Filters (2 )
Download Results
2,882 research outcomes, page 1 of 289
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holstad, Synnøve;
  Publisher: The University of Bergen

  Kostnadar for disponering av innretningane på norsk sokkel er gjenstand for subsidiæransvaret etter petroleumslova § 5-3 (3). Føresegna vart innført i 2009 og var meint som ei tilpassing av det eksisterande regelverket i ein fase der myndene såg behov for klår regulerin...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Østrem, Siv Ellen Frost;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies Samandrag Masteroppgåva “Digital tekstrespons” har digital respons som tema. Med utgangspunkt i eit sosiokulturelt syn på læring, og ei forståing av skriving som dialogisk handling, undersøkjer eg korleis to elevar på åttande trinn br...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugland, Aina Isdal;
  Publisher: The University of Bergen

  Casen drøftar ulike teoretiske tilnærmingar i forskinga på akademia. For kinesisk kunnskapsproduksjon er ikkje dei dominerande retningane (idealisme og funksjonalisme) dekkjande. Eg har sett nærare på Fudan universitet i Shanghai og korleis universitetet har vorte påver...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vallestad, Jan Erik;

  Økonomi og administrasjon BO6-2001 Mai 2015 I denne oppgåva har eg teke for meg kva skattemessige konsekvensar ein kan vente seg ved val av føretaksform. Eg har sett på dei vanlegaste føretaksformene i Noreg, enkeltpersonføretak og aksjeselskap. Eg har teke utgangspunkt...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Time, Ingrid;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Denne oppgåva handlar om kva rolle risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) speler i det kommunale arbeidet med å ivareta samfunnssikkerheit i arealplanlegging. Studien ser på om slike analysar blir gjennomført...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gausemel, Marte;

  I denne oppgåva har eg fokusert på korleis pedagogisk leiar legg til rette for bruk av estetiske fag i barnehagekvardagen, med særleg vekt på musikkfaget. Grunnen til at eg valde dette som tema for oppgåva er at eg har alltid sett på desse faga som viktige og morosame s...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nedberge, Marte Helene Sjøthun;

  Høgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag / Sjukepleie Bakgrunn: Utvikling av antibiotikaresistens er ein særs stor trugsel for befolkninga samt heletenesta i Noreg. Som sjukepleiar er det derfor viktig å førebyggje tilstandar som kan redusere faren for antibiotikar...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Aud;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Samandrag I 2002 vart Sjukehusreforma med etablering av 5 regionale og 47 helseføretak i Norge innført, og førte til endringar i struktur, innhald og mål for sjukehusa. Ynskje om modernisering og effektivisering av offentleg sektor var i hovudsak bakgrunnen for reforma,...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Øyvind Wiik;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven er revidert språklig (korrektur) i forhold til originalen. This thesis examines ideas concerning toleration and freedom of conscience in a selection of essays by Ludvig Holberg. The selection is comprised of essays from the collections Moralske Tanker (1744) an...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Døving, Aksel; Stensvand, Arne;
  Publisher: Bioforsk

  Gråskimmel (Botrytis cinerea) gir ofte store avlingstap i jordbær. Smitten må ein rekne med finst i alle jordbærfelt, og det er derfor uråd å unngå smitte heilt. Regntak eller plasttunnelar er sikraste tiltaket mot gråskimmel i økologisk jordbærdyrking. Det vernar plant...

2,882 research outcomes, page 1 of 289