Download Results
140 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: frivillig arbeid og pengedonasjoner. For å undersøke ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor i eldreom...

 • Sammendrag Denne artikkelen ser på effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom som ikke har fullført videregående skole. Resultatene viser at alle typer innsatser har en positiv effekt på overgang til job...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock;

  - Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – Lokalvalgdagen – har hatt noen betydning for sa...

 • publication . Report . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørklund, Tor;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Dette arbeidet er resultatet av at Tor Bjørklund fikk et treårig forskningsstipend fra daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra 1976 til 1979. Etter initiativ fra NAVF var det tidligere bevilget penger for innsamling og bevaring av materiale fra d...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob;

  Rapporten har som formål å analysere effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg i Norge. Basert på analyser av data fra tidligere valg når strykninger var en del av valgordningen, er det mulig å si noe om hva effektene av en eventuell gje...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  von Simson, Kristine;

  Denne artikkelen ser på forholdet mellom frafall i videregående skole og situasjonen på det lokale arbeidsmarkedet. Er det slik at ungdom i større grad dropper ut av videregående skole i gode tider, når det er lett å få seg jobb, enn i dårlige tider, når det er vanskeli...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trætteberg, Håkon Solbu; Lidén, Hlde;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Det har siden 2015 eksistert to nasjonale ordninger der familier med dårlig økonomi skal betale redusert pris for barnehage, eventuelt ha gratis kjernetid. Minstekravet i den nasjonale ordningen er at foreldrebetalingen til barnehage ikke skal overstige 6 prosent av hus...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. Hvordan ble folk rekruttert, hvem bidro og hva g...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesstvedt, Stine; Karlsen, Rune;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning
140 research outcomes, page 1 of 14