Download Results
137 research outcomes, page 3 of 14
 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lund, May Helle; Watne, Kjetil;
  Publisher: Norges Bank

  Lov om betalingssystemer mv. (betalingssystemloven) ble vedtatt 17. desember 1999 og trådte i kraft 14. april 2000. Den innfører konsesjon og tilsyn med betalingssystemer og gir Norges Bank dette ansvaret. Loven setter krav til organiseringen av systemene og deres håndt...

 • publication . Research . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lerbak, Marie Norum;
  Publisher: Norges Bank

  I dette notatet drøftes utviklingen i ulike pengemengdeaggregater, samt sammenhengen mellom disse og utviklingen i kreditt. I kjølvannet av finanskrisen og krisen i det europeiske statspapirmarkedet har spørsmål relatert til disse størrelsene igjen fått oppmerksomhet. E...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil;
  Publisher: Norges Bank

  Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av det finansielle systemet, utført av IMF, Norges B...

 • publication . Research . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kragh-Sørensen, Kasper; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Vi identifiserer tre kanaler fra høy gjeld i husholdningene til tap i bankene. Bankene kan tape direkte på utlån til husholdninger (direkte kanal), på utlån til konsumsensitive næringer dersom husholdningenes tradisjonelle etterspørsel strammes inn (etterspørselskan...

 • publication . Research . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon;
  Publisher: Norges Bank

  Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig innstramming i kredittpraksis i denne perioden. Norges...

 • publication . Book . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; ...
  Publisher: Norges Bank

  Denne utgaven av Norges Banks skriftserie inneholder en rekke signerte artikler skrevet av medarbeidere i Norges Bank som ved hjelp av ulike innfallsvinkler og metoder drøfter forhold som kan hjelpe oss med å forstå utviklingen i valutakursen. Analysene er gjennomført i...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre;
  Publisher: Norges Bank

  Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt Obligations. CDO-er er gjeldsinstrumenter med pant i, e...

 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar;
  Publisher: Norges Bank

  Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom pengemarkedsrenten og inflasjon gjennom en makroøkonometrisk modell. Modellen belyser også hvilke typer sjokk en har størst mulighet til å nøytralisere ved hjelp av moderate renteendringer, og hvilke målkonflikter som kan opps...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom;
  Publisher: Norges Bank

  I 2013 endret Statistisk sentralbyrå metodene for beregning av prisutviklingen for to store konsumområder i konsumprisindeksen (KPI); for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleier. I denne artikkelen diskuterer og analyserer vi mulige effekter av metodeendri...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne;
  Publisher: Norges Bank

  Utslagene i markedsrentene etter Norges Banks rentemøter siden 1999 tyder på at rentebeslutningene har overrasket markedsaktørene noe mer enn i andre land. Over tid er det imidlertid den faktiske utviklingen i inflasjonen som betyr mest for tilliten til pengepolitikken....

137 research outcomes, page 3 of 14