Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjordal, Åsmund; Thorvaldsen, Kjetil Gjeitsund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Mesopelagiske fiskearter har i det siste fått en økende komersiell interesse. Dette er små fiskearter som vanligvis lever mellom 200 og 1000 meters dyp. Biomasse-estimatene har variert, men et av de største anslagene forslår at den globale mengden av mesopelagisk fisk e...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundet, Jan Henry; Zimmermann, Fabian;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  På bakgrunn av en bestilling fra Fiskeridirektoratet gjennomførte Havforskningsinstituttet en kartlegging av haneskjellressursene (Chlamys islandica) i Fiskevernsonen rundt Svalbard. Undersøkelsen ble konsentrert om områdene rundt Bjørnøya og Spitsbergenbanken. Kartlegg...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, kveite, uer og rognkjeks. En rekke naturtyper er k...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steen, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Det ble høsten 2019 foretatt en omregulering av høstefeltene for stortare på kyststrekningen Møre og Romsdal – Trøndelag, som medfører at enkelte felt vil få forkortet hvileperiode (<4 år) ved førstegangshøstingen etter omleggingen. Havforskningsinstituttet gjennomførte...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Skiftesvik, Anne Berit; Bjelland, Reidun Marie; Larsen, Torkel;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Fiskeridirektoratet har i en bestilling datert 07.09.2020 bedt Havforskningsinstituttet (HI) om kunnskapsstøtte for regulering av totaluttak, fartøykvoter, artsbegrensninger i fisket etter leppefisk. Det bes også om ny kunnskap om effekten av mindre innganger i teiner. ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boitsov, Stepan; Sanden, Monica;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH) i sedimenter fra ti lokaliteter i MAREANO-området. I overflatesedimenter ble det i tillegg målt totalt hydrokarbon innhold (THC), bromerte flammehemmere (PBDE), klorerte miljøgifter (PCB og pestici...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Bente Merete; Boitsov, Stepan; Frantzen, Sylvia; Berg, Erik; Sanden, Monica;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I en kartleggingsundersøkelse for miljøgifter i atlantisk kveite i 2013-2016 ble det funnet forhøyede nivåer av kvikksølv og enkelte organiske miljøgifter i ytre Sklinnadjupet i Norskehavet. Dette området ble derfor stengt for kveitefiske fra oktober 2017. Videre unders...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kutti, Tina; Husa, Vivian;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Denne rapporten er en del-leveranse av bestilling på «Kunnskapsstøtte til forvaltning av svamper og koraller» der Fiskeridirektoratet er oppdragsgiver (Bestilling 18/3675). Rapporten anbefaler prosedyrer for kartlegging av bunndyrsamfunn i et område eller ved en lokalit...

 • publication . Report . External research report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Ørjan; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Bøhn, Thomas; Johnsen, Ingrid Askeland; Lehmann, Gunnar Bekke; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nilsen, Rune; Sandvik, Anne Dagrun; ...
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Denne rapporten er vedlegg til «Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett» i Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020. Dokumentet utgjør kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingent. Lakselus er en naturl...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har derfor ønsket å utrede hvilke ...

21 research outcomes, page 1 of 3