Filters (3 )
Download Results
6,984 research outcomes, page 1 of 699
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari;

  Brøseth, H. & Tovmo, M. 2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. – NINA Rapport 1291. 20 s. I år ble det påvist 50 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en reduksjon i antall ynglinger på 23 % (15 færre ynglinger) i forhold til i fjor. ...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaanning, Morten; Berge, John A; Molvær, Jarle;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Elkem planlegger å installere en sjøvannsvasker ved fabrikkanlegget i Kristiansand, for å redusere utslippet av sulfitt (SO2(g)) til luft. I sjøvannet som skal slippes ut på 22-27 m dyp ved Fiskå i Kristiansandsfjorden, vil SO2 løses og danne svovelsyrling (H2SO3) som v...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pengerud, Annelene; Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav;
  Publisher: Bioforsk Jord og Miljø

  Overvåkingen av Skuterudbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1993. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider. Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skuterudbekk...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen;
  Publisher: NIFU

  Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å ta påbygging til studiespesialisering i stedet for å ta fagbrev og jobbe som helsefagarbeid...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kane, Aina;
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2005. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 128. 38 s. På grunn av høy rasfare mot vassdragene i Buvika (Vigda) og Børsa (Børselva), gjennomføres det s...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. Hvordan ble folk rekruttert, hvem bidro og hva g...

 • publication . Report . 1988
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyvik, Svein;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Rapporten gir en oversikt over vitenskapelig publisering og produktivitet ved universitetene og forsøker å forklare hvorfor kvinner er mindre produktive enn menn. Undersøkelsen bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige i faste vitenskapelige stillinger ved vå...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Kleiven, Einar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Kleiven, E. & Hesthagen, T. 2012. Fremmede fiskearter i ferskvann i Aust-Agder – Historikk, status og konsekvenser. - NINA Rapport 665. 115 s. NIVA Rapport 12/001. Rapporten omhandler forekomsten av fremmede fiskearter i elver og innsjøer Aust-Agder. Dette omfatter både...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øgaard, Anne K. Falk; Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Fystro, Gustav; Bechmann, Marianne; Morken, John;
  Publisher: Bioforsk

  Miljødirektoratets forslag til revidert forskrift for lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål blir her utredet angående økonomiske- og praktiske konsekvenser av et utvalg av de foreslåtte bestemmelsene, samt hvilke reduksjoner i forurensning til luft (ammoniakk) ...

6,984 research outcomes, page 1 of 699
Last index information