Filters (2 )
Download Results
16,822 research outcomes, page 1 of 1,683
 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Laila Vācere;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Musdienas folkloras tekstu publicejumu petijumos verojama tendence analizet tekstu mijiedarbiba ar adresatu, paradot, ka apzina veidojas valodiski un poetiski izprasta pasaules aina. Autores petijuma zinatniska novitate – tiek izmantotas kognitivas poetikas un semiotika...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Liepkalne, Līga;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Research "Inconsistencies in the process of rendering foreign language proper nouns" looks at the pocess of rendering foreigh proper nouns in Latvian language. It rases attention to the inconsistencies that cause parallel variants, taking a closer look ar Arabic, ancien...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dunajeva, Alina;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbs ir veltīts egocentrisko valodas vienību un to semantisno funkciju petīšanai šausmu pasakās. Pētījuma mērķis ir dot jaunu aprakstu egocentriskām valodas vienībam un parādīt, balstoties uz tekstiem, cik tās ir izplatītas. Darbs sastāv no trijām nodaļām. Pir...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Breijere, Jūlija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Thе аim οf thiѕ wοrk iѕ tο ѕhοw thе imрοrtаnсе οf еmοtiοnаl intеlligеnсе in еаrly сhildhοοd, in аdditiοn tο еmрhаѕizing thе rοlе οf рlаy in dеvеlοрing thе еmοtiοnаl intеlligеnсе οf сhildrеn in thеir firѕt yеаrѕ οf lifе. Thе quаlifiсаtiοn wοrk iѕ bаѕеd οn thе rеviеw οf t...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Banga, Linda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The work’s theme is possibilities of promoting sense of security in 2-3 years old children in preschool. The aim: theoreticaly study what promotes sense of security in children and practicaly observe a group of children aged 2-3 years. To reach the goal, author has stud...

 • publication . Book . 1992
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra;
  Publisher: Latvijas Universitāte
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Folkmane, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbs “Latviešu autoru 21. gadsimta teātra tekstu funkcionalitāte” veltīts latviešu autoru 21. gadsimta teātra tekstu analīzei, pievēršot uzmanību tekstradei un teksta funkcionalitātei. Mainoties teātra tekstu un iestudējumu savstarpējām attiecībām un tekstam z...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Pumpiņš, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darba „Konkurences tiesību problēmjautājumi Latvijā viesu izmitināšanas sektorā” mērķis ir izpētīt konkrētā tirgus noteikšanu viesu izmitināšanas sektorā. Pašreizējo globālā tirgus un valsts iekšējā tirgus situāciju viesu izmitināšanas sektorā var raksturot kā ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Sauka, Annija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbā “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu atklāšanas interakcijas rituāls” analizēta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu atklāšanas rituāla prakse, īpašu uzmanību pievēršot indivīdu pieredzes apmaiņai un nozīmju interpretācijai sociālās mijiedarbīb...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jansone, Jana Lana;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  IT Tools for Enhancing Cooperation Skills in Biology and Informatics. Jansone J. L., bachelor’s thesis supervisor Dr. phys. Dudareva I. Bachelor’s thesis, 43 pages, 13 pictures, 6 tables, 25 resources, 10 supplement. In Latvian language. The aim of the paper is to enhan...

16,822 research outcomes, page 1 of 1,683