Download Results
1,434 research outcomes, page 1 of 144
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrekningen er mello...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Thomassen, Gaute; Dokk, John Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bakgrunn: Eid kraftverk i Begna ble satt i drift i 2000. Oppvandring av ørret i fisketrappa og tettheten av ung ørret i Begna har vist en negativ utvikling i perioden fra utbygging til i dag. Årsakene til dette er trolig sammensatte og kan bl.a. skyldes reguleringsinngr...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy;

  I år ble det påvist 66 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en økning fra 330 voksendyr i 2...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport 388. 63 s. Fiskebestanden i Storsjøen har gjenn...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene på Sør-Vestlandet, og det var også antatt at elve...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2018. Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal i små sidevassdrag til Gaula. NINA Rapport 1497. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging gjennomført på s...

 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil;

  Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) og ii) øke kunnskapen om effekter av laksepar...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  © Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. - NINA Rapport 581. 30 s. Grytelvvassdraget, som er ett av vas...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;

  Larsen, B.M. 2015. En oppsummering av tiltak for elvemusling i Norge iverksatt gjennom handlingsplanen eller tilskuddsordningen for prioriterte arter. - NINA Rapport 1208. 60 s. Totalt er det bevilget mer enn 5,3 millioner kroner til elvemusling fra tilskuddsposten for ...

1,434 research outcomes, page 1 of 144