Filters (2 )
Download Results
34,037 research outcomes, page 1 of 3,404
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Koch, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Tato diplomová práce využívá stromové genetické programování pro úlohy symbolické regrese a návrhy obrazových filtrů. Nejprve je uveden základní princip stromového genetického programování a omezení prohledávacího prostoru. Další části se zabývají vlastní implementací a...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Požár, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Disertační práce se věnuje problematice zesilování (stabilizaci, nebo také statické sanaci apod.) historických valených kleneb a klenbových pásu využitím vnesení dodatečného předpětí v podélném směru za pomocí lan bez soudržnosti – monostrandů. Tvar oblouku klenby musí ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Aichler, Jaroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Předmětem diplomové práce je analýza normy ČSN EN ISO 10012 se zaměřením na měření drsnosti. Práce byla vypracována ve spolupráci se soukromou firmou PLASMAMETAL s.r.o. se sídlem v Brně, která se zabývá povrchovými úpravami materiálů. Podstatnou součástí práce je manuál...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Jarchovský, Petr;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení obratu jednoporcových zmrzlinových dezertů firmy ABC s.r.o. v České republice. V práci je nejdříve zpracována podrobná analýza jednotlivých činností firmy s jejich vyhodnocením za pomoci analytických metod. Následně jsou...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Myška Matěj;
  Publisher: Masarykova univerzita

  Autor se v kapitole zabývá ochranou autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, jeho zakotvením v sekundárním právu Evropské unie a judikatuře Soudního dvora Evropské unie in this field. The author deals with the protection of copyright and related rights,...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Lenka SACHAMBULA; Vratislav PSOTA; Olga DVOŘÁČKOVÁ;
  Publisher: Research Institute of Brewing and Malting, Plc.

  Samples of three spring barley varieties from 21 testing localities were analyzed according to the standard ČSN 461100-5. Content of nitrogenous substances (10.1 %-11.0 %) and starch (64.7 %-65.9 %) in spring barley caryopses was favorable. Grain harvested in 2011 was b...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Janečka, Marek;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu uhlíkových aditiv na kladnou elek-trodu v NiCd akumulátorech. Zkoumá, zda obohacením materiálu kladné elektrody uh-líkovými aditivy, dosáhneme zlepšení parametrů vnitřní vodivosti a lepšího kontaktu elektrodové hmoty ve vybitém ...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Libor Měsíček;
  Publisher: University of Economics, Prague

  This article deals with the problem of critical employees’ oversight. In the article is proposed set of processes which can with cooperation with Data Mining and Ambient Intelligence, in some cases, predict behaviour and movement of monitored objects/people based on rea...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Blažková, Blanka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Hlavní náplní této práce je vyhodnocení experimentálně naměřených dat na prototypu jednotky pro energetické využití různých druhů biomasy o výkonu 1 MW. Dále pak seznámit se s problematikou energetického využívání biomasy v kotlích středních výkonů a s legislativou stac...

 • publication . Doctoral thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Helán, Radek;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Disertační práce je věnována simulacím, analýze a návrhu vláknových mřížek. V současné době existuje několik přímých metod pro simulaci spektrálních charakteristik vláknových mřížek a mřížkových polí na základě zadaných parametrů popisujících jejich rozměry a materiálov...

34,037 research outcomes, page 1 of 3,404
Last index information