Download Results
53 research outcomes, page 5 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjølberg, Ingrid Aunmo;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forberede treåringen til en prosedyre ved hjelp av lek? Metode: Metoden som er benyttet er en litterærstudie. Det er benyttet litteratur som bøker og forskning- og fagartikler for å besvare problemstillingen som er valgt. Artikk...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Whinnett, Katrine;

  Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres teori om å være ak...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rauk, Ingeborg Amalie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt akademiske bøker og ulike artikler og studier til...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jo Kramer Johansen; Kristin Alm-Kruse; Stig Tore Bogstrand;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst og overlevelse etter HLR samt få oversikt over hv...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagring, Minna;

  Hensikt: Hensikten med denne studien er å bidra til oppdatert kunnskap om sykepleieres funksjon og ansvar i spesialisthelsetjenesten. Forskningsspørsmål: Hvordan beskriver sykepleiere i spesialisthelsetjenesten sitt arbeid? Metode: Data ble samlet inn via 3 fokusgruppei...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rohan, Sylvia Jeyanthini;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme trygghet hos kreftpasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling? Metode Dette er en litterær oppgave basert på fag- og forskningslitteratur, samt erfaringsbasert kunnskap. Artikler er funnet via søk i CINAHL, SveMed+ o...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Khoshnaw, Beri;

  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?” Metode Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og erfarings basert kunnskap. Fag- og forskningsartikler er...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørli, Benedicte;

  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne oppgaven. Det er hovedsakelig blitt benyttet faglitte...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malm, Jens Aga;

  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer bli presentert. Til slutt omtaltes Joyce Travelbe...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hillestad, Adelheid Hummelvold;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
53 research outcomes, page 5 of 6