Download Results
133 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;

  Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. I 1990-årene gjennomgikk disse støtteordningene o...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rune Karlsen; Bjarte Folkestad; Jo Saglie; Dag Arne Christensen; Johannes Bergh;

  Denne artikkelen vurderer effekten av en eventuell innføring av reelt personvalg ved stortingsvalg. Utgangspunkt er tidligere forskning og simuleringer basert på data fra norske valg. Vi ser dels på mulige effekter på valgkamp og parlamentarisk arbeid, og dels på effekt...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest gjennomføres det simuleringer basert på data fra norsk...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannes Bergh; Dag Arne Christensen; Bernt Aardal; Sveinung Arnesen;

  Påvirker informasjon om konsekvenser av forslag om å endre stortingsvalgordningen velgernes holdninger til valgordningen? Er endringsvilligheten større blant velgere som «taper» med den nåværende valgordningen? Spørsmålene belyses med bakgrunn i empiri fra tre survey-ek...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Skevik Grødem;

  I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. Hva sto på spill da de første spede ordninge...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld; Kittelsen, Sverre A.C.;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Den gjennomsnittlige effektiviteten i de lokale enhetene i aetat er 87 prosent. Dette er resultatet av en analyse basert på data fra 1998 for praktisk talt samtlige arbeidskontorer i Norge.Formålet med studien er å beskrive effektivitetsfordelingen i arbeidsmarkedsetate...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari;

  I hvilken grad skiller den norske eliten og befolkningen for øvrig seg fra hverandre i synet på innvandring og kjønnslikestilling? Artikkelen analyserer data fra den norske Lederskapsundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse blant dem som besitter topposisjonene i ti se...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Ragnhild Steen;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i småbarnsfasen. Det betyr at vi har mindre kunnskap om kv...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie;

  Artikkelen undersøker sykefraværsoppfølgingen for arbeidstakere med innvandrings-bakgrunn. Vi finner at det er relativt små forskjeller i hvorvidt arbeidsgiverne følger opp syke-meldte ansatte etter innvandringsbakgrunn. Dette måles ved hjelp av registerbaserte opp-lysn...

133 research outcomes, page 1 of 14