endringer. Sterke drivkrefter har bidratt til internasjonalisering, økt betydning for verdipapirmarkedene og hardere konkurranse.I Europa er disse drivkreftene forsterket av opprettelsen av det indre marke...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weme, Sindre; Axelsen, Kristine Andenæs;
  Publisher: Norges Bank

  Deregulering av kapitalmarkedene, rask utvikling av data- og informasjonsteknologi og innføring av euro har ført til økt integrasjon av verdipapirmarkedene i Europa. En sentralisering av infrastrukturenheter som børser og oppgjørssentraler vil kunne realisere stordrifts...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergo, Jarle; Solheim, Jon A.;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks uttalelse om fusjon mellom DnB og Gjensidige NOR. Norges Bank uttaler seg om strukturendringer i hovedsak når disse vurderes som viktige for finansiell stabilitet, som ved en mulig etablering av finanskonsernet DnB NOR ASA. Norges Banks rolle og arbeid med ...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut;
  Publisher: Norges Bank

  I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. I denne artikkelen beskriver vi hvordan...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vale, Bent;
  Publisher: Norges Bank

  Innskyterpreferanse innebærer at dersom kreditorene i en bank må ta tap, gis innskyterne fortrinnsrett, slik at innskuddene først blir nedskrevet etter at all øvrig gjeld er fullstendig nedskrevet. Artikkelen drøfter fordeler og problemer ved eventuelt å innføre innskyt...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stæhr, Karsten;
  Publisher: Norges Bank

  De mange valutakriser på 1990-tallet og den raske spredning av kriser fra land til land har økt behovet for å kunne forutsi slike kriser. Et omfattende forskningsarbeid har de siste årene pågått for å finne indikatorer som melder om et lands sårbarhet overfor valutauro....

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Husevåg, Vigdis; Bjerkeland, Kristin M.;
  Publisher: Norges Bank

  Det norske systemet for oppgjør av verdipapir ble modernisert våren 2003, samtidig som Verdipapirsentralen ble omdannet til allmennaksjeselskap. Tjenestetilbudet ved verdipapiroppgjør og organiseringen av oppgjørssentralene er under endring også i Norden og Europa for ø...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Sigbjørn Atle;
  Publisher: Norges Bank

  Internasjonale regnskapsregler (International Financial Reporting Standards – IFRS) krever at finansinstitusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i hovedsak bestå av de finansobjekter som institusjonene holder for hande...

97 research outcomes, page 1 of 10