Download Results
51 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmun...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit;

  Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter måling...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2015, men overskredet i Karpdalen for timever...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk The impact of traffic mitigation measures on NO2-concentrations

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias;

  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra COWI AS gjennomført luftkvalitetsberegninger for å vurdere effekten av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Innføring av lavutslippssone i Oslo vil bidra til å redusere luftforurensningen i Oslo allerede ...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ombygd E6 øst for Trondheim. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 80 m ut fra vegkant.

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Nina Iren; Steensen, Birthe Marie; Klein, Heiko; Fagerli, Hilde; Bartnicki, Jerzy;
  Publisher: NILU

  De tre transportmodellene EEMEP, SNAP og FLEXPART har simulert askespredning og avsetning fra Eyjafjalljökull utbruddet i 2010. Alle modellene har blitt kjørt med identisk kildeledd, og modellresultatene har blitt sammenlignet i detalj opp mot hverandre og opp mot obser...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  På oppdrag fra Statens vegvesen – Region øst har NILU utført målinger av PM10 i 3 boligområder langs strekningen (E6 og Dovrebanen) mellom Minnesund og Kleverud. Målinger av PM10 og PM2.5 ble utført ved en ikke direkte påvirket stasjon på Minnesund. Konsentrasjonene som...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
  Publisher: NILU

  Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre;
  Publisher: NILU

  NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Mongstad raffineri. Bakgrunnen er krav fra Miljødirektoratet i forbindelse med ny virksomhetstillatelse. Fokus i studien er på NOx, SOx og støv/partikler. Timemiddelkonsentrasjoner er beregnet ved hjelp av modellen CONC...

51 research outcomes, page 1 of 6