Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag; Skaar, Jøran Solnes; Tørnkvist, Kjersti Karlsen;
  Publisher: NILU

  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny bypl...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). Forurensningsnivåene er innenfor de juridiske g...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  Kartlegging av NO2-konsentrasjoner i luft ved E16 Arna – Vågsbotn ble utført av NILU på oppdrag fra Statens vegvesen. Målingene ble utført med passive prøvetakere ved 10 steder i området Gaupås-Kalsås-Blinde. Prosjektet ble gjennomført vinteren 2020 (28. januar – 24. ma...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Målinger av innemiljø i Narvesenkiosken på Nathionaltheatret stasjon viser overholdelse av retningslinjer for relativ fuktighet og konsentrasjon av CO2. Retningslinje for temperatur er overholdt i hele måleperioden bortsett fra noen timer natten mellom 6. og 7. april. M...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit;
  Publisher: NILU

  NILU - Norsk Institutt for luftforskning har på oppdrag for Boliden Odda AS, utført sprednings- og avsetningsberegninger i forbindelse med utslipp fra sinkproduksjonsanlegget. Studien beregner luftkonsentrasjon og avsetning av svovel (forsuring), og konsentrasjon av met...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind;
  Publisher: NILU

  Målet er å belyse hvilke kvalitetskrav som bør stilles til luftkvalitetsberegninger, kart og data til ulike bruksformål slik disse er formulert i norsk regelverk, herunder Forurensningsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Retningslinje for behandling av luftk...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Tromsø ved trafikkberegninger og utslipps- og...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framti...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  NILU har gjennomført spredningsberegninger for utslipp av ammoniakk (NH3) ved Leangen idrettsanlegg I Trondheim. Beregningene er utført for å undersøke hvilke konsentrasjoner av ammoniakk som kan forekomme i bakkenivå for ulike høyder av avkast for ammoniakkdamp. Beregn...

12 research outcomes, page 1 of 2