Download Results
522 research outcomes, page 1 of 53
 • publication . Report . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grande, M.; Iversen, E.;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Rapporten beskriver fysisk/kjemiske og biologiske forhold i 1983 i vassdrag i Skorovatn-området i Nord-Trøndelag som mottar drensvann og utslipp fra en kisgruve. Tungmetallkonsentrasjonene er høye og organismesamfunnene er tildels betydelig påvirket i øvre deler av de b...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nesheim, Ingrid; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Furuseth, Ingvild Skumlien;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Ingrid Nesheim Rapporten er en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Alna, med påvirkningsfaktorer og mulige løsninger for fremtidig restaurering. Det er et formål å bidra med kunnskapsgrunnlag for vannforskriftarbeidet, Groruddalssatsningen (II), H...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Denne rapporten inneholder tilstandsklassifisering og vurdering av 6 elvelokaliteter i Sjoa og Vinstra. Klassifiseringen er gjort i henhold til vannforskriften, og baserer seg på prøver tatt i 2012 og 2014. Det ble gjennomført prøvetaking av de biologiske kvalitetseleme...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borgersen, G; Walday, M;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Overvåkningsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2015 ble det foretatt undersøkelser av fauna på bløtbunn ved grabbing på 10 stasjoner. Alle stasjonene i Hvaler-område...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Dette er en korrigert versjon. Endringer er gjort i tabell 14, 17 og 19, samt at i analyserapport er RapportID 2585 endret til RapportID 5417 30.05.2017. NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansan...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M P; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.;

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Brooks, Steven;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Morten Thorne Schaanning Denne rapporten sammenfatter resultater av ulike tester med avgang fra Sibelcos gruvevirksomhet på Stjernøy, Finnmark, oppnådd under forskningsprosjektet NYKOS. Videre vurderes resultatene i sammenheng med overvåking av de biologis...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mjelde, Marit;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  - Formålet med det foreliggende prosjektet har vært å undersøke vannvegetasjon i Gunneklevfjorden, samt foreta en sammenstilling av tidligere data fra kjente brakkvanns¬lokaliteter. Dette har dannet grunnlaget for vurderingen av fjordens verdi og nasjonale betydning. Gu...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blakseth, Tomas Adler; Severinsen, Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  - Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark. Alle ...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Det er rapportert om økt vegetasjonsdekke i Hafslovatnet fuglefredningsområde de siste årene, og NIVA ble derfor i 2015 bedt om å kartlegge vegetasjonen, særlig med tanke på utbredelse av krypsiv (Juncus bulbosus). Disse undersøkelsene viste ingen observasjoner av kryps...

522 research outcomes, page 1 of 53