Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmun...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Santos, Gabriela Sousa; Vogt, Matthias; Berdal, Marianne; Lindholm, Markus;
  Publisher: NILU

  Utslipps- og spredningsberegninger for Oslo Lufthavn i 2016 viser at de største NOX-utslippene kommer fra fly i «take-off»- modus og landingsmodus, men disse utslippene har liten innvirkning på konsentrasjonene i bakkenivå. De høyeste konsentrasjonene av NO2 forekommer ...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2015, men overskredet i Karpdalen for timever...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse for berørte naboer. Målingene pågikk i perioden 2...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk The impact of traffic mitigation measures on NO2-concentrations

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Tarrasón, Leonor;
  Publisher: NILU

  Denne rapporten vurderer luftforurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder i de siste 5 årene. Den presenterer vurderingskriteriene for en mulig revisjon av det norske soneinndeling og evaluerer eksisterende målenettverket i forhold til soneinndeling. Vurderingen...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ombygd E6 øst for Trondheim. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 80 m ut fra vegkant.

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2018, samt sesongmiddel vinter 2017/18. M...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  NILU har gjennomført spredningsberegninger for utslipp av ammoniakk (NH3) ved Leangen idrettsanlegg I Trondheim. Beregningene er utført for å undersøke hvilke konsentrasjoner av ammoniakk som kan forekomme i bakkenivå for ulike høyder av avkast for ammoniakkdamp. Beregn...

37 research outcomes, page 1 of 4