Download Results
119 research outcomes, page 5 of 12
 • publication . Report . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge disse gruppene hadde lav valgdeltakelse, men me...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten oppsummerer forskning om bruk av og holdninger til fedrekvoten i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Den gir også en oversikt over utviklingen av foreldrepermisjonen i de nordiske landene, med særlig vekt på dagens ordninger...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten sammenligner utviklingen i inntektssikringssystemene for befolkningen i yrkesaktiv alder og deres bruk i åtte nordeuropeiske land. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter sammenligningen Nederland, Storbritannia og Tyskland. Kapittel 2 gjør rede for hov...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnesen, Daniel;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Denne rapporten undersøker utviklingen i nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge og endringer i deres samfunnsrolle basert på organisasjonsdata og intervjuer med nøkkelinformanter i et utvalg paraplyorganisasjoner. Gjennom analyser av dette materialet ses det på paraply...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jo Saglie;

  Partiorganisasjonene sies å få mindre betydning, ifølge forskere og eksperter – men hva mener medlemmene selv? Denne artikkelen kaster lys over hvordan norske partimedlemmer og landsmøtedelegater selv vurderer organisasjonene sine, ved hjelp av data fra Partimedlems- og...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill M;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  I denne rapporten undersøker vi nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører i Norge. Vi spør i hvilken grad samskaping, som en ny måte å forstå samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på, finner sted i norske kommuner, og hvilke former for sams...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krogstad, Anne;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning
 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rogstad, Jon Christian; Solbrække, Kari Nyheim;

  Temaet for denne artikkelen er implementering av mangfoldsidealer i moderne arbeidsliv. Målet er å nyansere debatter og praksis knyttet til arbeid med etnisk mangfold. Intervjuer ved et norsk sykehus omkring mellomlederes håndtering av toppledelsens idealer om etnisk ma...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østbakken, Kjersti Misje;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  I 2015 ble det innført to nasjonale moderasjonsordninger i barnehagen: 1. mai ble ordningen med redusert foreldrebetaling innført, og 1. august ble ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer innført. Denne ble utvidet til også å gjelde 3-åringer fra 1. august 20...

119 research outcomes, page 5 of 12