Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag; Skaar, Jøran Solnes; Tørnkvist, Kjersti Karlsen;
  Publisher: NILU

  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny bypl...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias;

  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra COWI AS gjennomført luftkvalitetsberegninger for å vurdere effekten av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Innføring av lavutslippssone i Oslo vil bidra til å redusere luftforurensningen i Oslo allerede ...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Rapporten gir en teknisk beskrivelse av metoden og identifiserer de produktene som skal utvikles under AP5 (forenklet modellering, tettsteder og industri) som et første steg mot implementering, testing og validering av systemet.

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune ...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Det er utført spredningsberegninger for utslipp fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg i Ranheim. Maksimale bakkekonsentrasjoner av NO2 og SO2 vil ligge under anbefalte retningslinjer ved anbefalt pipedimensjon. Dispersion calculations of NO2 emissions from a heatin...

 • NILU har på oppdrag fra 8 norske bedrifter innenfor FeSi-/Si-industrien utført passive luftmålinger av SO2 og PAH rundt Finnfjord AS FeSi-smelteverket, samt PAH-analyser av microcilicastøvprøver fra bedriftene. Passive månedsprøver ble tatt ved 10 prøvesteder rundt Finn...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). Forurensningsnivåene er innenfor de juridiske g...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hak, Claudia;
  Publisher: NILU

  Kartlegging av NO2-konsentrasjoner i luft ved E16 Arna – Vågsbotn ble utført av NILU på oppdrag fra Statens vegvesen. Målingene ble utført med passive prøvetakere ved 10 steder i området Gaupås-Kalsås-Blinde. Prosjektet ble gjennomført vinteren 2020 (28. januar – 24. ma...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Strand, Arvid;
  Publisher: NILU
 • publication . Book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivertsen, Bjarne;
  Publisher: NILU

  Jubileumsboken om NILU i 40 år inneholder et kortfattet historisk tilbakeblikk. Den baserer seg hovedsakelig på en serie intervjuer med mennesker som var med i oppbyggingen av instituttet og mennesker som har bidratt, og som kom inn etter hvert som NILU utviklet seg til...

37 research outcomes, page 1 of 4