search
3,959 Research products

 • 2018-2022
 • Open Access
 • Master thesis
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuļikovska, Solvita;

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas sakarības pastāv starp tēvu iesaisti pirmsskolas vecuma bērnu aprūpē un audzināšanā, vecāku depresijas simptomiem un bērnu uzvedības problēmām. Pētījuma respondenti bija bioloģiskie vecāki bērnam bez hroniskas saslimšanas un attīstības traucējumiem, vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kas dzīvo kopā, un pētījuma veikšanas brīdī bija sasnieguši vismaz 21 gada vecumu. Pētījumā piedalījās 110 vecāku pāri, kuros 110 bija mātes vecumā no 23 līdz 49 gadiem (M=34,94, SD=4,57) un 110 bija tēvi vecumā no 27 līdz 59 gadiem (M=36,89, SD=5,82). Pētījumā tika izmantota Depresijas, trauksmes, stresa aptauja (Lovibond & Lovibond, 1995), Pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības novērtējuma anketas (1,5-5 gadi) vecāku forma (Achenbach & Rescorla, 2000) un Tēvu iesaistes aptauja - īsā forma (Hawkins et al., 2002), kurai pētījuma ietvaros tika veikta sākotnējā adaptācija. Pētījuma mērķis tika sasniegts un galvenie secinājumi ir: pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības māšu un tēvu depresijas simptomu novērtējumos; augstākam tēvu novērtējumam par savu iesaistīšanos bērna aprūpē un audzināšanā, ir negatīva sakarība ar tēvu novērtējumu par bērnu uzvedības problēmām; tēvu depresijas simptomiem ir pozitīva saistība ar bērnu uzvedības problēmām (tēvu novērtējumā); pirmsskolas vecuma bērnu internalizētu uzvedību prognozē augstāki depresijas simptomi tēviem kopā ar zemāku tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā), savukārt bērnu eksternalizētu uzvedību prognozē depresijas simptomi tēviem; tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā) prognozē lielāka tēvu iesaiste (māšu novērtējumā) kopā ar zemiem tēvu novērtējumiem par bērnu eksternalizētās uzvedības problēmām. Pārējās konstatētās mainīgo saistības ir aprakstītas un analizētas pētījuma ietvaros. The aim of the present study was to examine associations between father involvement, parental depression symptoms and behavior problems in preschool children. Participants were biological parents of preschool children (ages 3-5) without chronic diseases or development disorders, Parents lived together and were at least 21 year old. There were 110 familys from which 110 were mothers ages 23-49 (M=34,94, SD=4,57) and 110 fathers ages 27-59 (M=36,89, SD=5,82). Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42, Lovibond & Lovibond, 1995) and Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1,5 to 5, Caregiver Report Form, (Achenbach & Rescorla, 2000) was used and Inventory of Father Involvement – short form (IFI-SF, Hawkins et al., 2002) which primary adaptation was made during the study. The aim of present study was reached and the main conclusions are: there are statistical significant differences between ratings of parental depression sypmtoms; self-assessed father involvement has a negative association with children behavior problems; father’s depression symptoms have positive association with children behavior problems; father’s depression symptoms together with lower ratings of self assessment of father’s involvement predicts internalized bahavior problems in children; father’s depressive symptoms predicts externalized behavior problems in children; mother’s ratings of father involvement together with lower father’s ratings of externalized behavior problems in children predicts self-assessed father involvement. These and the rest of findings are discussed in the present study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mežeriņa, Zane;

  Ievads Līdz šim nav apkopota un analizēta informācija par alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci Latvijā. Pētījumā tiks apkopota informācija par dzimuma un vecuma specifisku alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci. Kā arī tiks noskaidrota sakarība starp alerģisku un nealerģisku bronhiālu astmu, ĶMI rādītājiem un smēķēšanu. Darba mērķis Novērtēt dzimuma un vecuma specifisku alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci un to sakarību ar dažādiem riska faktoriem. Materiāli un metodes Darba izstrādei tika izmantota datu bāze ar informāciju par P. Stradiņu KUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra funkcionālās diagnostikas laboratorijā veiktajiem BP testiem trīs gadu garumā. Kopā tika apkopota informācija par 2417 pacientiem, kuriem bija nozīmēts BP tests pirmreizējai astmas diagnostikai, vai jau diagnosticētas astmas terapijas efektivitātes novērtēšanai. Rezultāti Veicot BA diagnostiku biežāk dominē negatīvs BP testa rezultāts – 63%, pozitīvs tests bija tikai 37% gadījumu. Izvērtējot pozitīvu un negatīvu BP testa sadalījumu starp dažādiem pacientu dzimumiem, konstatējām, ka pozitīvs BP testa iznākums vienlīdz bieži ir kā sievietēm, tā vīriešiem, bet pieaugot vecumam pozitīvs tests dominē sievietēm vecuma grupā 51 – 70 gadiem (p=0,0307). Pozitīva BP testa rezultāti tika apkopoti un sagrupēti pēc BA formas. Alerģiska astma tika konstatēta 8,9%, bet nealerģiskas astmas pacientu bija 3 reizes vairāk - 28,1%, no kā secinām, ka dominējošā astmas forma pieaugušajiem ir nealerģiska astma. Vislielākais nealerģiskas astmas gadījumu skaits (5,5%) tika noteikts sievietēm vecuma grupā no 51 līdz 70 gadiem. Minētais ļauj secināt, ka nealerģiskas astmas incidence sieviešu grupā pieaug līdz ar vecumu. Apkopojot datu bāzes informāciju par ĶMI rādītājiem pacientiem ar alerģisku un nealerģisku astmu, konstatējām, ka palielināts ĶMI dominē nealerģiskai astmas formai un prevalē lielākoties starp sievietēm (p=0,00341). Veicot datu statistisku apstrādi tika noskaidrots, ka paaugstināta bronhu reaktivitāte un pozitīvs BP tests statistiski biežāk ir konstatējams smēķētājiem (p=0,00020). Smēķējošajiem dominējošā astmas forma ir nealerģiska astma. Secinājumi Iegūtie dati parāda, ka pieaugušiem indivīdiem dominē nealerģiska astma. Sievietēm, atšķirībā no vīriešiem, nealerģiskas astmas incidence pieaug ar vecumu, sasniedzot kulmināciju 51-70 gadu vecumā. Sievietēm konstatējām sakarību starp ĶMI un nealerģiskas astmas incidenci. Smēķētājiem nealerģiska astma ir biežāk nekā alerģiska astma. Background Up to this day, there is no collected and analyzed data on the incidence of allergic and non-allergic asthma in Latvia. This study will examine information on the gender and age-specific incidence of allergic and non-allergic asthma and correlation with other parametrs such as BMI and smoking. Objective To determine and calculate the incidence of allergic and non-allergic asthma in Latvia between different sexes and age groups. Methods For development of research we used P. Stradins Clinical University Hospital Lung disease and thoracic surgery center diagnostic laboratory database. Database contained information about BP test results performed during the period of three years. Data was collected on 2417 patients who had undergone BP testing for pulmonary function measures, evaluation of the therapy efficiency or bronchial asthma diagnosis. Results Results of research shows that negative outcomes from BP testing is more often – 63%, than positive cases – 37%. Analyzing BP tests between the genders, we found that positive and negative test outcomes are common for both - women and men, but with the increase in age, the result of a positive test is dominated by women in the age group of 51-70 years (p=0,0307). The results of the positive BP test were summarized and grouped according to the BA form. Allergic asthma was detected in 8.9% cases, but the number of patients with non-allergic asthma was 3 times higher - 28.1%, from which we conclude that the predominant form of asthma is non-allergic asthma. The highest incidence of non-allergic (5,5%) asthma is observed in women aged 51 – 70. The number of cases of non-allergic asthma in women increases with age. Analyzing correlation between allergic and non-allergic asthma and BMI we found that increased BMI predominates in the non-allergic asthma and prevails mostly among women (p=0,00341). Increased bronchial reactivity and a positive BP test were statistically more common in smokers (p=0,00020). The predominant form of BA in smokers is non-allergic asthma. Conclusions The obtained data show that non-allergic asthma predominates in adults. In women, unlike men, the incidence of non-allergic asthma increases with age, culminating in age 51-70. Increased BMI predominates in the non-allergic asthma and prevails mostly among women. Non-allergic asthma is more common in smokers than allergic asthma.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bušmane, Aiga;

  Master's thesis "Cooperative Self-Made Game to Develop 6 – 7 Years Old Children’s Social Skills". Author: Aiga Bushmane. Scientific supervisor: Dr. paed Inga Stangaine. The work consists of three parts: the theoretical basis of social skills, a description of the pedagogical activity, an empirical study. The work consists of 74 pages; 69 sources of literature are analyzed. The work includes 14 pictures, 12 tables and 11 annexes. Keywords: cooperative self-made game, competence education, pedagogical activity, socialization, social skills. The objective of the work: to find out how a cooperative self-made game promotes the development of social skills for 6 to 7 years old children. Research methods: theoretical and empirical research methods. In the course of the research the author compiled theoretical knowledge. The author also developed empirical part of the research on the basis of the case study design; developed methodology for cooperative self-made game, carried out research on pedagogical activity, analyzed the results obtained in the research and elaborated recommendations for the development of children's social skills for preschool teachers. Main findings of the study: 1. The transition to a competence approach in education means a change in the work style that ensures the acquisition of competences by the child. Much emphasis is placed on the development of the child's social skills or social competence. The teacher must ensure the transfer of skills, incl. the acquisition of social skills that would enhance the integration of external learning motivation into the internal one by developing the ability to learn. 2. Teachers of preschool education have a poor knowledge of the organization and methodology of group work and lack of awareness of how children’s social skills develop in competence education. 3. The use of a cooperative self-made game directly contributes to the development of children's social skills: children have a positive experience in applying social skills, which in general promotes the development of different skills. Maģistra darbs ,,Kooperatīvi pašdarināta spēle 6 – 7 gadīgu bērnu sociālo prasmju attīstībai”. Autore: Aiga Bušmane. Darba zinātniskā vadītāja: Doc., Dr. paed. Inga Stangaine. Darbs sastāv no trim daļām: sociālo prasmju teorētiskā pamatojuma, pedagoģiskās darbības raksturojuma un empīriskā pētījuma. Darba apjoms ir 74 lpp., analizēti 69 literatūras avoti. Darbā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas un 11 pielikumi. Atslēgas vārdi: kooperatīvi pašdarināta spēle, kompetenču izglītība, pedagoģiskā darbība, socializācija, sociālās prasmes. Pētījuma mērķis: noskaidrot, kā kooperatīvi pašdarināta spēle sekmē 6 – 7 gadīgu bērnu sociālo prasmju attīstību. Pētījuma metodes: teorētikās un empīriskās pētījuma metodes. Darba ietvaros autore apkopoja teorētiskās atziņas, empīriskā pētījuma daļu izstrādāja balstoties uz gadījuma pētījuma dizainu, izstrādāja metodoloģiju kooperatīvi – pašdarinātās spēles norisei, veica pedagoģiskās darbības izpēti, analizēja pētījumā iegūtos rezultātus un izstrādāja ieteikumus pirmsskolas skolotājiem bērnu sociālo prasmju attīstībai. Pētījuma galvenie secinājumi: 1. Pāreja uz kompetenču pieeju izglītībā nozīmē pārmaiņas darba stilā, kas nodrošina bērna kompetenču apguvi, t.sk. liels uzsvars tiek likts uz bērna sociālo prasmju attīstību, jeb sociālo kompetenci. Pedagogam jānodrošina prasmju caurvija, t.sk. sociālo prasmju apguve, kas veicinātu ārējās mācību motivācijas integrāciju iekšējā, attīstot prasmi mācīties. 2. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir vājas zināšanas grupu darba organizēšanā un metodoloģijā, kā arī trūkst izpratnes par sociālo prasmju nozīmi bērnu attīstībā un kompetenču izglītībā. 3. Kooperatīvi pašdarinātas spēles pielietošana tiešā veidā sekmē bērnu sociālo prasmju attīstību: bērni iegūst pozitīvu pieredzi sociālo prasmju pielietošanā, kas kopumā sekmē dažādu prasmju attīstību.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Trocenko, Anatolijs;

  Maģistra darba tēma ir „Avio-pasažieru tiesību aizsardzība”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt aviopasažieru tiesību praktisko īstenošanu un izveidot priekšlikumus aviopasažieru tiesību aizsardzības uzlabošanai, veicot grozījumus normatīvajos aktos. Maģistra darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, kā arī noslēgumā izteiktiem secinājumiem un izvirzītajiem priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēta aviopasažieru tiesību reglamentējošās tiesību normas. Otrajā nodaļā tiek raksturoti gadījumi, kad visbiežāk tiek pārkāptas aviopasažieru tiesības, t.i. iekāpšanas atteikuma gadījumā, reisa atcelšanas vai kavēšanās gadījumos, bagāžas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos. Maģistra darba trešajā nodaļā autors analizē diskriminācijas aizlieguma un speciālās normas attiecībā uz tādām personu grupām, kā grūtnieces, invalīdi un bērni. Savukārt ceturtajā nodaļā tiek raksturots savu aizskarto tiesību aizstāvēšanas process pašā aviosabiedrībā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā. Atslēgas vārdi: aviosabiedrība, pasažieris, tiesības. Maģistra darba izstrādes procesā tiek analizēti starptautiskie tiesību akti un nacionālie normatīvie akti, interneta resursi, statistikas dati un pētījumi darba tēmas ietvaros. Īpašu uzmanību autors pievērsīs Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, likumam “Par aviāciju”, Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 280 “Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem”, EK regulai Nr. 261/2004. Vienlaikus darbā izmantoti Latvijas tiesību jomā atzītu tiesību zinātnieku un juristu raksti un pētījumi, kā arī nacionālo tiesu un Eiropas Savienības tiesas prakse. Master's thesis: "Air passenger’s rights protection." Master's thesis aims to explore the practical implementation of air passenger rights and to set up proposals to improve air passengers' rights by amending legislation. Master's Thesis structure: The thesis consists of an introduction, four chapters, as well as the conclusion expressed in the conclusions and proposals put forward. In the first chapter author analyzes legal regulatory rules for air passenger rights. The second chapter describes the cases of most frequently violated rights of air passengers, that is, the case of denied boarding, flight cancellation or delays, baggage loss or damage cases. In the third chapter of the thesis author analyzes the discrimination and special provisions relating to such groups of passengers as pregnant women, disabled persons and children. While the fourth chapter describes the defense process of violated rights - in the airline itself and in the Latvian Consumer Rights Protection Center and the court. Keywords: airline passenger rights. During master's thesis development process author analyzes international and domestic law, internet resources, statistics and studies within the framework of the theme. Particular attention will be paid to the Consumer Protection Law, Law "On Aviation", the Cabinet of Ministers Rules 280 "Regulations on the carriage of passengers, baggage and cargo air transport" as well as to the EC Regulation No. 261/2004. Additionally Latvian recognized legal lawyer’s articles and studies are used in this paper, as well as the case law of national courts and the European Court of Justice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Olšteine, Gunta;

  Profesionālā segregācija pēc dzimuma, "stikla griesti" un dzimtes stereotipi tiek formulēti kā sociāla problēma. Šī problēma tiek aktualizēta arī medijos, piešķirot dažādus rāmējumus, galvenokārt ar uzsvaru uz karjeras veidošanu Šī darba mērķis ir noskaidrot, kādas stratēģijas veiksmīgas sievietes izmanto sava potenciāla izmantošanai un vai problēmas ar kādām viņas sastopas savā dzīvē sakrīt ar problēmām, kas atspoguļojas institucionālajā naratīvā. Izmantojot biogrāfiski naratīvi interpretatīvo viena jautājuma metodi, tika intervētas 10 savā profesionālajā jomā augstu vērtētas sievietes. Datu analīzei tika izmantota pamatotās teorijas metode. Maģistra darbā secināts, ka sievietēm svarīgi sevi vienlaikus realizēt vairākās lomās – kā mātei, kā sievietei, kā profesionālei un attiecībās ar vīrieti. Svarīgākais ir nevis karjera, bet līdzsvars, ko viņas panāk, pastāvīgi pārskatot prioritātes. Atslēgvārdi: dzimumu līdztiesība, dzimte, sociālā problēma, institucionālais naratīvs, potenciāls Professional segregation by gender, glass ceiling, and gender stereotypes are posed as a social problem.This issue is being pushed in the media as well, setting different frames, mostly emphasizing career. The goal of this study is to determine what strategies do successful women use to fulfill their potential and if the problems they face coincide with the problems depicted in the institutional narrative. 10 women, highly regarded in their profession, were interviewed using the Biographical Narrative Interpretive single question method. The Grounded Theory method was used for data analysis. It was concluded that it is essential for women to fulfill themselves in several roles simultaneously - a mother, a woman, a professional, and in a relationship with a man. The most important thing is not career, it is the balance they achieve in their live by constantly reevaluating their priorities. Keywords: Gender equality, gender, social problem, institutional narrative.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mikulāne, Sabīne;

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kondrotaite, Kristīna;

  Theme of this paper is “School government body and support staff activities to promote positive behaviour in X cities educational institutions”, in order to emphasize student inadequate behaviour in educational institutions. Teachers often complain about emotional violence and student aggressive behaviour towards other students and lesson disruptions. Object of this paper is -actions needed from school government body and support staff to enforce positive behaviour in educational institutions. To analyse this object author conducted questionnaire which proposed a solution. To promote positive behaviour support staff need to implement different activities to help school government body and teachers to successfully enforce positive behaviour in educational institution: by collaborating with school government body communicate with students and their parents about inappropriate behaviour to promote effective school parent collaboration. During research 3 interviews with school headmasters were conducted and 166 teachers took part in questionnaire. Paper consists of 4 chapters with 3 sub-chapters. It has nine imageries. Keywords: school government body, support staff, positive behaviour. Maģistra darba tēma: “Skolas vadības un atbalsta personāla darbība skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanā x pilsētas izglītības iestādēs”, jo šobrīd aktuāla problēma, skolēnu nepiemērota rīcība mācību iestādēs. Pedagogi bieži sūdzās par emocionālo vardarbību no skolēnu puses un skolēnu savstarpējo agresīvo uzvedību, mācību stundu traucēšanu. Maģistra darba pētījuma jautājums: ar kādām darbībām skolas vadība un atbalsta personāls veicina skolēnu pozitīvo uzvedību izglītības iestādēs. Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, tika veikta anketēšana, pēc kuras analīzes tika rasta atbilde. Lai veicinātu pozitīvo uzvedību, lielas pūles jāpieliek atbalsta personālam, kurš ar dažādu uzdevumu veikšanu palīdz skolas vadībai un skolotājiem realizēt pozitīvās uzvedības ieviešanu mācību iestādē: sadarbojoties ar skolas vadību veic pārrunas ar skolēniem, kuriem nepieņemama uzvedība; aicina uz pārrunām vecākus, veicinot savstarpējo sadarbību. Tika intervētas trīs skolu vadības, anketēti 166 skolas pedagogi un atbalsta personāls. Darbs sastāv no četrām nodaļām, trim apakšnodaļām. Darbā ir deviņi attēli. Atslēgas vārdi: skolas vadība, atbalsta komanda, atbalsta personāls, pozitīvā uzvedība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sloģis, Arno;

  The research aims to measure digital marketing productivity on social media by using user engagement data. Two Latvian universities are selected - the University of Latvia represents state universities, Turība University is selected from the private sector. The analysis has been conducted from 1st of July 2020 to 31st of August 2020 on four social media platforms – Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. Throughtout the analysis it is appearant that both universities have different social media usage strategies. As a result of the research, the author concludes that the differences in university digital marketing productivity on social media are not a direct cause of the economic sector for either of universities, but rather a result of the individual strategic choices and the brand development vision. Pētījums fokusēts uz digitālā mārketinga produktivitātes mērīšanu caur sociālo tīklu lietotāju iesaisti. Pētījumam izraudzītas divas Latvijas augstskolas, no valsts augstskolām izvēlēta Latvijas Universitāte, kamēr privāto sekotu pārstāv Biznesa augstskola Turība. Darba izstrādē analizētas augstskolu veiktās kampaņas četrās sociālo mediju platformās – Facebook, Twitter, Instagram un Youtube. Analīze veikta periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Pētījuma ietvaros novērojamas atšķirības universitāšu sociālo mediju lietošanas stratēģijās. Pētījuma rezltātā autors secina, ka izraudzīto augstskolu sociālo tīklu mārketinga produktivitātes atšķirības neveidojas balstoties uz ekonomisko sekotu, bet gan atšķirībām iestāžu digitālā mārketinga stratēģijās un zīmola redzējumā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepiņa, Kristīne;

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot Latvijas drukāto un interneta mediju un latviski rakstošo mikroblogošanas vietnes “Twitter” lietotāju veidoto izslēgšanas kultūras diskursu 2021. gadā un atšķirības starp diskursu drukātajos un interneta medijos un “Twitter”. Darba teorētiskajā daļā aplūkotas teorētiskās pieejas sociālajiem medijiem, to ietekmei uz tradicionālajiem medijiem, kā arī ietvertas pieejas aktīvismam sociālajos medijos un skaidrots izslēgšanas kultūras jēdziens un izslēgšanas kultūras iezīmes. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi un kritisko diskursa analīzi. Izslēgšanas kultūras diskurss drukātajos un interneta medijos Latvijā un mikroblogošanas vietnē “Twitter” ir daudzšķautņains, tam raksturīga sadrumstalotība atkarībā no diskursa veidotāju institucionālajām piederībām un diskursīvajām praksēm, kas raksturīgas komunikatīvajai vidē, kurā diskursa veidotājs darbojas. The aim of this master’s thesis is to find out the discourse of cancel culture that appears in print and internet media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian and the differences between these discourses in year 2021. The theoretical part of the thesis includes theoretical approaches to social media, their influence on traditional media, as well as theoretical approaches to activism on social media and theoretical approaches to cancel culture and its characteristics. Research is done using quantitative content analysis and critical discourse analysis. The discourse of cancel culture in print and online media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian is multifaceted, characterized by fragmentation depending on institutional relations of discourse creators and discursive practices of the communication environment that these creators operate in.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gailīte, Zane;

  Digitālie risinājumi attālinātas atgriezeniskās saites sniegšanai 8. klašu skolēniem franču valodā. Zane Gailīte, darba vadītāja Mg. oec., Ilze Liepa-Nagle. Diplomdarbs, 33 lpp., 27 literatūras avoti, 6 pielikumi, 7 attēli un 3 tabulas. Latviešu valodā. Darba mērķis ir noskaidrot optimālos digitālos risinājumus attālinātas AS sniegšanai 8. klašu skolēniem franču valodā. Mērķa sasniegšanai veikta zinātniskās literatūras analīze un empīrisks pētījums. Teorētiskajā analīzē noskaidrots, kāda ir kvalitatīva un pusaudžiem piemērota atgriezeniskā saite. Datu analīzē noskaidroti Latvijas valodu jomas pedagogu attālināto mācību periodā biežāk izmantotie digitālie risinājumi, kas piemēroti atgriezeniskās saites sniegšanai. Pētījumā novērtēta 8. klašu skolēnu digitālā pratība, noskaidroti paradumi atgriezeniskās saites lietojumā, kā arī šim vecuma posmam noderīgas atgriezeniskās saites pazīmes. Franču valodas stundās testēti 7 digitālie risinājumi daļējas vai pilnīgas atgriezeniskās saites sniegšanā. Skolēni par noderīgākajiem atzinuši risinājumus, kas sniedz audiālu atgriezenisko saiti, integrē spēles elementus vai ļauj atgriezenisko saiti izmantot atkārtoti. Digital Tools Of Providing Distance Feedback to 8th Grade French Students. Zane Gailite, supervisor Mg. oec. Ilze Liepa-Nagle. Thesis, 33 pages, 27 references, 6 appendices, 7 figures and 3 tables. Latvian Language. The aim of the work is to study the optimal digital solutions for providing distance feedback to the 8th grade students in French. To achieve the goal, the analysis of scientific literature and an empirical study were performed. Theoretical analysis reveals what should be an effective and appropriate feedback for adolescents. The data analysis revealed the most frequently used digital solutions of language teachers during the distance learning period in Latvia, which are suitable for providing feedback. The study assessed the digital literacy of 8th grade students, clarified their habits of using feedback, as well as the characteristics of useful feedback for this age group. In French lessons, 7 digital solutions for providing partial or complete distance feedback were tested. Students preferred the solutions that provide audio feedback, integrated elements of a game or allow saving and reusing the feedback.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
3,959 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuļikovska, Solvita;

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas sakarības pastāv starp tēvu iesaisti pirmsskolas vecuma bērnu aprūpē un audzināšanā, vecāku depresijas simptomiem un bērnu uzvedības problēmām. Pētījuma respondenti bija bioloģiskie vecāki bērnam bez hroniskas saslimšanas un attīstības traucējumiem, vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kas dzīvo kopā, un pētījuma veikšanas brīdī bija sasnieguši vismaz 21 gada vecumu. Pētījumā piedalījās 110 vecāku pāri, kuros 110 bija mātes vecumā no 23 līdz 49 gadiem (M=34,94, SD=4,57) un 110 bija tēvi vecumā no 27 līdz 59 gadiem (M=36,89, SD=5,82). Pētījumā tika izmantota Depresijas, trauksmes, stresa aptauja (Lovibond & Lovibond, 1995), Pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības novērtējuma anketas (1,5-5 gadi) vecāku forma (Achenbach & Rescorla, 2000) un Tēvu iesaistes aptauja - īsā forma (Hawkins et al., 2002), kurai pētījuma ietvaros tika veikta sākotnējā adaptācija. Pētījuma mērķis tika sasniegts un galvenie secinājumi ir: pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības māšu un tēvu depresijas simptomu novērtējumos; augstākam tēvu novērtējumam par savu iesaistīšanos bērna aprūpē un audzināšanā, ir negatīva sakarība ar tēvu novērtējumu par bērnu uzvedības problēmām; tēvu depresijas simptomiem ir pozitīva saistība ar bērnu uzvedības problēmām (tēvu novērtējumā); pirmsskolas vecuma bērnu internalizētu uzvedību prognozē augstāki depresijas simptomi tēviem kopā ar zemāku tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā), savukārt bērnu eksternalizētu uzvedību prognozē depresijas simptomi tēviem; tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā) prognozē lielāka tēvu iesaiste (māšu novērtējumā) kopā ar zemiem tēvu novērtējumiem par bērnu eksternalizētās uzvedības problēmām. Pārējās konstatētās mainīgo saistības ir aprakstītas un analizētas pētījuma ietvaros. The aim of the present study was to examine associations between father involvement, parental depression symptoms and behavior problems in preschool children. Participants were biological parents of preschool children (ages 3-5) without chronic diseases or development disorders, Parents lived together and were at least 21 year old. There were 110 familys from which 110 were mothers ages 23-49 (M=34,94, SD=4,57) and 110 fathers ages 27-59 (M=36,89, SD=5,82). Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42, Lovibond & Lovibond, 1995) and Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1,5 to 5, Caregiver Report Form, (Achenbach & Rescorla, 2000) was used and Inventory of Father Involvement – short form (IFI-SF, Hawkins et al., 2002) which primary adaptation was made during the study. The aim of present study was reached and the main conclusions are: there are statistical significant differences between ratings of parental depression sypmtoms; self-assessed father involvement has a negative association with children behavior problems; father’s depression symptoms have positive association with children behavior problems; father’s depression symptoms together with lower ratings of self assessment of father’s involvement predicts internalized bahavior problems in children; father’s depressive symptoms predicts externalized behavior problems in children; mother’s ratings of father involvement together with lower father’s ratings of externalized behavior problems in children predicts self-assessed father involvement. These and the rest of findings are discussed in the present study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mežeriņa, Zane;

  Ievads Līdz šim nav apkopota un analizēta informācija par alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci Latvijā. Pētījumā tiks apkopota informācija par dzimuma un vecuma specifisku alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci. Kā arī tiks noskaidrota sakarība starp alerģisku un nealerģisku bronhiālu astmu, ĶMI rādītājiem un smēķēšanu. Darba mērķis Novērtēt dzimuma un vecuma specifisku alerģiskas un nealerģiskas astmas incidenci un to sakarību ar dažādiem riska faktoriem. Materiāli un metodes Darba izstrādei tika izmantota datu bāze ar informāciju par P. Stradiņu KUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra funkcionālās diagnostikas laboratorijā veiktajiem BP testiem trīs gadu garumā. Kopā tika apkopota informācija par 2417 pacientiem, kuriem bija nozīmēts BP tests pirmreizējai astmas diagnostikai, vai jau diagnosticētas astmas terapijas efektivitātes novērtēšanai. Rezultāti Veicot BA diagnostiku biežāk dominē negatīvs BP testa rezultāts – 63%, pozitīvs tests bija tikai 37% gadījumu. Izvērtējot pozitīvu un negatīvu BP testa sadalījumu starp dažādiem pacientu dzimumiem, konstatējām, ka pozitīvs BP testa iznākums vienlīdz bieži ir kā sievietēm, tā vīriešiem, bet pieaugot vecumam pozitīvs tests dominē sievietēm vecuma grupā 51 – 70 gadiem (p=0,0307). Pozitīva BP testa rezultāti tika apkopoti un sagrupēti pēc BA formas. Alerģiska astma tika konstatēta 8,9%, bet nealerģiskas astmas pacientu bija 3 reizes vairāk - 28,1%, no kā secinām, ka dominējošā astmas forma pieaugušajiem ir nealerģiska astma. Vislielākais nealerģiskas astmas gadījumu skaits (5,5%) tika noteikts sievietēm vecuma grupā no 51 līdz 70 gadiem. Minētais ļauj secināt, ka nealerģiskas astmas incidence sieviešu grupā pieaug līdz ar vecumu. Apkopojot datu bāzes informāciju par ĶMI rādītājiem pacientiem ar alerģisku un nealerģisku astmu, konstatējām, ka palielināts ĶMI dominē nealerģiskai astmas formai un prevalē lielākoties starp sievietēm (p=0,00341). Veicot datu statistisku apstrādi tika noskaidrots, ka paaugstināta bronhu reaktivitāte un pozitīvs BP tests statistiski biežāk ir konstatējams smēķētājiem (p=0,00020). Smēķējošajiem dominējošā astmas forma ir nealerģiska astma. Secinājumi Iegūtie dati parāda, ka pieaugušiem indivīdiem dominē nealerģiska astma. Sievietēm, atšķirībā no vīriešiem, nealerģiskas astmas incidence pieaug ar vecumu, sasniedzot kulmināciju 51-70 gadu vecumā. Sievietēm konstatējām sakarību starp ĶMI un nealerģiskas astmas incidenci. Smēķētājiem nealerģiska astma ir biežāk nekā alerģiska astma. Background Up to this day, there is no collected and analyzed data on the incidence of allergic and non-allergic asthma in Latvia. This study will examine information on the gender and age-specific incidence of allergic and non-allergic asthma and correlation with other parametrs such as BMI and smoking. Objective To determine and calculate the incidence of allergic and non-allergic asthma in Latvia between different sexes and age groups. Methods For development of research we used P. Stradins Clinical University Hospital Lung disease and thoracic surgery center diagnostic laboratory database. Database contained information about BP test results performed during the period of three years. Data was collected on 2417 patients who had undergone BP testing for pulmonary function measures, evaluation of the therapy efficiency or bronchial asthma diagnosis. Results Results of research shows that negative outcomes from BP testing is more often – 63%, than positive cases – 37%. Analyzing BP tests between the genders, we found that positive and negative test outcomes are common for both - women and men, but with the increase in age, the result of a positive test is dominated by women in the age group of 51-70 years (p=0,0307). The results of the positive BP test were summarized and grouped according to the BA form. Allergic asthma was detected in 8.9% cases, but the number of patients with non-allergic asthma was 3 times higher - 28.1%, from which we conclude that the predominant form of asthma is non-allergic asthma. The highest incidence of non-allergic (5,5%) asthma is observed in women aged 51 – 70. The number of cases of non-allergic asthma in women increases with age. Analyzing correlation between allergic and non-allergic asthma and BMI we found that increased BMI predominates in the non-allergic asthma and prevails mostly among women (p=0,00341). Increased bronchial reactivity and a positive BP test were statistically more common in smokers (p=0,00020). The predominant form of BA in smokers is non-allergic asthma. Conclusions The obtained data show that non-allergic asthma predominates in adults. In women, unlike men, the incidence of non-allergic asthma increases with age, culminating in age 51-70. Increased BMI predominates in the non-allergic asthma and prevails mostly among women. Non-allergic asthma is more common in smokers than allergic asthma.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bušmane, Aiga;

  Master's thesis "Cooperative Self-Made Game to Develop 6 – 7 Years Old Children’s Social Skills". Author: Aiga Bushmane. Scientific supervisor: Dr. paed Inga Stangaine. The work consists of three parts: the theoretical basis of social skills, a description of the pedagogical activity, an empirical study. The work consists of 74 pages; 69 sources of literature are analyzed. The work includes 14 pictures, 12 tables and 11 annexes. Keywords: cooperative self-made game, competence education, pedagogical activity, socialization, social skills. The objective of the work: to find out how a cooperative self-made game promotes the development of social skills for 6 to 7 years old children. Research methods: theoretical and empirical research methods. In the course of the research the author compiled theoretical knowledge. The author also developed empirical part of the research on the basis of the case study design; developed methodology for cooperative self-made game, carried out research on pedagogical activity, analyzed the results obtained in the research and elaborated recommendations for the development of children's social skills for preschool teachers. Main findings of the study: 1. The transition to a competence approach in education means a change in the work style that ensures the acquisition of competences by the child. Much emphasis is placed on the development of the child's social skills or social competence. The teacher must ensure the transfer of skills, incl. the acquisition of social skills that would enhance the integration of external learning motivation into the internal one by developing the ability to learn. 2. Teachers of preschool education have a poor knowledge of the organization and methodology of group work and lack of awareness of how children’s social skills develop in competence education. 3. The use of a cooperative self-made game directly contributes to the development of children's social skills: children have a positive experience in applying social skills, which in general promotes the development of different skills. Maģistra darbs ,,Kooperatīvi pašdarināta spēle 6 – 7 gadīgu bērnu sociālo prasmju attīstībai”. Autore: Aiga Bušmane. Darba zinātniskā vadītāja: Doc., Dr. paed. Inga Stangaine. Darbs sastāv no trim daļām: sociālo prasmju teorētiskā pamatojuma, pedagoģiskās darbības raksturojuma un empīriskā pētījuma. Darba apjoms ir 74 lpp., analizēti 69 literatūras avoti. Darbā iekļauti 14 attēli, 12 tabulas un 11 pielikumi. Atslēgas vārdi: kooperatīvi pašdarināta spēle, kompetenču izglītība, pedagoģiskā darbība, socializācija, sociālās prasmes. Pētījuma mērķis: noskaidrot, kā kooperatīvi pašdarināta spēle sekmē 6 – 7 gadīgu bērnu sociālo prasmju attīstību. Pētījuma metodes: teorētikās un empīriskās pētījuma metodes. Darba ietvaros autore apkopoja teorētiskās atziņas, empīriskā pētījuma daļu izstrādāja balstoties uz gadījuma pētījuma dizainu, izstrādāja metodoloģiju kooperatīvi – pašdarinātās spēles norisei, veica pedagoģiskās darbības izpēti, analizēja pētījumā iegūtos rezultātus un izstrādāja ieteikumus pirmsskolas skolotājiem bērnu sociālo prasmju attīstībai. Pētījuma galvenie secinājumi: 1. Pāreja uz kompetenču pieeju izglītībā nozīmē pārmaiņas darba stilā, kas nodrošina bērna kompetenču apguvi, t.sk. liels uzsvars tiek likts uz bērna sociālo prasmju attīstību, jeb sociālo kompetenci. Pedagogam jānodrošina prasmju caurvija, t.sk. sociālo prasmju apguve, kas veicinātu ārējās mācību motivācijas integrāciju iekšējā, attīstot prasmi mācīties. 2. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir vājas zināšanas grupu darba organizēšanā un metodoloģijā, kā arī trūkst izpratnes par sociālo prasmju nozīmi bērnu attīstībā un kompetenču izglītībā. 3. Kooperatīvi pašdarinātas spēles pielietošana tiešā veidā sekmē bērnu sociālo prasmju attīstību: bērni iegūst pozitīvu pieredzi sociālo prasmju pielietošanā, kas kopumā sekmē dažādu prasmju attīstību.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Trocenko, Anatolijs;

  Maģistra darba tēma ir „Avio-pasažieru tiesību aizsardzība”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt aviopasažieru tiesību praktisko īstenošanu un izveidot priekšlikumus aviopasažieru tiesību aizsardzības uzlabošanai, veicot grozījumus normatīvajos aktos. Maģistra darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, kā arī noslēgumā izteiktiem secinājumiem un izvirzītajiem priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēta aviopasažieru tiesību reglamentējošās tiesību normas. Otrajā nodaļā tiek raksturoti gadījumi, kad visbiežāk tiek pārkāptas aviopasažieru tiesības, t.i. iekāpšanas atteikuma gadījumā, reisa atcelšanas vai kavēšanās gadījumos, bagāžas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos. Maģistra darba trešajā nodaļā autors analizē diskriminācijas aizlieguma un speciālās normas attiecībā uz tādām personu grupām, kā grūtnieces, invalīdi un bērni. Savukārt ceturtajā nodaļā tiek raksturots savu aizskarto tiesību aizstāvēšanas process pašā aviosabiedrībā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā. Atslēgas vārdi: aviosabiedrība, pasažieris, tiesības. Maģistra darba izstrādes procesā tiek analizēti starptautiskie tiesību akti un nacionālie normatīvie akti, interneta resursi, statistikas dati un pētījumi darba tēmas ietvaros. Īpašu uzmanību autors pievērsīs Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, likumam “Par aviāciju”, Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 280 “Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem”, EK regulai Nr. 261/2004. Vienlaikus darbā izmantoti Latvijas tiesību jomā atzītu tiesību zinātnieku un juristu raksti un pētījumi, kā arī nacionālo tiesu un Eiropas Savienības tiesas prakse. Master's thesis: "Air passenger’s rights protection." Master's thesis aims to explore the practical implementation of air passenger rights and to set up proposals to improve air passengers' rights by amending legislation. Master's Thesis structure: The thesis consists of an introduction, four chapters, as well as the conclusion expressed in the conclusions and proposals put forward. In the first chapter author analyzes legal regulatory rules for air passenger rights. The second chapter describes the cases of most frequently violated rights of air passengers, that is, the case of denied boarding, flight cancellation or delays, baggage loss or damage cases. In the third chapter of the thesis author analyzes the discrimination and special provisions relating to such groups of passengers as pregnant women, disabled persons and children. While the fourth chapter describes the defense process of violated rights - in the airline itself and in the Latvian Consumer Rights Protection Center and the court. Keywords: airline passenger rights. During master's thesis development process author analyzes international and domestic law, internet resources, statistics and studies within the framework of the theme. Particular attention will be paid to the Consumer Protection Law, Law "On Aviation", the Cabinet of Ministers Rules 280 "Regulations on the carriage of passengers, baggage and cargo air transport" as well as to the EC Regulation No. 261/2004. Additionally Latvian recognized legal lawyer’s articles and studies are used in this paper, as well as the case law of national courts and the European Court of Justice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Olšteine, Gunta;

  Profesionālā segregācija pēc dzimuma, "stikla griesti" un dzimtes stereotipi tiek formulēti kā sociāla problēma. Šī problēma tiek aktualizēta arī medijos, piešķirot dažādus rāmējumus, galvenokārt ar uzsvaru uz karjeras veidošanu Šī darba mērķis ir noskaidrot, kādas stratēģijas veiksmīgas sievietes izmanto sava potenciāla izmantošanai un vai problēmas ar kādām viņas sastopas savā dzīvē sakrīt ar problēmām, kas atspoguļojas institucionālajā naratīvā. Izmantojot biogrāfiski naratīvi interpretatīvo viena jautājuma metodi, tika intervētas 10 savā profesionālajā jomā augstu vērtētas sievietes. Datu analīzei tika izmantota pamatotās teorijas metode. Maģistra darbā secināts, ka sievietēm svarīgi sevi vienlaikus realizēt vairākās lomās – kā mātei, kā sievietei, kā profesionālei un attiecībās ar vīrieti. Svarīgākais ir nevis karjera, bet līdzsvars, ko viņas panāk, pastāvīgi pārskatot prioritātes. Atslēgvārdi: dzimumu līdztiesība, dzimte, sociālā problēma, institucionālais naratīvs, potenciāls Professional segregation by gender, glass ceiling, and gender stereotypes are posed as a social problem.This issue is being pushed in the media as well, setting different frames, mostly emphasizing career. The goal of this study is to determine what strategies do successful women use to fulfill their potential and if the problems they face coincide with the problems depicted in the institutional narrative. 10 women, highly regarded in their profession, were interviewed using the Biographical Narrative Interpretive single question method. The Grounded Theory method was used for data analysis. It was concluded that it is essential for women to fulfill themselves in several roles simultaneously - a mother, a woman, a professional, and in a relationship with a man. The most important thing is not career, it is the balance they achieve in their live by constantly reevaluating their priorities. Keywords: Gender equality, gender, social problem, institutional narrative.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mikulāne, Sabīne;

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kondrotaite, Kristīna;

  Theme of this paper is “School government body and support staff activities to promote positive behaviour in X cities educational institutions”, in order to emphasize student inadequate behaviour in educational institutions. Teachers often complain about emotional violence and student aggressive behaviour towards other students and lesson disruptions. Object of this paper is -actions needed from school government body and support staff to enforce positive behaviour in educational institutions. To analyse this object author conducted questionnaire which proposed a solution. To promote positive behaviour support staff need to implement different activities to help school government body and teachers to successfully enforce positive behaviour in educational institution: by collaborating with school government body communicate with students and their parents about inappropriate behaviour to promote effective school parent collaboration. During research 3 interviews with school headmasters were conducted and 166 teachers took part in questionnaire. Paper consists of 4 chapters with 3 sub-chapters. It has nine imageries. Keywords: school government body, support staff, positive behaviour. Maģistra darba tēma: “Skolas vadības un atbalsta personāla darbība skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanā x pilsētas izglītības iestādēs”, jo šobrīd aktuāla problēma, skolēnu nepiemērota rīcība mācību iestādēs. Pedagogi bieži sūdzās par emocionālo vardarbību no skolēnu puses un skolēnu savstarpējo agresīvo uzvedību, mācību stundu traucēšanu. Maģistra darba pētījuma jautājums: ar kādām darbībām skolas vadība un atbalsta personāls veicina skolēnu pozitīvo uzvedību izglītības iestādēs. Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, tika veikta anketēšana, pēc kuras analīzes tika rasta atbilde. Lai veicinātu pozitīvo uzvedību, lielas pūles jāpieliek atbalsta personālam, kurš ar dažādu uzdevumu veikšanu palīdz skolas vadībai un skolotājiem realizēt pozitīvās uzvedības ieviešanu mācību iestādē: sadarbojoties ar skolas vadību veic pārrunas ar skolēniem, kuriem nepieņemama uzvedība; aicina uz pārrunām vecākus, veicinot savstarpējo sadarbību. Tika intervētas trīs skolu vadības, anketēti 166 skolas pedagogi un atbalsta personāls. Darbs sastāv no četrām nodaļām, trim apakšnodaļām. Darbā ir deviņi attēli. Atslēgas vārdi: skolas vadība, atbalsta komanda, atbalsta personāls, pozitīvā uzvedība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sloģis, Arno;

  The research aims to measure digital marketing productivity on social media by using user engagement data. Two Latvian universities are selected - the University of Latvia represents state universities, Turība University is selected from the private sector. The analysis has been conducted from 1st of July 2020 to 31st of August 2020 on four social media platforms – Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. Throughtout the analysis it is appearant that both universities have different social media usage strategies. As a result of the research, the author concludes that the differences in university digital marketing productivity on social media are not a direct cause of the economic sector for either of universities, but rather a result of the individual strategic choices and the brand development vision. Pētījums fokusēts uz digitālā mārketinga produktivitātes mērīšanu caur sociālo tīklu lietotāju iesaisti. Pētījumam izraudzītas divas Latvijas augstskolas, no valsts augstskolām izvēlēta Latvijas Universitāte, kamēr privāto sekotu pārstāv Biznesa augstskola Turība. Darba izstrādē analizētas augstskolu veiktās kampaņas četrās sociālo mediju platformās – Facebook, Twitter, Instagram un Youtube. Analīze veikta periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Pētījuma ietvaros novērojamas atšķirības universitāšu sociālo mediju lietošanas stratēģijās. Pētījuma rezltātā autors secina, ka izraudzīto augstskolu sociālo tīklu mārketinga produktivitātes atšķirības neveidojas balstoties uz ekonomisko sekotu, bet gan atšķirībām iestāžu digitālā mārketinga stratēģijās un zīmola redzējumā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepiņa, Kristīne;

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot Latvijas drukāto un interneta mediju un latviski rakstošo mikroblogošanas vietnes “Twitter” lietotāju veidoto izslēgšanas kultūras diskursu 2021. gadā un atšķirības starp diskursu drukātajos un interneta medijos un “Twitter”. Darba teorētiskajā daļā aplūkotas teorētiskās pieejas sociālajiem medijiem, to ietekmei uz tradicionālajiem medijiem, kā arī ietvertas pieejas aktīvismam sociālajos medijos un skaidrots izslēgšanas kultūras jēdziens un izslēgšanas kultūras iezīmes. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi un kritisko diskursa analīzi. Izslēgšanas kultūras diskurss drukātajos un interneta medijos Latvijā un mikroblogošanas vietnē “Twitter” ir daudzšķautņains, tam raksturīga sadrumstalotība atkarībā no diskursa veidotāju institucionālajām piederībām un diskursīvajām praksēm, kas raksturīgas komunikatīvajai vidē, kurā diskursa veidotājs darbojas. The aim of this master’s thesis is to find out the discourse of cancel culture that appears in print and internet media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian and the differences between these discourses in year 2021. The theoretical part of the thesis includes theoretical approaches to social media, their influence on traditional media, as well as theoretical approaches to activism on social media and theoretical approaches to cancel culture and its characteristics. Research is done using quantitative content analysis and critical discourse analysis. The discourse of cancel culture in print and online media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian is multifaceted, characterized by fragmentation depending on institutional relations of discourse creators and discursive practices of the communication environment that these creators operate in.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gailīte, Zane;

  Digitālie risinājumi attālinātas atgriezeniskās saites sniegšanai 8. klašu skolēniem franču valodā. Zane Gailīte, darba vadītāja Mg. oec., Ilze Liepa-Nagle. Diplomdarbs, 33 lpp., 27 literatūras avoti, 6 pielikumi, 7 attēli un 3 tabulas. Latviešu valodā. Darba mērķis ir noskaidrot optimālos digitālos risinājumus attālinātas AS sniegšanai 8. klašu skolēniem franču valodā. Mērķa sasniegšanai veikta zinātniskās literatūras analīze un empīrisks pētījums. Teorētiskajā analīzē noskaidrots, kāda ir kvalitatīva un pusaudžiem piemērota atgriezeniskā saite. Datu analīzē noskaidroti Latvijas valodu jomas pedagogu attālināto mācību periodā biežāk izmantotie digitālie risinājumi, kas piemēroti atgriezeniskās saites sniegšanai. Pētījumā novērtēta 8. klašu skolēnu digitālā pratība, noskaidroti paradumi atgriezeniskās saites lietojumā, kā arī šim vecuma posmam noderīgas atgriezeniskās saites pazīmes. Franču valodas stundās testēti 7 digitālie risinājumi daļējas vai pilnīgas atgriezeniskās saites sniegšanā. Skolēni par noderīgākajiem atzinuši risinājumus, kas sniedz audiālu atgriezenisko saiti, integrē spēles elementus vai ļauj atgriezenisko saiti izmantot atkārtoti. Digital Tools Of Providing Distance Feedback to 8th Grade French Students. Zane Gailite, supervisor Mg. oec. Ilze Liepa-Nagle. Thesis, 33 pages, 27 references, 6 appendices, 7 figures and 3 tables. Latvian Language. The aim of the work is to study the optimal digital solutions for providing distance feedback to the 8th grade students in French. To achieve the goal, the analysis of scientific literature and an empirical study were performed. Theoretical analysis reveals what should be an effective and appropriate feedback for adolescents. The data analysis revealed the most frequently used digital solutions of language teachers during the distance learning period in Latvia, which are suitable for providing feedback. The study assessed the digital literacy of 8th grade students, clarified their habits of using feedback, as well as the characteristics of useful feedback for this age group. In French lessons, 7 digital solutions for providing partial or complete distance feedback were tested. Students preferred the solutions that provide audio feedback, integrated elements of a game or allow saving and reusing the feedback.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/