Download Results
322 research outcomes, page 1 of 33
 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W.;
  Publisher: Norges Bank

  Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har nettoinnvandringen vært på over 40 000 personer de fe...

 • publication . Research . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas;
  Publisher: Norges Bank

  I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene relativt til standardmetodebankene etter innføringen ...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kloster, Arne;
  Publisher: Norges Bank

  Forventninger om utviklingen i rentenivået og inflasjonen påvirker den økonomiske utviklingen. For eksempel vil forventninger om økt inflasjon i seg selv kunne føre til høyere inflasjon, blant annet gjennom økte lønnstillegg. Husholdningenes valg mellom konsum og sparin...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn;
  Publisher: Norges Bank

  I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges Banks og den norske banknæringens arbeid med å ...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grønvik, Gunnvald;
  Publisher: Norges Bank

  Det er i EU en utbredt oppfatning at en større del av pensjonsforpliktelsene bør være basert på oppsparing i fond, og det vil bli stor vekst i slike fond framover. Arbeidet med å lage felles markeder vil føre til felles EU/EØS-regler for kollektive pensjoner, slik det a...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hylland, Aanund;
  Publisher: Norges Bank

  Statens reservefond, på 40 millioner kroner til bruk «i nødens stund», ble i 1911 grunnlovfestet for å sikre at det ikke ble brukt i strid med forutsetningene. Midlene skulle plasseres i «førsteklasses» utenlandske verdipapirer, men under 1. verdenskrig falt verdien ste...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar;
  Publisher: Norges Bank

  I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet. I denne artikkelen presenterer vi to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell for å analysere utviklingen i bankenes resultater og kapitaldekning under...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøyland, Espen; Lønning, Ingunn;
  Publisher: Norges Bank

  Observasjoner kan tyde på at sentralbanker endrer sine styringsrenter gradvis. Usikkerhet om økonomiske sammenhenger og målefeil i data kan trekke i retning av en gradvis justering i styringsrentene. Usikkerhet knyttet til mulige sjokk i eksogene variable legger derimot...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Veksten i arbeidskraftproduktiviteten i Norge siden krigen har gjennomgått flere faser. I etterkrigstiden og fram til 1970-tallet var den gjennomgående høy. Et forholdsvis lavt produktivitetsnivå etter krigen sammen med mulighet for import av teknologi fra utlandet var ...

322 research outcomes, page 1 of 33