Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framti...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2019, samt for vinter 2018/19. I ja...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Rapporten gir en oversikt over datainnsamling og validering i forbindelse med utvikling av forenklet metode for beregning av konsentrasjoner. Validering av prosentilverdier for døgnmiddelkonsentrasjoner viser så stor usikkerhet at det anbefales å ikke videreutvikle kons...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. M...

 • NILU har på oppdrag fra 8 norske bedrifter innenfor FeSi-/Si-industrien utført passive luftmålinger av SO2 og PAH rundt Finnfjord AS FeSi-smelteverket, samt PAH-analyser av microcilicastøvprøver fra bedriftene. Passive månedsprøver ble tatt ved 10 prøvesteder rundt Finn...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind;
  Publisher: NILU

  Målet er å belyse hvilke kvalitetskrav som bør stilles til luftkvalitetsberegninger, kart og data til ulike bruksformål slik disse er formulert i norsk regelverk, herunder Forurensningsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Retningslinje for behandling av luftk...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Beregninger for spredning av utslipp fra Karmøy Aluminiumverk er gjennomført for samlede utslipp fra et utvidet verk. Beregningene viser at grenseverdier for konsentrasjoner i omgivelsene overholdes med unntak av utslipp av hydrogen-fluorid. Anbefalte kriterier for fluo...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2015, men overskredet i Karpdalen for timever...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse for berørte naboer. Målingene pågikk i perioden 2...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune ...

11 research outcomes, page 1 of 2