Download Results
141 research outcomes, page 1 of 15
 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæther, Pål; Larsen, Kai;
  Publisher: Norges Bank

  I tillegg til å beskrive Norges Banks risikoklassifiseringsmodell (SEBRA1), drøfter artikkelen utviklingen i foretakenes finansielle stilling og dens betydning for norske finansinstitusjoner. Analysen indikerer at finansinstitusjonenes risiko for utlånstap har økt, spes...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gresvik, Olaf; Øwre, Grete;
  Publisher: Norges Bank

  Det har vært en sterk produktivitetsøkning i finansiell sektor på 1990-tallet, og endringer i betalingsformidlingen har vært en viktig kilde til dette. Betalingstransaksjonene produseres nå til betydelig lavere kostnader enn i 1994, og direkte prising gjør at kundene ve...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai;
  Publisher: Norges Bank

  En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom et anslag for bedriftenes lånerente og et konku...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eklund, Trond; Solberg, Ragnhild L.; Veggum, Leif;
  Publisher: Norges Bank

  De siste årene er det lagt til rette for større klarhet i ansvarsdelingen mellom aktørene i kontantforsyningen. Det har vært prioritert å tilpasse sentralbankens politikk slik at effektiviteten i betalingssystemet kunne økes. Sentralbanken har nå en klarere grossistroll...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borchgrevink, Henrik;
  Publisher: Norges Bank

  Internasjonalt ble flere store banker støttet av myndighetene under finanskrisen. Det bidrar til økt forventning om støtte i fremtiden. Når det forventes at en bank vil bli støttet av myndighetene, får banken både insentiver til å ta for høy risiko og billigere finansie...

 • publication . Research . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øverli, Frode; Øwre, Grete;
  Publisher: Norges Bank

  Dette notatet omtaler endringen i risiko som skjer når en tradisjonell bank, gjennom å danne et finanskonsern, utvider virksomheten sin til å omfatte flere typer inn- og utlånsvirksomhet, handel i valuta og verdipapirer på egne og kunders vegne, ulike emisjons- og ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Øystein;
  Publisher: Norges Bank

  På møtet 11. september 2019 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse fattet hovedstyret i møtet 18. september 201...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge;
  Publisher: Norges Bank

  Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere risikofaktorer som kan svekke stabiliteten i d...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enge, Asbjørn; Øwre, Grete;
  Publisher: Norges Bank

  Direkte priser på betalingstjenester er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. I løpet av 1980-tallet ble slik prising innført i norske banker etter at det lenge hadde vært et tema for debatt. Artikkelen redegjør for hvordan overgangen fra gratistjenester til pris...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Syed, Haseeb;
  Publisher: Norges Bank

  Norske banker finansierer seg i større grad enn tidligere i markedene. Obligasjonsmarkedene i Norge og utlandet er viktige finansieringskilder for bankene. Sammensetningen av bankenes markedsfinansiering påvirkes av endringer i markedsforhold og regelverk. Endringer i r...

141 research outcomes, page 1 of 15