Download Results
122 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bredal, Anja; Lidén, Hilde;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Dette er første rapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016). Evalueringen strekker seg over hele planperioden og utføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gulbrandsen, Trygve Jens; Steen Jensen, Ragnhild;

  I hvilken grad gir private bedrifter velferdsgoder til sine ansatte? Og hva er bedriftenes motiver for å gi slike goder? I denne rapporten skal vi vise hvordan disse spørsmålene er besvart i tidligere forskning. Vi konsentrerer oss om to typer velferdstiltak – familieve...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bredal, Anja; Wærstad, Tone L.;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) religiøse/utenomrettslige vigsler. Studien er b...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari;

  Kapittelet gir en innføring i likestillingspolitikk i Norden og Europa og undersøker fem forventninger om forholdet mellom europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk. 1. Stemmer oppfatningen om at nordisk likestillingspolitikk generelt er lite påvirket av EU...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Seippel, Ørnulf Nicolay;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider i forhold til kunnskap. Den tar opp spørsmålet ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari;

  I dette kapittelet behandler vi systematisk EUs betydning for endirnger i norsk likestillingspolitikk fra midten av 1990-årene. Diskusjonen er inspirert av europeiseringsteori, som vektlegger hvordan ideer og politikk fra EU-nivå filtreres gjennom nasjoanale og locale m...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag;

  Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner. Den første delen av rapporten oppsummerer hovedargumentet i sentrale teorier om rettferdighet, med hovedvekt på økonomen Amarty...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning;

  Arbeidsbetingede stønader eller “in-work benefits” er kontantytelser eller skattelettelser som gis bare til lønnstakere og som dermed gjør det mer økonomisk lønnsomt å velge arbeid fremfor passivt trygdemottak. Ordninger av denne typen har fått økt utbredelse de siste å...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Loga, Jill;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, deltakende observasjon og kvalitative intervjuer med k...

122 research outcomes, page 1 of 13