Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winje, Hanna;
  Publisher: Norges Bank

  Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor utsatte de norske bankene er i dagens situasjon, ...

 • publication . Research . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Akram, Q. Farooq;
  Publisher: Norges Bank

  Flere studier viser at endringer i rentedifferansen mot utlandet påvirker kronekursen. Det er vanlig å måle rentedifferansen mot utlandet med forskjellen i pengemarkedsrenter på tvers av land. Pengemarkedsrenter kan dekomponeres i forventede styringsrenter og pengem...

 • publication . Research . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Vi ser på et bredt spekter av nasjonale og internasjonale kriser for å avdekke hva banker historisk har tapt penger på under bankkriser. Vi finner at banker som regel taper mer på utlån til foretak enn til husholdninger. Selv etter markante fall i boligprisene har ...

 • publication . Research . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wulfsberg, Fredrik;
  Publisher: Norges Bank

  KPI måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker KPI. (Ved elektronisk betaling blir priser ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan imidlertid ha en kortsiktig effekt på inflas...

 • publication . Research . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik;
  Publisher: Norges Bank

  Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmål om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglån. Bankene beregner hvor mye egenkapital de må holde ved å vekte sine eiendeler med tilhørende risikovekter. De største bankene (IRB-bankene) ben...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik; Husabø, Eilert; Walle, Mari Aasgaard;
  Publisher: Norges Bank

  Norske husholdningers konsum har utviklet seg svakt etter finanskrisen, både i et historisk perspektiv og sammenliknet med andre land. Estimeringer over perioden 1994-2015 tyder på at mer begrenset tilgang til lån og større usikkerhet om den økonomiske utviklingen ha...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W.;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har nettoinnvandringen vært på over 40 000 personer de fe...

 • publication . Research . Master thesis . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sparrman, Victoria;
  Publisher: Norges Bank

  I økonomisk litteratur blir det hevdet at koordinering blant partene i lønnsdannelsen er ønskelig, fordi en slik løsning reduserer lønnspresset og følgelig arbeidsledigheten i økonomien. Koordinering i lønnsdannelsen er basert på et frivillig samarbeid om lønnsmoderasjo...

 • publication . Research . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ellen; Lerbak, Marie Norum;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Bank er landets sentralbank. Det innebærer at Norges Bank har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. I denne sammenheng er sentralbankens balanse og dens sammensetning sentral...

 • publication . Master thesis . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blücher, Eugenia;
  Publisher: Norges Bank

  Avhandlingen tar for seg den tidlige fasen i Norges Banks virksomhet, hovedsakelig de første norske lovene om bank- og pengevesenet i 1816. Fokuset ligger på de rettslige sidene ved utlåns- og diskonteringsvirksomheten til Norges Bank i perioden fra bankens opprettels...

33 research outcomes, page 1 of 4
Last index information