Filters (2 )
Download Results
2,329 research outcomes, page 1 of 233
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torkelsen, Daniel;
  Publisher: The University of Bergen

  I denne oppgåva analyserer eg tre historielærebøker frå vidaregåande skule. Målet er å kunne seie noko om kva forventningar om framtida dei legg til rette for. Føremålet er å synleggjere framtidsdimensjonen i historiebøkene. Eit viktig aspekt ved historiedidaktikken har...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristensen, Thea Vattøy;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Garcia de Presno, Camilla;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Dette litteraturstudie er eit forsøk på å sjå med barnevernfaglege og diakonale briller inn i eit aktuelt felt; fosterheimsarbeid. Fosterheimsarbeid er eit praksisfelt som er kompleks fordi det handlar om menneske, og dei mest sårbare menneska, nemleg dei svikta barna. ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikenæs, Steffen;

  Denne masteravhandlinga ser nærare på motivasjonen i lokale trusopplæringsplanar. Det er valt ut to lokale planar frå kyrkjelydar i Oslo kommune. Oppgåva er ein kvalitativ komparativ innhaldsanalyse av desse to planane. Med utgangspunkt i CHAT – modellen, også kjent som...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristiansen, Cathrine;
  Publisher: The University of Bergen

  Hyperemesis Gravidarum (HG), en alvorlig form for svangerskapskvalme, fører til vekttap, redusert livskvalitet, sykemeldinger og ofte sykehusinnleggelser. Antiemetika kan redusere kvalmen hos HG-pasienter, men i Norge er det ingen registrerte medikamenter som har HG som...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stanghelle, Asgeir;

  Samandrag, Masteroppgåve, Asgeir Stanghelle Kristendom/Teologi MK VI. Samandrag Oppgåva har har hatt som føremål å studera kristologien til Martin Chemnitz (1522-1586), i skriftet ”De duabus naturis in Christo” frå 1578. I oppgåva har ein arbeidd mest med ei engelsk oms...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaaden, Bjarte;
  Publisher: The University of Bergen

  Vi nærmar oss eit stort jubileum i Noreg. I 2014 er det 200 år sidan "det forunderlege året" - 1814. Denne oppgåva undersøker historielitteraturen, med særleg fokus på kong Fredrik VI (1768-1839). Formålet er å kartlegge skildringane av kongen som politisk aktør, og fre...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Egeland, Hanne;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Seksuelle overgrep gjev gjennomgripande og komplekse seinskader. Dette legg føringar for korleis ein skal møte menneske som har vore utsett for seksuelle overgrep og kva tilbod ein skal ha til denne gruppa. Dette er eit tema som eg ynskjer...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Norevik, Sylvi Hjelmeland;

  Master i spesialpedagogikk Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 20.desember 2019 Masteroppgåva handlar om korleis barnehagelærarar jobbar for å skape eit psykisk helsefremmande miljø for dei minste barna i barnehagen, sett i lys av relasjonar og haldningsarbeid...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Remme, Elin Grønningsæter;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Denne masteroppgåva er ein hermeneutisk studie av korleis lærarar forstår og arbeider med fordjupingsoppgåva i norsk vg3. Problemstillinga er: korleis konkretiserer, tilrettelegg og rettleiar lærarar elevar i arbeidet med fordjupingsoppgåva i norsk vg3? Eg har nytta to ...

2,329 research outcomes, page 1 of 233
Last index information