Filters (2 )
Download Results
2,329 research outcomes, page 3 of 233
 • publication . Book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Midtbø, Toril;

  Funna i denne studien syner kor krevjande situasjonen er for pårørande til demensråka personar som bur heime. Pårørande kjenner seg bundne, slitne og isolerte. Dei daglege oppgåvene, og ein 24 timars beredskap krev det meste av kreftene. Når det gjeld korleis pårørande ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trintrud, Eirin;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Utmarksbeite er tradisjonelt sett ein viktig del av norsk geitehald. Geiter er spesialiserte landskapspleiarar, som er flinke til å nyttiggjere seg av plantevekstar som andre beitedyr ikkje føretrekker. Stadig mindre beiteareal er i drift, mykje på grunn av stor nedgang...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sandnes, Sigrid Utvik;
  Publisher: NTNU

  Innleiing Sjukepleieorganiseringa på ei avdeling vil påverke pasientsikkerheita. Det at sjukepleiarar kjenner pasientane sine er viktig for pasientsikkerheit og for individualisert omsorg. Hensikten med artikkelen er å undersøke kva for ei sjukepleieorganisering som gir...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, og vil undersøkje om omgrepet kan hjelpe oss ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børslien, Maren Eimind;
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er samvariasjon mellom ulike bakgrunnskarakteristikkar ved...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Paulen, Birgitte Myklebust;

  MAS3-307, Masteroppgåve i læring og udervisning, Mai 2016

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hjelmtveit, Tor Ragnar;
  Publisher: The University of Bergen

  Revised version: Spelling errors corrected The thesis investigates which conceptual metaphors and metaphorical linguistic expressions about sexual identities, emotions and other aspects related to sexuality can be found in coming out-stories, called «Skeive historier». ...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berg, Sigrun Høgetveit;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Trondenes kannikgjeld hadde gjennom seinmellomalderen utvikla seg til å bli Noregs rikaste prestegjeld før reformasjonen i 1536–37. Det hadde vore ein sentral ressursleverandør, både i form av økonomisk kapital og menneskelege ressursar, inn til erkebispesetet, og var e...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Karlsen, Ingvild Marie;
  Publisher: NTNU

  Denne avhandlinga tar for seg teikneserieadaptasjonen av Peer Gynt frå 2014, av David Zane Mairowitz og Geir Moen. I teksten ser eg på korleis samspelet mellom bilde og verbaltekst tematiserer ei postmoderne oppfatning av ein sjølvskapt, splitta identitet, og tvilen run...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid;
  Publisher: Utdanningsforbundet

  Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det er slik at lærar-elevkommunikasjonen bør, skal el...

2,329 research outcomes, page 3 of 233
Last index information