Download Results
49 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråthen, Hanne Haram;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag samt annen relevant litteratur til å belyse prob...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnessen, Nora E. D.;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig fra utenlandske og norske forskningsartikler, ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blauenfeldt, Karoline Brimi;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- og funksjonsområder, herunder den un...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjølberg, Ingrid Aunmo;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forberede treåringen til en prosedyre ved hjelp av lek? Metode: Metoden som er benyttet er en litterærstudie. Det er benyttet litteratur som bøker og forskning- og fagartikler for å besvare problemstillingen som er valgt. Artikk...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredriksen, Karin Margareta Lönn;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget omhandler aktuell etikk og jus, sykepl...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rønsen, Astrid; Jakobsen, Rita;

  Innen det tverrfaglige fagfeltet palliative care har det skjedd en interessant utvikling i det norske miljøet. Det er blitt hevdet at palliativ omsorg ikke er dekkende som betegnelse på fagfeltet, da omsorg ikke oppfattes som et faglig begrep som gir mening i en profesj...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christine Raaen Tvedt; Antonija Petosic; Kirsti Tøien;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte har vært assosiert med redusert dødelighet, færre infeksjoner og forbedret helserelatert livskvalitet. En registrering...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rødfjell, Siri;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet fra pensum og selvvalgt. Jeg har også benyttet meg ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bech, Marie Haugestad;

  Bakgrunn: Nursing Activities Score (NAS) er et internasjonalt utviklet instrument som måler arbeidsmengde og ressursbruk av sykepleie hos pasienter på postoperative-, overvåknings- og intensivavdelinger. Instrumentet består av 23 punkter hvorav 5 er sykepleierelater...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malm, Jens Aga;

  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer bli presentert. Til slutt omtaltes Joyce Travelbe...

49 research outcomes, page 1 of 5