Download Results
144 research outcomes, page 1 of 15
 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wettre, Sigbjørn; Borgersen, Anders Bohlin;
  Publisher: Norges Bank

  I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Omsetningen av rentederivater økte sterkt, mens valutaomsetningen økte moderat i Norge ...

 • publication . Research . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik;
  Publisher: Norges Bank

  IFRS 9 har endret tapsføringen i bankene. Under IFRS 9 skal nedskrivingene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger, slik at nedskrivinger reflekterer forventede tap. Formålet med dette memoet er å analysere hvordan IFRS 9 påvirker forløpet for norske bankers u...

 • publication . Book . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A.;
  Publisher: Norges Bank

  Denne publikasjonen gir en oversikt over Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på arbeidet med finansiell stabilitet. Den er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere Norges Banks historie frem mot sentralbankens 200- års...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Øystein;
  Publisher: Norges Bank

  På møtet 11. september 2019 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse fattet hovedstyret i møtet 18. september 201...

 • publication . Research . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grønvik, Gunnvald;
  Publisher: Norges Bank

  Det er i dette notat gjort noen teoretiske betraktninger om pensjonssystemer og egenskaper ved dem. Det er lagt hovedvekt på å vurdere hvorvidt pensjonssystemer bør være fonderte eller ikke. Argumenter taler for at fonderte pensjonssystemer er mer robuste overfor endr...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank
 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhardsen, Eivind; Larsen, Kai;
  Publisher: Norges Bank

  En bank som priser sine utlån for lavt i forhold til risikoen, vil svekke sin soliditet, og bankenes prising av risiko har derfor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Artikkelen ser på sammenhengen mellom et anslag for bedriftenes lånerente og et konku...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge;
  Publisher: Norges Bank

  Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere risikofaktorer som kan svekke stabiliteten i d...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Syed, Haseeb;
  Publisher: Norges Bank

  Norske banker finansierer seg i større grad enn tidligere i markedene. Obligasjonsmarkedene i Norge og utlandet er viktige finansieringskilder for bankene. Sammensetningen av bankenes markedsfinansiering påvirkes av endringer i markedsforhold og regelverk. Endringer i r...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Riiser, Magdalena D.;
  Publisher: Norges Bank

  Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles mønster, med en økning i gapene fra ett til se...

144 research outcomes, page 1 of 15
Last index information