Filters (2 )
Download Results
1,616 research outcomes, page 1 of 162
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Adamský, Aleš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. Teoretická časť ďalej zdôrazňuje príznaky čast...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovak
  Authors:
  Szente, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Táto práca sa zaoberá algoritmami vizuálnej odometrie a aplikáciou na experimentálne vozidlo Car4. Prvá časť obsahuje rešerše v tejto oblasti, na základe ktorej je zvolený postup riešenia. Ďalšie kapitoly uvádzajú teoretický návrh algoritmov monokulárnej a stereo vizuál...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Janáček, Adam;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Práca rieši výrobu telesa západky , ktorá slúži na uzamykanie okien, okeníc alebo dverí. Je vyrobené z plechu z ocele 11 375 o hrúbke 1 mm. Séria je 50000 kusov za rok. Ako najvýhodnejšia technológia bolo vybraté strihanie a ťahanie v združenom nástroji s dokončením v j...

 • publication . Doctoral thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Halienová, Andrea;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická

  Životné podmienky každého organizmu sú v dnešnej dobe ovplyvnené rôznymi faktormi. Niektoré vplývajú na organizmus pozitívne, iné negatívne. Schopnosť odolávať zmeneným metabolickým a životným podmienkam a adaptovať sa je základnou podmienkou pre prežitie. Každý aj ten ...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Slovak
  Authors:
  Jurečka, Stanislav; Havlík, Milan; Jurečková, Mária;
  Publisher: Žilinská univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta

  In this paper we describe theoretical synthesis of the x-ray diffraction line profile as a superposition of the spectral components Ka1 and Ka2 optimized to the experimental data by the genetic algorithm and nonlinear optimization methods 'Nelder-Mead downhill simplex' ...

 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Slovak
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Machala, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Táto práca sa zaoberá riadením projektu “Obnova náučného chodníka Baba“ financovaného grantovým programom nadácie Ekopolis. This diploma thesis deals with the managing grant funded project of “Renewal of the nature trail Baba“. A

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Slovak
  Authors:
  Jaroš, Petr;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Moja diplomová práca sa zameriava na vytvorenie vlastného internetového obchodu, nie len ako nástroja manažmentu v konkurenčnom boji, ale aj ako nástroja použitého pri zdokonaľovaní a zviditeľňovaní spoločnosti. Na základe teoretických poznatkov a analýzy spoločnosti na...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kardoš, Pavel;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská

  Cieľom tohto článku je priblížiť zmeny hodnoty rizikovej prémie, identifikovať ktoré determinanty ju ovplyvňujú a ako zmeny jej hodnoty súvisia s finančnou krízou. Článok predstavuje prístup viacerých autorov, ktorí sa pokúšajú odhaliť tento vzťah. Využívajú pri tom úda...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Bánociová, Anna;
  Publisher: Technická univerzita v Liberci

  The transformation of the Slovak economy to the market oriented one required to perform funda- mental changes in the entire tax system. Tax reforms executed in 1993, 1995 and 2004 triggered extensive changes of the Slovak tax system. Qualitative changes of value added t...

1,616 research outcomes, page 1 of 162
Last index information