Notice
On May 12th a massive fire broke out at Marywilska 44, one of the Warsaw's largest shopping centers. This unexpected incident caused power outages in the surrounding area including the ICM data center where OpenAIRE services run. Efforts are underway to restore the power and to get services back online. Some functionalities will not work properly until then.
We apologize for any inconvenience this may have caused.
search
765 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2013-2022
 • Open Access
 • Closed Access
 • Publications
 • Research software
 • Doctoral thesis
 • LV

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stacenko, Sergejs;

  ANNOTATION The framework of the study is the EU conce0pt of trade unions in social dialogue and social partnership in the public sector. Social dialogue is a relatively new concept. It has gained significant importance in public debates internationally only in the last decades and is grounded in the constitution and activities of ILO covering rights at work, employment and social protection. Through its tripartite structure, the ILO has unique access to the world in relation to the Social dialogue implementation. Social dialogue and social security also became fundamental elements in the European Social policy, thus the EU could serve as an example of analysis of main trends in the development of Social dialog and Social partnership at the EU and national levels. The subject of current discussion at the EU level is focused on such models as, for example, European Social Union, which would complement the European Economic Union and a European Political Union. This study outlines the concept of the Social dialogue as a core element of the industrial relations with a focus on industrial relations specifically in the public sector. The concept of Social dialogue and the role of trade unions in negotiations with social partners could contribute to the discussion about European Social Union. The author has elaborated the approach to industrial relations and Social dialogue taking into account comparative approach to definitions provided by the international institutions such as ILO and OECD as well as institutions in the EU and Latvia. The author also refers to a number of studies by scholars that made contributions to this area of research. Special attention is given to trade unions as a social partner in decision – making process at the EU level, where social partnership as a part of the EU social dimension and is significantly developed compare to the other parts of the world. In this study different trade unions’ models are discussed and compared. In particular, a model of trade unions’ in nowadays Latvia is analysed. The role of trade unions as a social partner in decision -making process related mainly to the public sector is illustrated.. The author applies a “model-based” approach by using the example of Latvia where a number of anti-crisis measures have been undertaken. Latvia could serve as an example of one of the peripheral EU Member States and also a ‘programme’ country that benefited from EU and IMF assistance, but experienced challenges in effectiveness of social dialogue and performance of trade unions. The paper discusses the current developments related to the position of Latvian Free Trade Union Federation in the system of decision-making process related to the public administration management. Finally the prospective role of trade unions in the EU and in Latvia is analysed and possible revitalisation of trade union is discussed. The author suggests to deeper the role of trade unions in implementation of the flexicurity principles as well as in the implementation of the European Citizen’s Initiative. On the basis of the main findings, the study provides conclusions and suggestions for trade union actions. Keywords: trade unions, legislation, social dialogue, and social partnership. ANOTĀCIJA Pētījuma pamats ir Eiropas Savienības arodbiedrību koncepts sociālajā dialogā un sociālā partnerība publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Sociālais dialogs ir salīdzinoši jauns jēdziens, kas tikai pēdējās desmitgadēs ir ieguvis nozīmīgu vietu publiskajās debatēs starptautiskā līmenī. Tas ir balstīts uz Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk – SDO, angļu valodā – International Labour Organization) konstitūciju un darbību, aptverot tādas jomas, kā darba tiesības, nodarbinātība un sociālā aizsardzība. Izmantojot šo trīspusējo struktūru, SDO pasaulē īsteno unikālu pieeju sociālā dialoga ieviešanā. Sociālā drošība un sociālais dialogs ir arī Eiropas sociālās politikas pamatelementi, tādējādi norises ES var kalpot arī nacionālo līmeņu, tajā skaitā Latvijas, sociālā dialoga un sociālās partnerības galveno tendenču attīstības analīzei. Šis pētījums iezīmē sociālā dialoga jēdzienu kā galveno elementu darba attiecībās ar uzsvaru tieši uz darba attiecībām publiskajā sektorā. Autors ir izstrādājis pieeju darba attiecībām un sociālajam dialogam, ņemot vērā salīdzinošo pieeju definīcijas, ko noteikušas starptautiskās institūcijas, piemēram, SDO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu valodā – Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), kā arī dažādas iestādes ES un Latvijā. Autors atsaucies arī uz vairākiem pētījumiem, ko veikuši zinātnieki ar nozīmīgiem ieguldījumiem šajā pētniecības jomā. Īpaša uzmanība pievērsta arodbiedrībām kā sociālajam partnerim lēmumu pieņemšanas procesā ES līmenī, kur sociālā partnerība ir daļa no ES sociālās dimensijas un ir ievērojami attīstījusies salīdzinājumā ar valstīm citur pasaulē. Pašreizējās diskusijas ES līmenī ir vērstas uz tādiem modeļiem, kā, piemēram, Eiropas sociālā savienība, kas var papildināt Eiropas Ekonomikas un monetāro savienību, un diskusijas par Eiropas politisko savienību. Šis pētījums arī iezīmējis sociālā dialoga konceptu kā galveno elementu darba attiecībās ar uzsvaru uz darba attiecībām īpaši publiskajā sektorā. Arodbiedrību loma sarunās ar sociālajiem partneriem un sociālā dialoga koncepcija varētu būt ļoti nozīmīga diskusijās par Eiropas sociālo savienību. Šajā pētījumā tiek apspriesti un salīdzināti dažādu arodbiedrību modeļi, un jo īpaši tiek analizēts mūsdienu Latvijas arodbiedrību modelis. Tiek analizēta arodbiedrību kā sociālā partnera loma lēmumu pieņemšanas procesā – galvenokārt attiecībā uz valsts sektoru. Darbā tiek iztirzāta Latvijai aktuālā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbība un tās attīstība, īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar valsts pārvaldes vadību. Nobeigumā, balstoties uz intervijām un anketēšanu, analizējot ekspertu viedokļus, kā arī apkopojot un analizējot arodbiedrību biedru viedokļus un pārējo iedzīvotāju viedokļus, tiek analizēta arodbiedrību loma perspektīvā ES un Latvijā un izvērtēta arodbiedrību nozīme lēmumu pieņemšanā publiskajā pārvaldē. Pamatojoties uz galvenajiem atklājumiem, pētījuma rezultātā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi arodbiedrību darbībai publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā. Atslēgvārdi: arodbiedrības, likumdošana, sociālais dialogs, sociālā partnerība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jubele, Kristīne;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2017. gada 15. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Līdz šim lietotie normālas elektrokardiogrāfiskās atrades izvērtēšanas standarti bērniem tiek balstīti uz Davignona un kolēģu pētījuma datiem, kas ticis veikts pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Šajā pētījuma tika iekļauti 2141 bērni. Bērnu elektrokardiogrāfiskais skrīnings Latvijā līdz šim nav veikts, tāpēc agrīna daudzu sirds ritma u. c. patoloģiju diagnostika nav iespējama. Darba mērķis. Noteikt patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežumu un elektrokardiogrāfiskā skrīninga nozīmi pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā. Darba metodes. Nejauši izvēlētās skolās pirmās klases skolniekiem Latvijā tika veiktas elektrokardiogrammas (EKG). EKG analīze tika balstīta uz automātiski veiktiem mērījumiem, šaubu gadījumā mērījumi tika veikti manuāli. Turpmākā izmeklēšana tika izdarīta atbilstoši konstatētajai patoloģijai. Iegūtie dati tika apstrādāti, lietojot Microsoft Excel 2010 un SPSS 20 programmas. Galvenie darba rezultāti. 852 pirmās klases skolniekiem tika veiktas un analizētas EKG. Vidējie EKG parametri pētītajā populācijā bija: sirdsdarbības ātrums – 90,55 (± 13,93) reizes minūtē, PQ intervāls – 131,08 (± 9,04) msec, QRS kompleksa garums – 83,62 (± 9,04) msec, QTc intervāls – 386,93 (± 12,40) msec, QRS kompleksa ass – 70,91 (± 21,19)°, S zoba apmlitūda V1 novadījumā – 10,52 (± 4,74) mm, R zoba amplitūda V5 vai V6 novadījumos, izvēloties augstāko – 17,04 (± 5,33) mm. Pētītajā populācijā pieņemtais kreisā kambara elektrokardiogrāfiskais kritērijs SV1+RV6 > 47 mm tika konstatēts 11 bērniem. Nevienam no viņiem kreisā kambara hipertrofija ehokardiogrāfiski netika konstatēta. Bērnam ar Epsilona vilni EKG labā kambara aritmogēna kardiomiopātija netika apstiprināta. Astoņiem bērniem ar bradikardiju Holtera monitorēšanā netika konstatēta nozīmīga sirdsdarbības palēnināšanās. Tika izskaitļotas EKG percentīļu normas, tās bija atšķirīgas no līdz šim lietotajām. Darba rezultātā tika izveidots 7–8 gadus vecu bērnu EKG izvērtēšanas algoritms. Secinājumi. Veiktā 12 novadījumu EKG izmeklēšana 852 Latvijas pirmās klases skolēniem aptver pietiekami reprezentējamu un informatīvu pētāmās populācijas grupu, kura ļauj veikt statistisko analīzi. Starp izmeklētajiem bērniem bija 438 meitenes un 414 zēni. Patoloģiskā EKG atrade korelē ar to fenotipisko sastopamību vispārējā populācijā. Nevienam bērnam netika konstatētas kanelopātiju pazīmes EKG, kas nozīmē, ka pētītā populācija tomēr bija par mazu šo patoloģiju diagnosticēšanai. Pētījuma gaitā ir izstrādāta elektrokardiogrāfisko normu percentīļu tabula pētāmā vecuma bērniem un iegūtās elektrokardiogrāfisko percentīļu normas atšķiras no līdz šim lietotajām. Darbā izstrādātais tālākās rīcības algoritms var būt noderīgs klīniskajā praksē EKG interpretēšanā un tālākajā rīcībā ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem, kuri veic EKG skrīningu bērniem vecumā no 7 līdz 8 gadiem. Promocijas darbs veikts ar Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” finansiālu atbalstu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
  Thesis
  License: CC BY NC
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2017
  License: CC BY NC
  https://doi.org/10.25143/prom-...
  Thesis . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
   Thesis
   License: CC BY NC
   Data sources: UnpayWall
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2017
   License: CC BY NC
   https://doi.org/10.25143/prom-...
   Thesis . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bobinska, Tabita;

  In the PhD thesis original mathematical models and their solutions for domains of complex form are considered. Intensive steel quenching process for elements with fins is described by 3D hyperbolic and parabolic heat conduction equation. For deriving an analytical solution for the problem, Green’s function method and its modification is used. For systems with double wall and double fins that are employed in modern computers, 2D stationary and transient heat transfer problems are given. Our approximate solution is constructed using conservative averaging method, finite difference scheme and its modifications for boundary conditions. A new mathematical model for a willow flute is presented which considers 1D linear wave equation with a source function and third type boundary conditions. Promocijas darbā tiek apskatīti dažādi oriģināli modeļi un to risinājumi sarežģītas formas apgabaliem. Intensīvās tērauda rūdīšanas procesi sistēmām ar ribām tiek aprakstīti ar 3D hiperbolisko, kā arī ar klasisko siltuma vadīšanas vienādojumu. Precīzā atrisinājuma iegūšanai izmantota Grīna funkciju metode un tās vispārinājums. Modernajos datoros sastopamajām sistēmām ar dubulsieniņu un dubultribu dota stacionārā un nestacionārā siltumvadīšanas problēma 2D gadījumā. Tās risinājums tiek iegūts ar konservatīvās viduvēšanas metodi, galīgo diferenču metodi un tās modifikāciju robežnosacījumiem. Piedāvāts jauns matemātiskais modelis vītola flautai, problēmas formulējumā izmantojot 1D lineāru viļņu vienādojumu ar avota funkciju un 3.veida robežnosacījumiem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pilsētniece, Zane;

  Urīna nesaturēšana (UI) sastopama 25–45% sieviešu. UI terapijas algoritms atkarīgs no specifiska UI tipa. Urodinamiskie izmeklējumi (UDS) tiek uzskatīti par “zelta standartu” apakšējo urīnceļu disfunkciju izvērtēšanā, tomēr viedokļi par UDS nozīmīgumu sievietēm ar UI atšķiras. Darba mērķis: izpētīt, kuri UDS lielumi palīdz noteikt specifisku UI tipu sievietēm un kā tie prognozē UI ķirurģiskas ārstēšanas iznākumu. Izdalīja grupas: slodzes, jaukta un urgenta UI. Analizēja UDS lielumu asociāciju ar specifisku UI tipu. Secinājums: efektīvākais veids, kā noteikt UI tipu sievietēm un plānot ārstēšanas algoritmu, ir kombinēt anamnēzi, fizikālu izmeklēšanu un konkrētus UDS rezultātus. Noteiktu UDS lielumu nozīme UI tipa noteikšanā un pēcoperācijas rezultātu prognozēšanā ir novitāte UDS pielietojumā sievietēm ar UI. Urīna nesaturēšana Urodinamika Urinary incontinence (UI) occurs in 25-45% of women. The UI therapy algorithm depends on the UI type. Urodynamic (UDS) are emphasized as the “gold standard” in evaluating the lower urinary tract dysfunction however differing opinions on UDS use in women with UI exist. The aim: to investigate which UDS values differentiate a specific type of UI in women and how they predict the outcome of UI surgery. Stress, mixed and urge UI groups were set out. The association of UDS values and UI type was analysed. Conclusion: The most effective way to diagnose UI type and predict surgical outcome is to combine patient history and specific UDS parameters. The significance of specific UDS values in differentiating the UI type and predicting postoperative outcome is novel in the clinical use of UDS in women with UI. Urinary incontinence Urodynamics Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Inga Sīle;

  The Doctoral Thesis was developed at Department of Dosage Form Technology, Rīga Stradiņš University and Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology, Latvian Institute of Organic Synthesis. Defence: at the public session of the Promotion Council of Basic Sciences of Medicine, including Pharmacy on 20th August at 11.00 remotely via online platform Zoom. Medicinal plant knowledge in Europe is rooted in a long history of health traditions. Numerous ethnobotanical studies across Europe have addressed the increasing importance of the traditional use of medicinal plants. Latvia is a country with old folk medicine traditions and an extensive folk knowledge archive. The aim of this thesis was to collect and analyse knowledge about the use of the medicinal plants found in the records of Latvian folk medicine and to search for new ideas regarding the practical applications of these plants. This thesis reveals, for the first time to the international scientific community, the important ethnobotanical information contained in the records of Latvian folk medicine that had not yet been translated into English and are therefore less visible to researchers from all over the world. This thesis provides a list of the used plant species and plant parts, the dosage forms of herbal medicines, the routes of administration, and the disorders treated with medicinal plants mentioned in the records of Latvian folk medicine and used by indigenous people of Latvia in the end of 19th and the beginning of 20th centuries. In total, the thesis includes information on 211 plant taxa, most of which were utilized for the treatment of digestive and respiratory system disorders. To understand whether the information mentioned in the folklore material is relevant today, it was compared with evidence-based information regarding the uses of the listed plant, including official herbal monographs. During this study, it was concluded that only 59 plant taxa mentioned in the studied records of Latvian folk medicine are included in the official monographs of the European Medicines Agency, and most of the plant indications mentioned in the records have not been described in evidence-based monographs. After the systematic analysis of folklore materials, additional information on the molecular mechanisms of the anti-inflammatory activities of Pelargonium sidoides DC. and Prunus padus L. were investigated to confirm their traditional use for the treatment of inflammatory conditions. The obtained results provide evidence that both plant extracts exhibit pronounced in vitro and ex vivo anti-inflammatory activities, supporting their use in Latvian ethnomedicine as effective anti-inflammatory agents. The obtained results are important as they provide ideas for further research related to possibilities regarding the use of plants growing in the territory of Latvia and allow new perspectives to be gained for both national and international ethnobotanical research.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
  Thesis
  License: CC BY NC
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2021
  License: CC BY NC
  https://doi.org/10.25143/prom-...
  Thesis . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
   Thesis
   License: CC BY NC
   Data sources: UnpayWall
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2021
   License: CC BY NC
   https://doi.org/10.25143/prom-...
   Thesis . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pastare, Daina;

  Promocijas darbs izstrādāts: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un Oftalmoloģijas klīnikā. Aizstāvēšana: 2016. gada 5. decembrī plkst.15 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna demielinizējoša un neirodeģeneratīva centrālās nervu sistēmas saslimšana. Pasaulē ir vairāk nekā divi miljoni pacientu ar multiplo sklerozi, un šī slimība ir biežākais netraumatiskas invaliditātes cēlonis gados jauniem cilvēkiem. Kaut gan multiplā skleroze ir plaši pētīta, tās patoģenēze vēl aizvien nav skaidra. Turklāt šī slimība nav pilnībā izārstējama un tās gaita katram individuālam pacientam nav prognozējama. Ir nepieciešami bioloģiskie marķieri, ar kuru palīdzību iedalīt pacientus, prognozēt un monitorēt slimības gaitu, kā arī paredzēt un kontrolēt terapijas efektivitāti. Multiplā skleroze bieži rada redzes traucējumus. Promocijas darbs “Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģeneratīvu procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi” veltīts aferento redzes ceļu kā multiplās sklerozes klīniskā modeļa izpētei. Būtiska aferento redzes ceļu priekšrocība ir tā, ka tie ir pieejami detalizētai un tiešai strukturālai un funkcionālai izpētei. Aferentie redzes ceļi akūta redzes nerva neirīta gadījumā reprezentē akūtu centrālās nervu sistēmas bojājumu, bet subklīniskas, hroniskas retinopātijas un optiskas neiropātijas gadījumā ataino difūzu hronisku bojājumu. Promocijas darba mērķis bija izpētīt aferento redzes ceļu izmaiņu nozīmīgumu multiplās sklerozes radītu neirodeģeneratīvu procesu izvērtējumā. Pētniecības darbā tika veikti neiroloģiski, oftalmoloģiski un radioloģiski izmeklējumi 76 pacientiem ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi ar un bez redzes nerva neirīta pazīmēm anamnēzē. Pētījuma rezultāti liecina, ka pacientiem ar multiplo sklerozi ir ar iepriekšēju klīnisku redzes nerva iekaisuma epizodi nesaistītas izmaiņas aferentajā redzes sistēmā. Šīs izmaiņas ir gan funkcionālas, gan strukturālas, un vērojama to savstarpēja korelācija. Turklāt neiro-deģeneratīvas izmaiņas aferentajā redzes sistēmā korelē ar slimības ilgumu, invaliditātes pakāpi, kā arī demielinizējošu perēkļu skaitu un lokalizāciju galvas smadzenēs un galvas smadzeņu atrofiju. Pētījumā noteikta labākā metode klīniska redzes nerva neirīta apstiprināšanai, kā arī izstrādāts modelis tīklenes nervu šķiedru slāņa bojājuma prognozēšanai, izmantojot funkcionālas izmeklēšanas metodes. Noskaidrots, ka aferento redzes sistēmu raksturojošus parametrus iespējams izmantot, lai iegūtu informāciju par subklīniski noritošiem neirodeģeneratīviem procesiem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2016
  License: CC BY NC
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2016
   License: CC BY NC
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mihno, Linda;

  The aim of this research is to find out factors affecting the performance of financial competence of lower secondary students in Latvia, based on the current situation in the field of financial education in the country and the data of the OECD PISA 2012 and 2018 financial module, thus ensuring the informative basis for making education management decisions when developing the evidence-based education policy. The research analyses the definitions of the financial competence, and the importance of promoting the development of have been discussed. The definition of financial education management has been developed. The performance of financial competence among the PISA 2012 and 2018 data of Latvian students, factors promoting the Latvian students’ financial competence and students’ answers substantiating the problems faced in implementing the financial education have been analysed. Recommendations to promote the development of students’ financial competence have been developed. Key words: financial competence, financial education, factors promoting financial competence, OECD PISA. Promocijas darba mērķis ir, pamatojoties uz valstī esošo situāciju finanšu izglītībā un OECD PISA 2012 un 2018 finanšu moduļa datiem, noskaidrot finanšu kompetences sasniegumus ietekmējošos faktorus pamatskolas skolēniem Latvijā, tādējādi nodrošinot informatīvo bāzi izglītības vadības lēmumu pieņemšanā, veidojot uz pierādījumiem balstītu izglītības politiku. Pētījuma ietvaros analizētas finanšu kompetences definīcijas. Aktualizēta jēdziena finanšu kompetence lietošana, aplūkota tās attīstības veicināšanas nozīmība un to ietekmējošie faktori. Izstrādāta finanšu izglītības vadības definīcija. Salīdzināti un analizēti Latvijas skolēnu finanšu kompetences sasniegumi starp PISA 2012 un PISA 2018 datiem, analizēti Latvijas skolēnu finanšu kompetenci veicinošie faktori, analizētas skolēnu sniegtās atbildes, pamatojot finanšu izglītības īstenošanas problēmas. Darba ietvaros izstrādāti ieteikumi finanšu kompetences attīstības veicināšanai. Atslēgas vārdi: finanšu kompetence, finanšu izglītība, finanšu kompetences veicinoši faktori, OECD PISA.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Anohina-Naumeca, Alla;

  Promocijas darbs ir izstrādāts augstskolu pedagoģijas apakšnozarē Latvijas Universitātes profesores Z.Rubenes vadībā no 2011. līdz 2018.gadam. Tā mērķis ir izpētīt uz sadarbību vērstu studentu pašnovērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas metožu ietekmi uz studentu struktūrzināšanu kvalitāti un noteikt, vai studenti saskata lielāku personīgo ieguvumu no šādu metožu lietošanas struktūrzināšanu vērtēšanas un attīstības kontekstā. Darbā ir analizēti struktūrzināšanu teorētiskie pamati, ir apkopota teorija par jēdzienu kartēm kā pedagoģisko instrumentu minētā zināšanu tipa vērtēšanai un ir pētīta formatīvā vērtēšana kā līdzeklis struktūrzināšanu pastāvīgai attīstībai. Empīriskajā pētījumā ir īstenots eksperimentālais dizains, izmantojot vairākas metodes struktūrzināšanu vērtēšanai un mērot studentu struktūrzināšanu kvalitāti un personīgo ieguvumu. The doctoral thesis is developed in the sub-field of higher education pedagogy in University of Latvia under the supervision of professor Z.Rubene from 2011 to 2018. Its objective is to study the influence of collaborative self- and peer-assessment methods on the quality of students’ structural knowledge (SK) and to identify if students consider the use of such methods more personal benefit bringing in the context of assessment and development of SK. The thesis analyses theoretical foundations of SK, summarizes the theory on concept mapping as a pedagogical instrument for assessment of SK and studies formative assessment as a tool for continuous development of SK. The empirical research is based on experimental design that uses several methods of assessment of SK and measures the quality of students’ SK and personal benefits.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Roze, Ieva;

  Darbā izstrādāta pākšaugu dzimtas struktūra un sastāvs Latvijas vaskulāro augu florā, izveidoti taksonu apraksti, iekļaujot zinātnisko nomenklatūru, atsauces uz tekstos lietotajiem latviskajiem nosaukumiem, oriģinālu morfoloģisko pazīmju raksturojumu, ģeogrāfisko izplatības raksturojumu Latvijā un pasaulē. Izveidotas pākšaugu dzimtas ģinšu un sugu noteikšanas tabulas. Promocijas darba sagatavošanā galvenokārt izmantoti Herbāriju materiāli, kas ievākti Latvijas teritorijā. Latvijā savvaļā pākšaugu dzimtu pārstāv tikai tauriņziežu apakšdzimtas (Papilionoideae DC.) 24 ģintis un 109 sugas – 57 vietējas, 20 dārzbēgļi, 30 adventīvas sugas, 1 suga ar divējādu floristisko statusu (adventīva suga un dārzbēglis), 1 suga ar neskaidru floristisko statusu. Apstrādē iekļautas 5 jaunas sugas Latvijas florai – Amorpha fruticosa L., Robinia luxurians (Dieck) C.K. Schneid., Trifolium pannonicum Jacq., Vicia dumetorum L., V. pisiformis L. This paper provides revised structure of Leguminosae Juss. in vascular flora of Latvia. Descriptions of taxa contain scientific nomenclature, Latvian names, original morphological description and information on distribution in Latvia and in general. Identification keys for the species and genera of legume family are made. In the preparation of promotional work Herbarium materials collected mostly in Latvia were used. There is only one subfamily Papilionoideae DC. in the flora of Latvia including 24 genera and 109 species – 57 native, 20 escaped from cultivation, 30 adventive, 1 species with dual floristic status (adventive and escaped from cultivation), 1 species with unknown floristic status. List of Leguminosae in Latvia was supplemented with 5 species: Amorpha fruticosa L., Robinia luxurians (Dieck) C.K. Schneid., Trifolium pannonicum Jacq., Vicia dumetorum L., V. pisiformis L. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jurģis Šuba;

  From the end of breeding season until the onset of hibernation, several bat species migrate long distances from summer roosts to winter roosts. At the same time other species that hibernate underground perform a particular “swarming” behaviour at the hibernacula. Autumn swarming at underground sites in Latvia of locally hibernating bats as well as behaviour related to migration flight and feeding strategy of migratory bats was studied within the framework of this dissertation. Key words: bats, Chiroptera, autumn, swarming, migration No vairošanās sezonas beigām līdz pārziemošanas sākumam dažas sikspārņu sugas veic tālus pārlidojumus no vasaras mītnēm uz ziemošanas vietām. Turpretī citas sugas, kuras pārziemo pazemes mītnēs, ziemošanas vietās veic īpatnēju lidināšanos jeb „spietošanu”. Šai darbā aplūkota Latvijā ziemojošo sikspārņu rudens spietošana pie pazemes mītnēm, migrējošo sikspārņu migrācijas lidojuma īpatnības, kā arī barošanās stratēģija. Atslēgas vārdi: sikspārņi, Chiroptera, rudens, spietošana, migrācija Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
765 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stacenko, Sergejs;

  ANNOTATION The framework of the study is the EU conce0pt of trade unions in social dialogue and social partnership in the public sector. Social dialogue is a relatively new concept. It has gained significant importance in public debates internationally only in the last decades and is grounded in the constitution and activities of ILO covering rights at work, employment and social protection. Through its tripartite structure, the ILO has unique access to the world in relation to the Social dialogue implementation. Social dialogue and social security also became fundamental elements in the European Social policy, thus the EU could serve as an example of analysis of main trends in the development of Social dialog and Social partnership at the EU and national levels. The subject of current discussion at the EU level is focused on such models as, for example, European Social Union, which would complement the European Economic Union and a European Political Union. This study outlines the concept of the Social dialogue as a core element of the industrial relations with a focus on industrial relations specifically in the public sector. The concept of Social dialogue and the role of trade unions in negotiations with social partners could contribute to the discussion about European Social Union. The author has elaborated the approach to industrial relations and Social dialogue taking into account comparative approach to definitions provided by the international institutions such as ILO and OECD as well as institutions in the EU and Latvia. The author also refers to a number of studies by scholars that made contributions to this area of research. Special attention is given to trade unions as a social partner in decision – making process at the EU level, where social partnership as a part of the EU social dimension and is significantly developed compare to the other parts of the world. In this study different trade unions’ models are discussed and compared. In particular, a model of trade unions’ in nowadays Latvia is analysed. The role of trade unions as a social partner in decision -making process related mainly to the public sector is illustrated.. The author applies a “model-based” approach by using the example of Latvia where a number of anti-crisis measures have been undertaken. Latvia could serve as an example of one of the peripheral EU Member States and also a ‘programme’ country that benefited from EU and IMF assistance, but experienced challenges in effectiveness of social dialogue and performance of trade unions. The paper discusses the current developments related to the position of Latvian Free Trade Union Federation in the system of decision-making process related to the public administration management. Finally the prospective role of trade unions in the EU and in Latvia is analysed and possible revitalisation of trade union is discussed. The author suggests to deeper the role of trade unions in implementation of the flexicurity principles as well as in the implementation of the European Citizen’s Initiative. On the basis of the main findings, the study provides conclusions and suggestions for trade union actions. Keywords: trade unions, legislation, social dialogue, and social partnership. ANOTĀCIJA Pētījuma pamats ir Eiropas Savienības arodbiedrību koncepts sociālajā dialogā un sociālā partnerība publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Sociālais dialogs ir salīdzinoši jauns jēdziens, kas tikai pēdējās desmitgadēs ir ieguvis nozīmīgu vietu publiskajās debatēs starptautiskā līmenī. Tas ir balstīts uz Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk – SDO, angļu valodā – International Labour Organization) konstitūciju un darbību, aptverot tādas jomas, kā darba tiesības, nodarbinātība un sociālā aizsardzība. Izmantojot šo trīspusējo struktūru, SDO pasaulē īsteno unikālu pieeju sociālā dialoga ieviešanā. Sociālā drošība un sociālais dialogs ir arī Eiropas sociālās politikas pamatelementi, tādējādi norises ES var kalpot arī nacionālo līmeņu, tajā skaitā Latvijas, sociālā dialoga un sociālās partnerības galveno tendenču attīstības analīzei. Šis pētījums iezīmē sociālā dialoga jēdzienu kā galveno elementu darba attiecībās ar uzsvaru tieši uz darba attiecībām publiskajā sektorā. Autors ir izstrādājis pieeju darba attiecībām un sociālajam dialogam, ņemot vērā salīdzinošo pieeju definīcijas, ko noteikušas starptautiskās institūcijas, piemēram, SDO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu valodā – Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), kā arī dažādas iestādes ES un Latvijā. Autors atsaucies arī uz vairākiem pētījumiem, ko veikuši zinātnieki ar nozīmīgiem ieguldījumiem šajā pētniecības jomā. Īpaša uzmanība pievērsta arodbiedrībām kā sociālajam partnerim lēmumu pieņemšanas procesā ES līmenī, kur sociālā partnerība ir daļa no ES sociālās dimensijas un ir ievērojami attīstījusies salīdzinājumā ar valstīm citur pasaulē. Pašreizējās diskusijas ES līmenī ir vērstas uz tādiem modeļiem, kā, piemēram, Eiropas sociālā savienība, kas var papildināt Eiropas Ekonomikas un monetāro savienību, un diskusijas par Eiropas politisko savienību. Šis pētījums arī iezīmējis sociālā dialoga konceptu kā galveno elementu darba attiecībās ar uzsvaru uz darba attiecībām īpaši publiskajā sektorā. Arodbiedrību loma sarunās ar sociālajiem partneriem un sociālā dialoga koncepcija varētu būt ļoti nozīmīga diskusijās par Eiropas sociālo savienību. Šajā pētījumā tiek apspriesti un salīdzināti dažādu arodbiedrību modeļi, un jo īpaši tiek analizēts mūsdienu Latvijas arodbiedrību modelis. Tiek analizēta arodbiedrību kā sociālā partnera loma lēmumu pieņemšanas procesā – galvenokārt attiecībā uz valsts sektoru. Darbā tiek iztirzāta Latvijai aktuālā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbība un tās attīstība, īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar valsts pārvaldes vadību. Nobeigumā, balstoties uz intervijām un anketēšanu, analizējot ekspertu viedokļus, kā arī apkopojot un analizējot arodbiedrību biedru viedokļus un pārējo iedzīvotāju viedokļus, tiek analizēta arodbiedrību loma perspektīvā ES un Latvijā un izvērtēta arodbiedrību nozīme lēmumu pieņemšanā publiskajā pārvaldē. Pamatojoties uz galvenajiem atklājumiem, pētījuma rezultātā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi arodbiedrību darbībai publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā. Atslēgvārdi: arodbiedrības, likumdošana, sociālais dialogs, sociālā partnerība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jubele, Kristīne;

  Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2017. gada 15. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Līdz šim lietotie normālas elektrokardiogrāfiskās atrades izvērtēšanas standarti bērniem tiek balstīti uz Davignona un kolēģu pētījuma datiem, kas ticis veikts pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Šajā pētījuma tika iekļauti 2141 bērni. Bērnu elektrokardiogrāfiskais skrīnings Latvijā līdz šim nav veikts, tāpēc agrīna daudzu sirds ritma u. c. patoloģiju diagnostika nav iespējama. Darba mērķis. Noteikt patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežumu un elektrokardiogrāfiskā skrīninga nozīmi pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā. Darba metodes. Nejauši izvēlētās skolās pirmās klases skolniekiem Latvijā tika veiktas elektrokardiogrammas (EKG). EKG analīze tika balstīta uz automātiski veiktiem mērījumiem, šaubu gadījumā mērījumi tika veikti manuāli. Turpmākā izmeklēšana tika izdarīta atbilstoši konstatētajai patoloģijai. Iegūtie dati tika apstrādāti, lietojot Microsoft Excel 2010 un SPSS 20 programmas. Galvenie darba rezultāti. 852 pirmās klases skolniekiem tika veiktas un analizētas EKG. Vidējie EKG parametri pētītajā populācijā bija: sirdsdarbības ātrums – 90,55 (± 13,93) reizes minūtē, PQ intervāls – 131,08 (± 9,04) msec, QRS kompleksa garums – 83,62 (± 9,04) msec, QTc intervāls – 386,93 (± 12,40) msec, QRS kompleksa ass – 70,91 (± 21,19)°, S zoba apmlitūda V1 novadījumā – 10,52 (± 4,74) mm, R zoba amplitūda V5 vai V6 novadījumos, izvēloties augstāko – 17,04 (± 5,33) mm. Pētītajā populācijā pieņemtais kreisā kambara elektrokardiogrāfiskais kritērijs SV1+RV6 > 47 mm tika konstatēts 11 bērniem. Nevienam no viņiem kreisā kambara hipertrofija ehokardiogrāfiski netika konstatēta. Bērnam ar Epsilona vilni EKG labā kambara aritmogēna kardiomiopātija netika apstiprināta. Astoņiem bērniem ar bradikardiju Holtera monitorēšanā netika konstatēta nozīmīga sirdsdarbības palēnināšanās. Tika izskaitļotas EKG percentīļu normas, tās bija atšķirīgas no līdz šim lietotajām. Darba rezultātā tika izveidots 7–8 gadus vecu bērnu EKG izvērtēšanas algoritms. Secinājumi. Veiktā 12 novadījumu EKG izmeklēšana 852 Latvijas pirmās klases skolēniem aptver pietiekami reprezentējamu un informatīvu pētāmās populācijas grupu, kura ļauj veikt statistisko analīzi. Starp izmeklētajiem bērniem bija 438 meitenes un 414 zēni. Patoloģiskā EKG atrade korelē ar to fenotipisko sastopamību vispārējā populācijā. Nevienam bērnam netika konstatētas kanelopātiju pazīmes EKG, kas nozīmē, ka pētītā populācija tomēr bija par mazu šo patoloģiju diagnosticēšanai. Pētījuma gaitā ir izstrādāta elektrokardiogrāfisko normu percentīļu tabula pētāmā vecuma bērniem un iegūtās elektrokardiogrāfisko percentīļu normas atšķiras no līdz šim lietotajām. Darbā izstrādātais tālākās rīcības algoritms var būt noderīgs klīniskajā praksē EKG interpretēšanā un tālākajā rīcībā ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem, kuri veic EKG skrīningu bērniem vecumā no 7 līdz 8 gadiem. Promocijas darbs veikts ar Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” finansiālu atbalstu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
  Thesis
  License: CC BY NC
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2017
  License: CC BY NC
  https://doi.org/10.25143/prom-...
  Thesis . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
   Thesis
   License: CC BY NC
   Data sources: UnpayWall
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2017
   License: CC BY NC
   https://doi.org/10.25143/prom-...
   Thesis . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bobinska, Tabita;

  In the PhD thesis original mathematical models and their solutions for domains of complex form are considered. Intensive steel quenching process for elements with fins is described by 3D hyperbolic and parabolic heat conduction equation. For deriving an analytical solution for the problem, Green’s function method and its modification is used. For systems with double wall and double fins that are employed in modern computers, 2D stationary and transient heat transfer problems are given. Our approximate solution is constructed using conservative averaging method, finite difference scheme and its modifications for boundary conditions. A new mathematical model for a willow flute is presented which considers 1D linear wave equation with a source function and third type boundary conditions. Promocijas darbā tiek apskatīti dažādi oriģināli modeļi un to risinājumi sarežģītas formas apgabaliem. Intensīvās tērauda rūdīšanas procesi sistēmām ar ribām tiek aprakstīti ar 3D hiperbolisko, kā arī ar klasisko siltuma vadīšanas vienādojumu. Precīzā atrisinājuma iegūšanai izmantota Grīna funkciju metode un tās vispārinājums. Modernajos datoros sastopamajām sistēmām ar dubulsieniņu un dubultribu dota stacionārā un nestacionārā siltumvadīšanas problēma 2D gadījumā. Tās risinājums tiek iegūts ar konservatīvās viduvēšanas metodi, galīgo diferenču metodi un tās modifikāciju robežnosacījumiem. Piedāvāts jauns matemātiskais modelis vītola flautai, problēmas formulējumā izmantojot 1D lineāru viļņu vienādojumu ar avota funkciju un 3.veida robežnosacījumiem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pilsētniece, Zane;

  Urīna nesaturēšana (UI) sastopama 25–45% sieviešu. UI terapijas algoritms atkarīgs no specifiska UI tipa. Urodinamiskie izmeklējumi (UDS) tiek uzskatīti par “zelta standartu” apakšējo urīnceļu disfunkciju izvērtēšanā, tomēr viedokļi par UDS nozīmīgumu sievietēm ar UI atšķiras. Darba mērķis: izpētīt, kuri UDS lielumi palīdz noteikt specifisku UI tipu sievietēm un kā tie prognozē UI ķirurģiskas ārstēšanas iznākumu. Izdalīja grupas: slodzes, jaukta un urgenta UI. Analizēja UDS lielumu asociāciju ar specifisku UI tipu. Secinājums: efektīvākais veids, kā noteikt UI tipu sievietēm un plānot ārstēšanas algoritmu, ir kombinēt anamnēzi, fizikālu izmeklēšanu un konkrētus UDS rezultātus. Noteiktu UDS lielumu nozīme UI tipa noteikšanā un pēcoperācijas rezultātu prognozēšanā ir novitāte UDS pielietojumā sievietēm ar UI. Urīna nesaturēšana Urodinamika Urinary incontinence (UI) occurs in 25-45% of women. The UI therapy algorithm depends on the UI type. Urodynamic (UDS) are emphasized as the “gold standard” in evaluating the lower urinary tract dysfunction however differing opinions on UDS use in women with UI exist. The aim: to investigate which UDS values differentiate a specific type of UI in women and how they predict the outcome of UI surgery. Stress, mixed and urge UI groups were set out. The association of UDS values and UI type was analysed. Conclusion: The most effective way to diagnose UI type and predict surgical outcome is to combine patient history and specific UDS parameters. The significance of specific UDS values in differentiating the UI type and predicting postoperative outcome is novel in the clinical use of UDS in women with UI. Urinary incontinence Urodynamics Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Inga Sīle;

  The Doctoral Thesis was developed at Department of Dosage Form Technology, Rīga Stradiņš University and Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology, Latvian Institute of Organic Synthesis. Defence: at the public session of the Promotion Council of Basic Sciences of Medicine, including Pharmacy on 20th August at 11.00 remotely via online platform Zoom. Medicinal plant knowledge in Europe is rooted in a long history of health traditions. Numerous ethnobotanical studies across Europe have addressed the increasing importance of the traditional use of medicinal plants. Latvia is a country with old folk medicine traditions and an extensive folk knowledge archive. The aim of this thesis was to collect and analyse knowledge about the use of the medicinal plants found in the records of Latvian folk medicine and to search for new ideas regarding the practical applications of these plants. This thesis reveals, for the first time to the international scientific community, the important ethnobotanical information contained in the records of Latvian folk medicine that had not yet been translated into English and are therefore less visible to researchers from all over the world. This thesis provides a list of the used plant species and plant parts, the dosage forms of herbal medicines, the routes of administration, and the disorders treated with medicinal plants mentioned in the records of Latvian folk medicine and used by indigenous people of Latvia in the end of 19th and the beginning of 20th centuries. In total, the thesis includes information on 211 plant taxa, most of which were utilized for the treatment of digestive and respiratory system disorders. To understand whether the information mentioned in the folklore material is relevant today, it was compared with evidence-based information regarding the uses of the listed plant, including official herbal monographs. During this study, it was concluded that only 59 plant taxa mentioned in the studied records of Latvian folk medicine are included in the official monographs of the European Medicines Agency, and most of the plant indications mentioned in the records have not been described in evidence-based monographs. After the systematic analysis of folklore materials, additional information on the molecular mechanisms of the anti-inflammatory activities of Pelargonium sidoides DC. and Prunus padus L. were investigated to confirm their traditional use for the treatment of inflammatory conditions. The obtained results provide evidence that both plant extracts exhibit pronounced in vitro and ex vivo anti-inflammatory activities, supporting their use in Latvian ethnomedicine as effective anti-inflammatory agents. The obtained results are important as they provide ideas for further research related to possibilities regarding the use of plants growing in the territory of Latvia and allow new perspectives to be gained for both national and international ethnobotanical research.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
  Thesis
  License: CC BY NC
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2021
  License: CC BY NC
  https://doi.org/10.25143/prom-...
  Thesis . 2021 . Peer-reviewed
  Data sources: Crossref
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ https://dspace.rsu.l...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   https://dspace.rsu.lv/jspui/bi...
   Thesis
   License: CC BY NC
   Data sources: UnpayWall
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2021
   License: CC BY NC
   https://doi.org/10.25143/prom-...
   Thesis . 2021 . Peer-reviewed
   Data sources: Crossref
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pastare, Daina;

  Promocijas darbs izstrādāts: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un Oftalmoloģijas klīnikā. Aizstāvēšana: 2016. gada 5. decembrī plkst.15 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna demielinizējoša un neirodeģeneratīva centrālās nervu sistēmas saslimšana. Pasaulē ir vairāk nekā divi miljoni pacientu ar multiplo sklerozi, un šī slimība ir biežākais netraumatiskas invaliditātes cēlonis gados jauniem cilvēkiem. Kaut gan multiplā skleroze ir plaši pētīta, tās patoģenēze vēl aizvien nav skaidra. Turklāt šī slimība nav pilnībā izārstējama un tās gaita katram individuālam pacientam nav prognozējama. Ir nepieciešami bioloģiskie marķieri, ar kuru palīdzību iedalīt pacientus, prognozēt un monitorēt slimības gaitu, kā arī paredzēt un kontrolēt terapijas efektivitāti. Multiplā skleroze bieži rada redzes traucējumus. Promocijas darbs “Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģeneratīvu procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi” veltīts aferento redzes ceļu kā multiplās sklerozes klīniskā modeļa izpētei. Būtiska aferento redzes ceļu priekšrocība ir tā, ka tie ir pieejami detalizētai un tiešai strukturālai un funkcionālai izpētei. Aferentie redzes ceļi akūta redzes nerva neirīta gadījumā reprezentē akūtu centrālās nervu sistēmas bojājumu, bet subklīniskas, hroniskas retinopātijas un optiskas neiropātijas gadījumā ataino difūzu hronisku bojājumu. Promocijas darba mērķis bija izpētīt aferento redzes ceļu izmaiņu nozīmīgumu multiplās sklerozes radītu neirodeģeneratīvu procesu izvērtējumā. Pētniecības darbā tika veikti neiroloģiski, oftalmoloģiski un radioloģiski izmeklējumi 76 pacientiem ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi ar un bez redzes nerva neirīta pazīmēm anamnēzē. Pētījuma rezultāti liecina, ka pacientiem ar multiplo sklerozi ir ar iepriekšēju klīnisku redzes nerva iekaisuma epizodi nesaistītas izmaiņas aferentajā redzes sistēmā. Šīs izmaiņas ir gan funkcionālas, gan strukturālas, un vērojama to savstarpēja korelācija. Turklāt neiro-deģeneratīvas izmaiņas aferentajā redzes sistēmā korelē ar slimības ilgumu, invaliditātes pakāpi, kā arī demielinizējošu perēkļu skaitu un lokalizāciju galvas smadzenēs un galvas smadzeņu atrofiju. Pētījumā noteikta labākā metode klīniska redzes nerva neirīta apstiprināšanai, kā arī izstrādāts modelis tīklenes nervu šķiedru slāņa bojājuma prognozēšanai, izmantojot funkcionālas izmeklēšanas metodes. Noskaidrots, ka aferento redzes sistēmu raksturojošus parametrus iespējams izmantot, lai iegūtu informāciju par subklīniski noritošiem neirodeģeneratīviem procesiem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Riga Stradiņš University Repository
  Doctoral thesis . 2016
  License: CC BY NC
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Riga Stradiņš Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Riga Stradiņš University Repository
   Doctoral thesis . 2016
   License: CC BY NC
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mihno, Linda;

  The aim of this research is to find out factors affecting the performance of financial competence of lower secondary students in Latvia, based on the current situation in the field of financial education in the country and the data of the OECD PISA 2012 and 2018 financial module, thus ensuring the informative basis for making education management decisions when developing the evidence-based education policy. The research analyses the definitions of the financial competence, and the importance of promoting the development of have been discussed. The definition of financial education management has been developed. The performance of financial competence among the PISA 2012 and 2018 data of Latvian students, factors promoting the Latvian students’ financial competence and students’ answers substantiating the problems faced in implementing the financial education have been analysed. Recommendations to promote the development of students’ financial competence have been developed. Key words: financial competence, financial education, factors promoting financial competence, OECD PISA. Promocijas darba mērķis ir, pamatojoties uz valstī esošo situāciju finanšu izglītībā un OECD PISA 2012 un 2018 finanšu moduļa datiem, noskaidrot finanšu kompetences sasniegumus ietekmējošos faktorus pamatskolas skolēniem Latvijā, tādējādi nodrošinot informatīvo bāzi izglītības vadības lēmumu pieņemšanā, veidojot uz pierādījumiem balstītu izglītības politiku. Pētījuma ietvaros analizētas finanšu kompetences definīcijas. Aktualizēta jēdziena finanšu kompetence lietošana, aplūkota tās attīstības veicināšanas nozīmība un to ietekmējošie faktori. Izstrādāta finanšu izglītības vadības definīcija. Salīdzināti un analizēti Latvijas skolēnu finanšu kompetences sasniegumi starp PISA 2012 un PISA 2018 datiem, analizēti Latvijas skolēnu finanšu kompetenci veicinošie faktori, analizētas skolēnu sniegtās atbildes, pamatojot finanšu izglītības īstenošanas problēmas. Darba ietvaros izstrādāti ieteikumi finanšu kompetences attīstības veicināšanai. Atslēgas vārdi: finanšu kompetence, finanšu izglītība, finanšu kompetences veicinoši faktori, OECD PISA.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Anohina-Naumeca, Alla;

  Promocijas darbs ir izstrādāts augstskolu pedagoģijas apakšnozarē Latvijas Universitātes profesores Z.Rubenes vadībā no 2011. līdz 2018.gadam. Tā mērķis ir izpētīt uz sadarbību vērstu studentu pašnovērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas metožu ietekmi uz studentu struktūrzināšanu kvalitāti un noteikt, vai studenti saskata lielāku personīgo ieguvumu no šādu metožu lietošanas struktūrzināšanu vērtēšanas un attīstības kontekstā. Darbā ir analizēti struktūrzināšanu teorētiskie pamati, ir apkopota teorija par jēdzienu kartēm kā pedagoģisko instrumentu minētā zināšanu tipa vērtēšanai un ir pētīta formatīvā vērtēšana kā līdzeklis struktūrzināšanu pastāvīgai attīstībai. Empīriskajā pētījumā ir īstenots eksperimentālais dizains, izmantojot vairākas metodes struktūrzināšanu vērtēšanai un mērot studentu struktūrzināšanu kvalitāti un personīgo ieguvumu. The doctoral thesis is developed in the sub-field of higher education pedagogy in University of Latvia under the supervision of professor Z.Rubene from 2011 to 2018. Its objective is to study the influence of collaborative self- and peer-assessment methods on the quality of students’ structural knowledge (SK) and to identify if students consider the use of such methods more personal benefit bringing in the context of assessment and development of SK. The thesis analyses theoretical foundations of SK, summarizes the theory on concept mapping as a pedagogical instrument for assessment of SK and studies formative assessment as a tool for continuous development of SK. The empirical research is based on experimental design that uses several methods of assessment of SK and measures the quality of students’ SK and personal benefits.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Roze, Ieva;

  Darbā izstrādāta pākšaugu dzimtas struktūra un sastāvs Latvijas vaskulāro augu florā, izveidoti taksonu apraksti, iekļaujot zinātnisko nomenklatūru, atsauces uz tekstos lietotajiem latviskajiem nosaukumiem, oriģinālu morfoloģisko pazīmju raksturojumu, ģeogrāfisko izplatības raksturojumu Latvijā un pasaulē. Izveidotas pākšaugu dzimtas ģinšu un sugu noteikšanas tabulas. Promocijas darba sagatavošanā galvenokārt izmantoti Herbāriju materiāli, kas ievākti Latvijas teritorijā. Latvijā savvaļā pākšaugu dzimtu pārstāv tikai tauriņziežu apakšdzimtas (Papilionoideae DC.) 24 ģintis un 109 sugas – 57 vietējas, 20 dārzbēgļi, 30 adventīvas sugas, 1 suga ar divējādu floristisko statusu (adventīva suga un dārzbēglis), 1 suga ar neskaidru floristisko statusu. Apstrādē iekļautas 5 jaunas sugas Latvijas florai – Amorpha fruticosa L., Robinia luxurians (Dieck) C.K. Schneid., Trifolium pannonicum Jacq., Vicia dumetorum L., V. pisiformis L. This paper provides revised structure of Leguminosae Juss. in vascular flora of Latvia. Descriptions of taxa contain scientific nomenclature, Latvian names, original morphological description and information on distribution in Latvia and in general. Identification keys for the species and genera of legume family are made. In the preparation of promotional work Herbarium materials collected mostly in Latvia were used. There is only one subfamily Papilionoideae DC. in the flora of Latvia including 24 genera and 109 species – 57 native, 20 escaped from cultivation, 30 adventive, 1 species with dual floristic status (adventive and escaped from cultivation), 1 species with unknown floristic status. List of Leguminosae in Latvia was supplemented with 5 species: Amorpha fruticosa L., Robinia luxurians (Dieck) C.K. Schneid., Trifolium pannonicum Jacq., Vicia dumetorum L., V. pisiformis L. Elektroniskā versija nesatur pielikumus

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml